עמותת אדמתי
חסר רכיב

מענקים לחברי קיבוצים שפרנסתם נפגעה עקב הקורונה

18/06/2020
להלן הבהרות שהתקבלו לאחרונה מרשות המיסים, בעניין חברי קיבוץ מתחדש הבוחרים במסלול 60א לפקודת מס הכנסה:

1. חברי קיבוץ - עוסקים עצמאיים - זכאים למענק הוצאות קבועות, בהתאם להחלטת הממשלה 5013 מיום 24.04.2020, בהסתמך על חישוב מחזורי המע"מ המדווחים על ידם, במגבלה שסך המחזור בתיק המדווח לא עולה על 20 מיליון ש"ח לשנה.

2. חברי הקיבוץ אינם זכאים למענק סיוע לשכיר בעל שליטה, בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) תש"ף - 2020, באשר חברי הקיבוץ אינם שכירים של הקיבוץ, בהתאם להלכה שנפסקה בבג"ץ דגי תל יוסף (2037/14), ולפיה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברים לבין הקיבוץ.

3. הקיבוץ כתאגיד אינו זכאי למענק סיוע לעצמאי בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) תש"ף - 2020 פעימה ראשונה ופעימה שניה.

הוראות אלו תקפות בקיבוצים אשר יישמו את הוראות סע' 60א לפקודת מס הכנסה בדוחותיהם ואינן תקפות בקיבוצים אשר יישמו חלופות מיסוי אחרות. מצער כי רשות המיסים נקטה בפרשנות דווקנית לזכאות החברים לתמיכות בפעימות הראשונה והשנייה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן מנהל תחום הביקורת במשרד בועז מקלר ושות'
חסר רכיב