עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוות דעת- גביית מיסי אגודה בגין מספר יחידות הדיור המאוכלסות במשק

28/11/2019

נתבקשנו לחוות דעתנו באשר לאפשרות שינוי קריטריוני המיסוי באגודה השיתופית, כך שניתן יהיה לגבות מיסי אגודה בגין מספר יחידות דיור מאוכלסות הנמצאות במשקו של חבר אגודה.


 להלן חוות דעתנו:

 1. תקנון האגודה השיתופית הוא מסמך היסוד של האגודה שעל פיו היא פועלת ובו כלולות ההסכמות היסודות של חברי האגודה.
 2. תקנון האגודה מהווה חוזה בין הצדדים ומחייב את החברים והאגודה לנהוג על פיו. עיקרון זה נידון בשלל פסקי דין, לדוג': ע"א 1795/93 קרן הגימלאות של חברי אגד בע"מ נ' יוסף יעקב [37 עמ']נא(5) 433 (1997)עמ' 445.

  "לצורך ענייננו די לנו בקביעה כי תקנון חברה הוא חוזה בינה לבין חבריה, וכן בין החברים לבין עצמם, (...).(...). המצב אינו שונה לגבי אגודה שיתופית. גם התקנון שלה מבוסס על הסכמה חוזית בינה לבין חבריה, וכן בין חבריה לבין עצמם. (...)".
   
 3. בהתאם לכך, האסיפה הכללית רשאית לקבוע בתקנון האגודה כי לוועד המנהל שמורה הסמכות לקבוע את מיסי האגודה ובכלל זה את הקריטריונים לגבייתם, את שיעורם ואת גבייתם בפועל מחברי האגודה השיתופית.
 4. לאור האמור לעיל ובשים לב לפסיקה הרווחת בעניין, יש בסמכותו של הוועד לקבוע את המס המוטל על חברי האגודה השיתופית ובלבד שיעשה זאת תוך קביעת קריטריונים שוויוניים ואחידים החלים על כלל חברי האגודה.
 5. להשלמת התמונה יצוין, כי תקנון האגודה חל באופן ישיר על חברי אגודה בלבד. בהתאם, גביית מסי אגודה מכוח התקנון חלה רק על מי שהינם חברי אגודה.
 6. מהאמור לעיל עולה כי לא קיימת מניעה כי אגודה תגבה מיסי אגודה מחבריה על פי מפתח שוויוני שייקבע על ידי הגורמים המוסמכים לכך, לרבות מפתח של מיסוי על פי מספר יחידות הדיור הנמצאות במשקו של חבר.
 7. למען הסר ספק, חוות דעת זו אינה מתייחסת להיבטי מערכת היחסים מול רמ"י או לדיני תכנון ובניה בכל הנוגע לקיומן של מס' יחידות דיור במשק.

 

 

                                                                 בכבוד רב,

                                                                 איתן מימוני ושות'

                                                                 משרד עורכי דין

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב