עמותת אדמתי
חסר רכיב

מיסוי חלוקת רווחי אגודה שיתופית חקלאית לחבריה

26/12/2019
קיבוצים מספר: 047-2019

ביום 10.12.2019 התקבלה החלטת ביניים הרצ"ב ע"י כב' השופטת יעל ייטב בתיק ע"מ 26214-11-16 מושב בית הגדי נ. פ"ש באר שבע, לפיה בקשתו של המושב לקיים דיון הוכחות נוסף או לחילופין על קיום דיון נוסף בפני פקיד השומה נדחתה.

כפי שעולה מההחלטה בשנות המס 2010 – 2012, למושב בו 95 חברים אשר מרביתם אינם עוסקים בחקלאות היו הכנסות מחלקה ג' המנוהלת על ידי האגודה לטובת כלל חבריה, הכנסות ממכירת מכסות מים, מהשכרה של שטחי פלחה ועיבודם ועוד.

לעמדת פקיד השומה, בשנות המס ביקשה האגודה ליישם בדוחותיה את הוראות סע' 17(9) בפקודה על הכנסתה, מבלי שהתקיימו התנאים ליישומו של הסעיף.
כן קבע פקיד השומה כי לא התקיימו התנאים ליישום סעיף 62 בפקודה על ההכנסה האמורה.


נוסח סע' 17(9) הוא:

17. לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31, יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד, לרבות –
(9) סכומים שאגודה שיתופית החזירה לחבריה בתור הטבה שנתית, לפי יחס עסקאותיה עם כל חבר, ובלבד –
(א) שלא יותר ניכוי בסכום העולה על אותו חלק מהכנסתה החייבת לפני החזרת ההטבה, שיחסו לכלל הכנסתה החייבת הוא כיחס סכום עסקאותיה עם חבריה לסך-כל עסקאותיה;
(ב) שההטבה ניתנה לחברים תוך תשעה חדשים מתום שנת החשבון שאליה היא מתייחסת או במועד מאוחר יותר שקבעו המנהל;
(ג) שהטבות ייחשבו כאילו נתקבלו על ידי החברים ביום תום שנת החשבון שאליה הן מתייחסות;

בתצהיר עדות ראשית מטעם פקיד השומה הוצהר על ידי מר לירן יהודאי כי מבדיקה שערך עולה כי מרבית חברי האגודה לא דיווחו על הכנסותיהם מהאגודה בדוחותיהם האישיים ורק לאחר תחילת הביקורת הגישו מרביתם דוחות שבהם כללו את ההכנסה מהאגודה. כן הצהיר נציג פקיד השומה כי ככל שתתקבל עמדתו ישונה סיווג ההכנסה בידי היחידים לשם מניעת כפל מס בגין אותה הכנסה.

תמצית טענתה של האגודה היא השתת מס כפול על אותה הכנסה, הן על המושב והן על חברי המושב שכן רובם המכריע של החברים שילמו מס על ההכנסה שהועברה אליהם בתיקם האישי.

 

בהחלטה מתואר הניסיון להגיע לפשרה בתיק כדלקמן:

"6. במהלך דיון שהתקיים לפני ביום 22.10.18, לאחר שהתיק הועבר לטיפולי, הוצע לצדדים לסיים את המחלוקת בפשרה (על יסוד טענותיהם, וברוח סעיף 62 לפקודה), על פי מתווה שלפיו תשלם האגודה את המס על ההכנסה המועברת לחבריה, בהתאם לשיעורי המס החלים עליהם, תוך שמירת על שני עקרונות בסיסיים: מצד אחד, מניעת כפל מס על ההכנסה המועברת (הן במישור היחיד והן האגודה); מצד שני, הבטחת מיסוי מלוא ההכנסה המועברת, בהתאם לשיעורי המס החלים על החברים שקיבלו את ההכנסה. לשם יישום המתווה האמור הוצע שהאגודה תבצע בדיקה יסודית באשר למס ששילמו חבריה על ההכנסה כאמור, ותעביר פרטים מלאים לפקיד השומה.
7. הצדדים הביעו הסכמתם למתווה, ובהודעה שהגיש פקיד השומה ביום 7.11.18, הוצעו מספר הוראות לביצועו, שעיקרן, עריכת בדיקה על ידי האגודה בדבר תשלום המס בידי חבריה. לגבי חברים שהגישו דוחות לפקיד השומה (ולא כללו בדוח את ההכנסה המועברת), תשלם האגודה מס בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסתם של אותם חברים, בעוד שלגבי חברים שכלל לא הגישו דוחות לפקיד השומה, תשלם האגודה מס בשיעור המס השולי המירבי ליחיד....".

סופו של דבר האגודה לא עמדה בתנאים הקבועים בהסדר ובהחלטה נדחתה בקשתה של האגודה לקיום דיון הוכחות נוסף.
ההחלטה בתיק מספקת צוהר לעמדת בית המשפט באשר לאופן יישומו של סעיף 62 על הכנסתה של האגודה.

 

לעניין יישום הוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ראו חוזרינו:

111/2016 "לא יחול שינוי בהוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה"

106/2011 "העברת הפסדי אגודה שיתופית חקלאית לחבריה"

98/2016 "הצעה לשינויים במיסוי אגודות שיתופיות – סעיף 62"

65/2002 "מיסוי אגודה שיתופית לפי סעיף 62 לפקודה"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל-אביב.


תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב