עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצעה לשינויים בסיווג ישובי עדיפות לאומית

10/11/2019

קיבוצים מספר: 040-2019

ביום 06.11.2019 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל לקראת ישיבתה ב 13.11.2019 בין היתר הצעת החלטה לתיקון סעיף 4.2- "הנחות בהקצאת קרקע".


בהחלטה זו מצמידה רשות מקרקעי ישראל את רשימת הישובים להחלטות הממשלה העדכניות העוסקות באזורי עדיפות.

להחלטת ממשלה 3738 מיום 15.4.2018, שבמסגרתה הוכנסו ישובים ואזורים תחת הגדרה של "עדיפות לאומית" כבעלי מעמד זהה, כאשר בהתאם להחלטות, משרדי הממשלה רשאים להפעיל מסננות מקצועיות שעל בסיסן ייתנו העדפה לישובים מסוימים בתוך הרשימה על פני אחרים.

ב- 25.11.2018 אישרה הממשלה את החלטה מספר 4302 שעניינה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

לנוכח השינויים בהחלטות הממשלה החליטה מועצת מקרקעי ישראל לפעול לתיקון סעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, במסגרתו מסווגת המועצה את אזורי העדיפות השונים לעניין מתן הנחה בהקצאת קרקע.

מועצת מקרקעי ישראל צפויה להצמיד את הסיווג של הישובים הכפריים לסיווג משרד השיכון והבינוי כדלקמן:

• ישובים בקבוצה א 1 ו- א 2 על פי החלטה 4302 יסווגו כאזור עדיפות לאומית א'

• ישובים קבוצה ב' על פי החלטה 4302 תסווג כאזור עדיפות לאומית ב'

בחוזרנו 7/2019: מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע – הבהרות, הבהרנו כי תוקף ההנחות עד כה בהקצאות קרקע ע"י רשות מקרקעי ישראל נקבע על פי החלטת הממשלה מס' 1527 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מיום 13.06.2016.


בעקבות הסיווג לפי החלטה 4302 צפוי לרדת סיווגם של 34 ישובים בעיקר מ-א' ל-ב' (ראו טבלה "ישובים שסיוון צפוי לרדת" רצ"ב) מאידך צפוי לעלות סיווגם של 17 ישובים בעיקר מ-ב ל-א (ראו טבלה "רשימת ישובים שסיווגם צפוי לעלות" רצ"ב).


הפעלת תקרת הנחה הסוציואקונומית על ישובים באזורי עדיפות

סעיף 4.2.2 בקובץ החלטתה של מועצת מקרקעי ישראל קובע כי:

(ה)" על אף האמור בסעיף קטן (ד), ביישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', שאינם
יישובים חדשים ושאינם יישובים סמוכי גבול, המשתייכים למועצות אזוריות בהן
המדד הכלכלי-חברתי על פי קביעת הלמ"ס הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל- 50,000
שקלים חדשים ליחידת דיור לפני מע"מ."

בשלב זה על פי ההצעה המתגבשת תחול הוראה זו בהתאם למדד הכלכלי-החברתי המועצתי ולא היישובי, לפחות עד הקמת הממשלה, ולפיכך ייפגעו אך ורק כל הישובים במועצה האזורית עמק יזרעאל.

לאחר כינונה של הממשלה תקבע התקרה לפי מדד סוציואקונומי יישובי וכתוצאה מכך ייפגעו 74 ישובים חקלאים מהתקרה הסוציואקונומית (ראו טבלה "ישובי העדיפות לאומית העלולים לשנות מצבם לרעה עקב התקרה כלכלית חברתית" רצ"ב)

מגבלת ההנחה בעקבות התקרה הסוציואקונומית פוגעת קשות בשיווק מגרשים באזורי העדיפות ומנוגדת ליעדי הממשלה בדרגת העדיפות הגבוהה ביותר ליישב את חבלי הארץ באזורי העדיפות הלאומית.


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב