עמותת אדמתי
חסר רכיב

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי לשנת 2020

23/01/2020

קיבוצים מספר: 006-2020

עדכון ה"סכומים הבסיסיים"

ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות, השינוי החל מינואר 2006(עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע).הסכום הבסיסי מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה. מדד המחירים לצרכן בתקופה, נובמבר 2018 עד נובמבר 2019,עלה ב-0.3% ולכן בחודש ינואר 2020,עודכנו ה"סכומים הבסיסיים" בהתאם.

 

להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2020:

1. 8,915 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.

2. הסכום הבסיסי לקצבת ילדים:
א. 152 ש"ח בעד הילד הראשון ,החמישי ואילך.
ב. 192 ש"ח בעד הילד השני, השלישי והרביעי.
ג. 142 ש"ח לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת הכנסה.

3. 8,804 ₪,לגבי קצבת אזרח ותיק, שאירים, מענק בר מצווה, דמי מחיה ליתומים, מענק חימום, דמי מזונות, מענק לימודים, פשיטות רגל ואבטלה.

עדכון השכר הממוצע

השכר הממוצע ע"פ סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי יעמוד בחודש ינואר 2020 על 10,551 ש"ח (לעומת 10,273 ש"ח עד כה). השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגביה ובסיס למבחני הכנסות.

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת אזרח ותיק

בעקבות עדכון השכר הממוצע עלתה ההכנסה המרבית לקבלת קצבת אזרח ותיק באופן הבא:
1. ללא תלויים 6,014 ש"ח (57% מהשכר הממוצע).
2. עם תלוי אחד 8,019 ש"ח (76% מהשכר הממוצע).
3. כל תלוי נוסף 739 ש"ח (7% מהשכר הממוצע).

עדכון ההכנסה המרבית לקבלת קצבת שאירים לאלמן (לאלמנה אין מבחן הכנסה)

החל מינואר 2020 ההכנסה המרבית לאלמן (שאין עמו ילדים)היא 6,014 ₪, במקום 5,856 ש"ח עד כה. בחישוב הכנסת האלמן לא תבוא בחשבון הכנסה בגובה 1,604 ש"ח מעבודה כשכיר או כעצמאי, מהכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה ומהכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו כגון: הכנסה מקופת גמל או כל תכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.

ההכנסה המרבית לגמלאות יחסיות

הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה הוא 8,915 ש"ח, ולפיכך ההכנסה המרבית היא 44,575 ש"ח (חמש פעמים הסכום הבסיסי). ההכנסה המרבית לעניין מילואים היא 44,020 ש"ח (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,804 ש"ח). דמי האבטלה המרביים שווים לשכר הממוצע בסך 10,551 ש"ח.

ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, היא 44,020 ש"ח לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,804 ש"ח).

תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת

תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת בינואר 2020 היא 6,331 ש"ח לחודש.

דמי ביטוח בריאות

דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי 104 ש"ח. יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 200 ש"ח, וזוג ישלם 288 ש"ח (הסכום לזוג מנוכה מקצבת הזקנה של הבעל).

שכר המינימום

החל מדצמבר 2017 שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח לחודש, 212 ש"ח ליום למי שעובד 6 ימים בשבוע ו – 244.62 ש"ח ליום למי שעובד 5 ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה לפי היקף של 186 שעות חודשיות הוא 28.49 ש"ח ולפי היקף של 182 שעות חודשיות הוא 29.12 ש"ח .

סכום קצבת אזרח ותיק ושאירים מגיל הפרישה עד גיל 80

סכום קצבת אזרח ותיק ללא תוספת ותק וללא תוספת תלויים הוא 1,558 ש"ח לחודש. סכום קצבת אזרח ותיק בתוספת ותק מלאה הוא 2,342 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השאירים זהה לסכום קצבת הזקנה (לאלמן/ה מעל גיל 50). מקבלי קצבת אזרח ותיק מקבלים מחצית מקצבת השארים.

תוספת ותק למקבל קצבת אזרח ותיק:

מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור 2% עבור כל שנת ביטוח, החל משנת הביטוח הראשונה .

קצבת אזרח ותיק ושאירים מגיל 80

החל מאפריל 2008 משולמת תוספת לקצבת אזרח ותיק לבני 80 ומעלה. סכום קצבת הזקנה לבני 80 ומעלה ללא תוספת ותק הוא 1,646 ש"ח. סכום קצבת הזקנה כולל תוספת ותק מלאה הוא 2,430 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות). סכום קצבת השארים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת אזרח ותיק מקבלים מחצית מקצבת השארים.

תוספת תלויים בקצבת אזרח ותיק ושאירים

קצבת אזרח ותיק:
1. תוספת של 784 ש"ח עבור בן זוג התלוי במקבל הקצבה.
2. תוספת של 493 ש"ח בעד כל ילד משני הילדים הראשונים.

קצבת שאירים:
1. תוספת בעד כל אחד מהילדים כאשר יש הורה זכאי – 731 ש"ח.
2. לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות, כאשר אין הורה זכאי - 731 ש"ח.
3. ילד אחד בלבד כאשר אין הורה זכאי ולכל יתום משני הוריו – 968 ש"ח.

מענק בר מצווה ליתומים

סכום מענק בר מצווה הוא 5,943 ש"ח.

דמי מחיה ליתומים

סכום דמי המחיה ליתומים שמשולמת להורה קצבת שאירים הוא 579 ש"ח לחודש.
סכום דמי מחיה ליתומים שלא משולמת להורה קצבת שאירים הוא 802 ש"ח לחודש.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה להורה עם יתום אחד היא 12,028 ש"ח.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה ליתום עבור יתום נוסף היא 739 ש"ח.

מענק פטירה

סכום מענק הפטירה הוא 8,915 ש"ח. מענק הפטירה משולם לבן זוג או ילד (לכל היותר עד גיל 24) של נפטר שקיבל קצבת אזרח ותיק, שאירים, קצבת נכות מעבודה או קצבת נכות למתנדב בשיעור 50% לפחות, קצבת נכות כללית, או הענקה לפי פרק י"ז לחוק הביטוח הלאומי הניתנת במקום הקצבאות האמורות.

מענק חימום

מענק חימום הינו מענק חד פעמי ע"ס 563 ₪ המשולם פעם בשנה בחודש אוקטובר למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת העונה על שני תנאים האלה:
1. הוא הגיע לגיל פרישה.
2. הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחר מהחודשים: אוקטובר נובמבר או דצמבר באותה השנה או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק, והוא ממשיך לקבל אזרח ותיק בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.

סיעוד

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית תוקן פרק י' לחוק הביטוח הלאומי "חוק סיעוד".
בחודש נובמבר 2018 נכנסה לתוקף הרפורמה בגמלת הסיעוד הכוללת מעבר משלוש רמות גמלה לשש רמות גמלה, הגדלת מספר יחידות השירות השבועיות ברמות הגבוהות , הרחבת האפשרות לבחירה בגמלה בכסף במקום שירותי הסיעוד, אפשרות של שילוב גמלה בכסף עם שירותי סיעוד ושינוי הניקוד לבודד.

החל מינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה, נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות הגבוהות- 4, 5 ו-6. התוספת תינתן באופן אוטומטי לזכאים.
סכום קצבה מלאה בכסף למעסיק מטפל צמוד:

 מטפל זרמטפל ישראלי
רמת גמלהמספר יחידות שירותסכום הקצבהמספר יחידות שירותסכום קצבה
15.51,408 ש"ח5.51,408 ש"ח
2102,049 ש"ח102,049 ש"ח
3122,458 ש"ח153,073 ש"ח
4173,482 ש"ח204,097 ש"ח
5214,302 ש"ח255,122 ש"ח
6265,326 ש"ח306,146 ש"ח

 

 

תקרת הכנסה לצורך עמידה בהגדרת "נכה" – 6,331 ש"ח.

סכומי קצבה - קצבת יחיד מלאה (100% או 75% אי כושר) – 3,321 ש"ח, קצבה חלקית 74% אי כושר 2,242 ש"ח, קצבה חלקית 65% אי כושר 2,027 ש"ח, קצבה חלקית 60% אי כושר 1,908 ש"ח.

קצבה חודשית נוספת לבעלי דרגת אי כושר מלאה 75%-100%: התוספת בסך 477 ש"ח, מהווה חלק מקצבת הנכות בשיעור המלא ללא התניה בגובה אחוז הנכות הרפואית של מקבל הקצבה.

תוספת עבור בן/בת זוג (בן/בת זוג שאינם מקבלים קצבה והכנסתם נמוכה מ-6,014 ש"ח): דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%) 1,192 ש"ח, דרגת אי כושר 74% - 882 ש"ח, דרגת אי כושר 65% - 775 ש"ח, דרגת אי כושר 60% - 715 ש"ח.

תוספת עבור ילד: דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%) 954 ש"ח, דרגת אי כושר 74% - 706 ש"ח, דרגת אי כושר 65% - 620 ש"ח, דרגת אי כושר 60% - 572 ש"ח.

שיעור הניכוי מקצבה חודשית מלאה – הכנסת עבודה של נכה, תנוכה מהקצבה המגיעה לו בשיעורים הבאים:

חלקי הכנסה באחוזים מהשכר הממוצעמעלעדשיעור הניכוי
עד 37.35%03,941 ש"ח0%
מעל 37.35% ועד 68%3,941 ש"ח7,175 ש"ח30%
מעל 68% ועד 93%7,175 ש"ח9,812 ש"ח40%
מעל 93%9,812 ש"ח    -60%

 

פיצוי לנפגעי פוליו

הקצבה החודשית לנכה פוליו 100% היא 5,276 ש"ח. להלן סכומי הפיצוי החד פעמי לנכה פוליו שנקבעה לו נכות יציבה:
• למי שאחוזי הנכות הם 95% ומעלה 147,743 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות הם בין 75% ל- 94% - 123,120 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות נמוכים מ-75% - 61,558 ש"ח.

פיצוי לנפגעי גזזת

• קצבה חודשית – 2,638 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שעמו ילדים – 94,968 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שאין עמו ילדים או לילד כשאין בן זוג זכאי – 56,981 ש"ח.

שירותים מיוחדים

לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה (במקרים מסוימים ניתן להמשיך לקבל את הקצבה גם לאחר גיל פרישה), המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תלות בזולתעזרה בפעולתזמן עזרהשיעור הגמלהקצבה מיוחדתגמלה מיוחדתסה"כ
רבהרוב הפעולותרוב היום50%1,115 ש"ח312 ש"ח1,427 ש"ח
רבהכל הפעולותרוב היום111.9%2,496 ש"ח838 ש"ח3,334 ש"ח
מוחלטתכל הפעולותכל היום188%4,191 ש"ח1,150 ש"ח5,341 ש"ח

 

מענקי לידה

מענק ליולדת ילד ראשון – 1,783 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שני - 802 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שלישי ואילך - 535 ש"ח.
מענק ליולדת תאומים - 8,915 ש"ח.
מענק ליולדת שלישייה - 13,373 ש"ח.
מענק ליולדת עבור כל ילד נוסף - 4,458 ש"ח.

קצבאות ילדים

 ילדים שנולדו לפני 1.6.03ילדים שנולדו לאחר 1.6.03
מספר הילדים במשפחהסכום הקצבהמצטבר למשפחהסכום הקצבהמצטבר למשפחה
1152 ש"ח                 152 ש"ח152 ש"ח152 ש"ח
2192 ש"ח344 ש"ח 192 ש"ח344 ש"ח
3192 ש"ח536 ש"ח192 ש"ח536 ש"ח
4340 ש"ח876 ש"ח193 ש"ח728 ש"ח
5 ואילך359 ש"ח1,235 ש"ח152 ש"ח880 ש"ח

 

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים בתחילת שנת הלימודים למשפחות חד-הוריות וכן למשפחות שלהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום ועומדות במספר תנאים.
בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021)ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2003 עד 31.12.2014 .
סכום המענק 1,021 ש"ח לכל ילד. המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עד 12 באוגוסט 2020. הורים זכאים שלא קיבלו את המענק נדרשים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

דמי קבורה

הוראות השעה לעניין תשלום אחיד לחברות קבורה שאינן בעיריות ימשיכו להיות תקפים עד שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת (הכנסת ה 23).

 

סוג חברת קדישאחברות בירושלים, בתל אביב ובחיפהחברות בעיריות אחרות מעל 50 אלף תושביםחברות בעיריות שלא כאמור בטור 1 או 2חברות במועצות מקומיות למעט מועצות אזוריותחברות אחרות (כולל קיבוצים ומושבים)
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים6,5656,4055,6454,4264,426
נפטר שמלאו לו חודש ימים, אך טרם מלאו לו 10 שנים3,2833,2032,8232,2132,213
נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים1,3131,2811,129885885

 

תוספת חציבה

גיל הנפטרקבוצה אקבוצה ב
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים1,240651
נפטר שטרם מלאו לו 10 שנים619330

 

תוספת קבורת לילה

עבור קבורה בין השעות 18:00 עד 06:00 בבוקר שלמחרת, משולמת תוספת בסך 1,560 ש"ח.

פינוי והעברת נפטרים לשמירה בקירור

המוסד לביטוח לאומי משלם לחברת קדישא או מי מטעמה, עבור העברת נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים 1,119 ש"ח.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב