עמותת אדמתי
חסר רכיב

העברת זכויות בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז

31/12/2019

קיבוצים מספר: 048-2019

בישיבתה של מועצת מקרקעי ישראל מיום 13.11.2019 התקבלה החלטה לתיקון פרק 1 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל - הגדרות כלליות. תוקף ההחלטה מיום 02.12.2019.

בהחלטה שונתה הגדרת "סיום בנייה" כדלקמן. במקום "סיום בניית שלד וגג בהתאם לתצהיר מהנדס או אדריכל" בא : "סיום בניית שלד וגג"

 

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה נאמר: "סעיף 2(א): בהגדרה "סיום בנייה", מוצע להוריד את הדרישה להמצאת תצהיר מהנדס או אדריכל, ולעגנה באופן מפורט בנהלי הרשות, וזאת על מנת לאפשר הגשת תעודת גמר בהתאם לחלק ט' סימן ב' לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016."

 

תקנה 97 (א) לתקנות התכנון והבנייה קובעת כי: "מצאה רשות הרישוי כי הבנייה או העבודות נושא הבקשה נעשו בהתאם להיתר ולפי כל חיקוק, וכן כי התקיימו התנאים שנקבעו בהיתר להוצאת תעודת גמר, תיתן תעודת גמר בתוך חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה או ממועד מילוים של כל התנאים, לפי המאוחר."

 

סעיף 5.4.8 לקובץ החלטות המועצה המתייחס לתנאים בהעברת זכויות בהקצאת קרקע למטרת בנייה נמוכה שהוקצתה בפטור ממכרז, בהרשמה והגרלה או במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים, הסעיף קובע תנאים במקרה שעברו או לא עברו חמש שנים ממועד "סיום הבניה".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב