עמותת אדמתי
חסר רכיב

הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134 / בועז מקלר, רו"ח

20/06/2017
יום שלישי 20 יוני 2017


ביום 20.04.2017 התקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 4134 בנושא "הגדרת משבצת קבע", ראו חוזרינו מס' 43/2017 "הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי".

ההחלטה חוזרת ברובה על נושאים שונים שנדונו, והחלטות הנהלת רמ"י שנתקבלו בעבר בעניין הגדרת שטחים עודפים, והדרישה של רמ"י לסימון שטחים אלו, במטרה להגדיר את השטחים שיישארו במסגרת משבצת הקבע.

החידוש בהחלטה זו מתרכז בלקחים שהפיקה הנהלת רמ"י בנוגע למימוש החלטותיה הקודמות ובהתייחס לדרישת הישובים השיתופיים לקיום החלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 476 "הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים" מיום 29.10.1990 ו- 361 "החכרת קרקע לדורות לקיבוצים" מיום 27.10.1987 , בנוגע ל"קרקע נוספת" ול"קרקע עודפת" כמשמעותם בהחלטות אלו.

לענייו הזכות לחתימה על חוזה חכירה, הגדרת "קרקע עודפת" והגדרת "קרקע נוספת" ראו גם חוזרינו 47/2012 " דרישת חוזה חכירה לדורות מממ"י כתנאי לסימון משבצת הנחלות", ומס' 80/2009 "גבולות שטח משבצת הנחלות במושב".

החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134 :

ההחלטה חוזרת על הנאמר בהחלטות הנהלה קודמות מס' 3666, 3590 ו- 2284 לעניין הגדרת משבצת הקבע, מכסת קרקע מגעת, שטחים שנגרעו מהמשבצת, שטח מוחזק, חישוב השטח העודף, שטח במעמד קבע ושטח במעמד זמני, לעניין זה ראו חוזרינו מס' 5/2015 "החלטת רמ"י בעניין סימון שטחים עודפים", ומס' 73/2016 הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות-עמדת רמ"י".

התקבלה עמדתנו בעניין תוספת שטחי "קרקע נוספת" למכסת שטחי המשבצת

"קרקע נוספת" מוגדרת בהחלטה 476 כדלקמן:

"קרקע ראויה לעיבוד בשטח העולה על מכסת הקרקע אך אינו עולה על סכום נחלות לפי שלושה דונם לנחלה על פי תקן שאושר לישוב".

החלטת הנהלת רמ"י 4134 מאשרת את עמדתנו מקדמת דנן לפיה שטחי ה"קרקע הנוספת" עד 3 דונם לנחלה יכללו במכסת שטחי משבצת הנחלות ויראו אותה לצורך תשלום דמי חכירה כחלק ממכסת הקרקע.

גריעת שטחי "קרקע עודפת":

הגדרת "קרקע עודפת" בהחלטה 476 היא כדלקמן:

"היה שטח המחנה של הישוב גדול מסכום הנחלות לפי שני דונם לנחלה על פי תקן שאושר לישוב והיה, כולו או חלקו, מהווה קרקע שבמקורה לא היתה ראויה לעיבוד חקלאי".

סעיף ב.1. של החלטה 4134 קובע כי "לא תנתן קרקע עודפת. תנאי מיוחד לפיו הישוב מוותר על דרישה לקרקע עודפת יכלל בחוזה המשבצת".
הקביעה של רמ"י עומדת בניגוד להחלטה 476 והיא חריגה מסמכותה של רמ"י כגוף ביצועי הכפוף להחלטות המדיניות של מועצת מקרקעי ישראל.

אין מנוס מעתירה לבג"ץ על פגיעה בזכויות מוקנות

החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134 לגרוע "קרקע עודפת" משטחי משבצת נחלות בניגוד להחלטה המדיניות מס' 476 מלפני 27 שנים מחייבת את המושבים והכפריים השיתופיים לדרוש את זכויותיהם בדרך משפטית בעתירה לבג"ץ.
חסר רכיב