חסר רכיב

עיקרי ההחלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום ד׳ 10/05/17

28/05/2017
הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית

מועצת מקרקעי ישראל אישרה עקרונות להקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודות חקלאיות, כפי שגובשו בדוח מפורט על ידי צוות שהוקם לנושא משנת 2015 בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה. המתווה שהוצע ע"י חברי הצוות ועוגן בהחלטת המועצה מאזן בין האינטרסים והצרכים השונים של האגודה החקלאית, תושבי הישוב, המועצות האזוריות והועד המקומי.
הצוות הוקם בעקבות דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, בנושא הסדרת מערכת היחסים בין האגודות השיתופיות, הוועדים המקומיים והמועצות האזוריות, לענין האחזקה והשימוש בשטחי/ מבני ציבור בישובים.
בצוות השתתפו רשם האגודות השיתופיות, משרד הפנים, רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון.
המועצה אישרה כי האגודה, בתאום עם רשות מקרקעי ישראל ועם המועצה האזורית, תבצע אבחנה בין שטחי ציבור עליהם בנויים מבנים בעלי אופי פרטי לבין שטחי ציבור קלאסיים. חלוקת השטחים, בהתאם לאבחנה זו, תערך באמצעות מפת מדידה אנליטית בחתימת הועדה המקומית או בדרך אחרת כפי שתקבע על ידי הנהלת הרשות.
שטחי ציבור עליהם קיימים מבני צבור בעלי אופי פרטי יוחכרו לאגודה במסגרת חוזה החכירה לדורות.
שטחי ציבור קלאסיים יושכרו לאגודה במסגרת חוזה זמני. שיחתם עם האגודה . שטחים אלה לא יכללו בחוזה החכירה לדורות.
בישובים בהם יש זהות ועדים ואין הרחבה למגורים כלל שטחי הציבור יכללו במסגרת חוזה החכירה לדורות.מדיניות שנקבעה על ידי מועצת מקרקעי ישראל, אשר מצאה את ביטויה בהחלטת מועצה 1481, נועדה לתמרץ את בעל הזכויות לממש את מטרת ההקצאה ולהשלים את הבנייה במועד ולמנוע אגירת קרקעות בידי גורמים פרטיים ללא שהשלימו את הבניה בהתאם לתנאי הסכם הפיתוח או הסכם החכירה. המועצה קבעה כללים לגביית תשלומים בגין אורכות וביטול הסכמים במקרים מסוימים בהם בעלי הזכויות במקרקעין לא עומדים בהתחייבויותיהם.

רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון יפטרו את הועדות המקומיות ממשלוח בקשה להיתר במסגרת הליכי רישוי מקוצרים  

במטרה לשפר שירות ללקוחות המבקשים להוציא היתרי בניה במסגרת הליכי רישוי מקוצרים, קבעה רשות מקרקעי ישראל בתיאום עם מנהל התכנון מספר מקרים שבהם אין צורך בגביית תשלומים ו/או בעיסוק בבדיקת הבקשות אשר בהם יוכלו הועדות המקומיות להימנע ממשלוח בקשת ההיתר לאישור הרשות. יתרונה של החלטה זו הוא כי היא מאפשרת, מעבר לשיפור השירות ללקוחות התמקדות של הרשות בליבת העיסוק שלה ומניעת עיסוק בבקשות בהן הרשות אינה רואה לנכון לגבות תשלום.

תגובות לדף זה תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב