עמותת אדמתי
חסר רכיב

תוספות מים לחקלאות לשנת 2019

24/09/2019

קיבוצים מספר: 035-2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראות שעה) התשע"ט – 2019.


בכללים מוצע בגלל חורף גשום יחסית, להתיר למנכ"ל רשות המים והביוב בתנאים לעיל הספקה נוספת של מים למטרת חקלאות:

א. קיים תעריף גבוה מעל התעריף הרגיל לצריכה מעבר להקצאה השנתית.

ב. מתן התוספות לא יגרום לפריצה של מסגרת הקיצוב הכוללת.

" 2. צריכה חקלאית מורחבת- ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי מצב מאגרי המים והיקף הצריכה הכוללת של מים שפירים לחקלאות מאפשרים זאת, רשאי הוא להתיר לספק בתקופה שעד יום ד' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019) לספק כדין, מים שפירים למטרת חקלאות בכמות של עד 15% מעל כמויות המים השפירים הנקובות למטרה זו ברישיונו לכל מקור מים, אם קבועים לגבי המים שהוא מספק תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית (להלן – "צריכה חקלאית מורחבת"(.

3. הפקה לצורך צריכה חקלאית מורחבת- מפיק מים, שהוא גם ספק מים ושקיבל היתר לספק לצרכן צריכה חקלאית מורחבת, כאמור בסעיף 2 ,רשאי להפיק לצורך ההספקה האמורה כמות שעד 15% מכמות המים המותרת להפקה ברישיונו למטרת חקלאות מכל מקור מים, למעט הפקה מאזור מעלה, כהגדרתו בסעיף 1 לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, התשמ"ז1987 ,.

4. צריכה חקלאית מורחבת באמצעות מפעלי קולחים - מנהל הרשות הממשלתית רשאי, לפי בקשה של צרכן, להתיר לספק קולחים לספק לצרכן צריכה חקלאית מורחבת, שהוא זכאי לה לפי הוראות סעיף 2 ,באמצעות מפעל השבת הקולחים, בתנאי שקבועים לגבי המים שיסופקו תעריפים לכמות שמעל לכמות המוקצית, השונים מן התעריפים הנקובים לכמות המוקצית.
....................

6. מגבלת אספקה - אספקת מים או הפקתם, שנעשית לפי היתר שניתן לפי סעיף 2 ,3 או 4 תהיה לפי היכולת ההנדסית להפקת המים, לקליטתם ולאספקתם בתשתיות הקיימות של הספק ושל ספק הקולחים, לפי העניין."

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל-אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב