עמותת אדמתי
חסר רכיב

הכנסת חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2020

30/01/2020

קיבוצים מספר: 007-2020 

קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח ושיעור דמי ביטוח:

1.חבר העובד בקיבוץ - הכנסתו החייבת בדמי ביטוח של חבר העובד בקיבוץ, תחושב על בסיס הסכומים ששילם הקיבוץ לחבר או לקרובו, לרבות כל טובת הנאה חייבת במס שקיבל, בתוספת גילום מס וגילום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (תקציב מגולם). שיעור דמי הביטוח שיחול על החבר הוא השיעור החל על שכיר בניכוי התשלום לענף אבטלה.

2. חבר העובד כשכיר מחוץ לקיבוץ, כעצמאי או שאינו עובד – דמי הביטוח ישלמו בהתאם למעמדו בדומה למבוטח שאינו חבר קיבוץ. חבר שאינו עובד ישלם סכום של 177 ש"ח לחודש. חברה נשואה שאינה עובדת (עקרת בית), פטורה מתשלום דמי ביטוח. חברה שאינה עובדת ומקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגע עבודה, או חבר/ה המקבלים קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, או חבר/ה המקבלים קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות, ישלמו דמי ביטוח בריאות בלבד שינוכו מהקצבה.

3. תשלומי ערבות הדדית - הכנסה של חבר מכוח תקנה 3 לתקנות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, יחשבו כקצבה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה וישולמו בגינן דמי ביטוח בשיעור החל על פנסיה מוקדמת (3.49% מופחת, 11.79% מלא).

4. חלוקת רווחים - לחבר קיבוץ מתחדש תיוחס הכנסה שנתית בסכום יתרת רווחי הקיבוץ המשולמת. סיווג ההכנסה לצורך תשלום דמי הביטוח יבוצע באופן הבא:
א. חבר העובד בקיבוץ, חבר העובד כשכיר מחוץ לקיבוץ, חבר עצמאי – חלוקת הרווח תחשב כהכנסה של עובד עצמאי.
ב. חבר שאינו עובד - חלוקת הרווח תחשב כהכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית בסכום שאינו עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק (31,653 ש"ח לשנת 2020), לא תבוא בחשבון לעניין תשלום דמי ביטוח).

5. רווחים שלא חולקו - יתרת רווחי הקיבוץ שלא שולמה לחברים תיוחס באופן שווה לחברים ותחשב כהכנסה פסיבית לעניין תשלום דמי ביטוח. הכנסה זו לא תילקח בחשבון במבחני הכנסה לגמלאות נפגעי עבודה, אבטלה, נכות כללית, סיעוד, זקנה ושאירים, למענק פטירה והענקות (תשלום קצבה לאדם שתביעתו נדחתה עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח וכו').

 

קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית

בתיקון החקיקה, מוגדר חבר קיבוץ מתחדש כיחיד, שעל פי תקנון הקיבוץ חלו לגביו חובות וזכויות חבר קיבוץ, בגמר שנת המס, לרבות מועמד לחברות, שמלאו לו 21 שנים, למעט חבר בעצמאות כלכלית.

לאור האמור, תיקון החקיקה הנ"ל אינו חל על קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית. לגבי חברים אלו חלים הכללים הבאים:

1. חברים בעצמאות כלכלית העובדים בקיבוץ יועסקו כשכירים לכל דבר (כולל תשלום לענף אבטלה).
2. מעמד חבר בעצמאות כלכלית זהה למעמדו של כל מבוטח אחר הן לעניין דמי ביטוח והן לעניין גמלאות.
3. חלוקת רווחים – חלוקת רווחים מהווה דיבידנד ולכן אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי.
4. רווחים שלא חולקו – אין חיוב בדמי ביטוח על רווחים לא מחולקים.

בקיבוץ שחבריו בחרו להחיל על עצמם את סעיף 62 לפקודה (דין שותפות), מיוחסות ההכנסה לחברים בהתאם למקור ממנו נבעה ההכנסה (רווח הון, דיבידנד, מפעל מאושר), וחישוב המס מבוצע לפי שיעורי המס השוליים של החברים.

כאמור בחוזרנו 044/2019 משנת המס 2018 ואילך חייבות מלוא ההכנסות של החברה המשפחתית, גם אלו הפטורות מדמי ביטוח כאשר מופקות בידי יחיד, בדמי ביטוח. הוראות אלו אינן חלות כאשר ההכנסה מופקת בידי שותפות.

אופן הדיווח – חוזה דיווח 1

הדיווח עבור חברים ומועמדים מגיל 21 ומעלה, יבוצע אחת לחודש בטופס 102 מותאם לקיבוצים מתחדשים עד 15 לחודש.
מספר הדוח שירשם בטופס 102 הוא 1 (חוזה דיווח 1). בטופס 105 תדווח רשימה של כלל החברים, ושל תלויים בחבר המקבלים תשלומי ערבות הדדית מהקיבוץ. את הטפסים (102,105) יש לשדר לביטוח לאומי באמצעות מערכת קשרים עסקיים או באמצעות מייצג.
אין צורך לשדר טופס 126 לביטוח לאומי מאחר ולא מתקיימים יחסי עובד- מעביד. שיעורי דמי הביטוח מצורפים לחוזר.

אופן הדיווח חוזה דיווח 2

קיבוצים בהם יש חברים או מועמדים בין גיל 18 לגיל 21 העובדים במשק, ידווחו לביטוח לאומי את הכנסת החברים הנ"ל בטופס 102 רגיל ובטופס 126 תחת מספר תיק הניכויים של תיק חברים. מספר הדוח שירשם בטופס 102 הוא 2 (חוזה דיווח 2). עבודת נערים, חיילים הורי חברים, וזמניים שעובדים במשק תדווח בחוזה דיווח 2 או בתיק שכירים. שיעורי דמי הביטוח בחוזה דיווח 2 הם השיעורים החלים על עובדים שכירים.

 

שיעורי דמי הביטוח לחבר החל מינואר 2020% מופחת% מלא
טופס 102 חוזה דיווח 1סה"כעובדמעסיקסה"כעובדמעסיק
טור 1 בטופס 102      
חבר וחברה "תושבי ישראל" שמלאו להם 21 שנה וטרם הגיעו לגיל הפרישה7.013.493.5219.2311.797.44
טור 2 בטופס 102      
חברים המקבלים תשלומי ערבות הדדית מגיל 21 עד גיל פרישה0.003.490.000.000.000.00
טור 3 בטופס 102      
חבר וחברה מעל "גיל הזכאות" שנעשו לראשונה תושבי ישראל לאחר גיל 623.583.100.487.125.002.12
חבר וחברה מתחת ל"גיל הפרישה" שנעשו לראשונה "תושבי ישראל" מעל גיל 624.023.230.799.867.072.79
חברה בין "גיל פרישה" ל"גיל הזכאות" שנעשתה לראשונה "תושבי ישראל" לאחר גיל 623.673.120.557.825.352.47
חבר בין "גיל פרישה" ל"גיל הזכאות" שנעשה לראשונה "תושב ישראל" לאחר גיל 623.633.110.527.455.142.31
חבר וחברה מקבלי קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%, או מקבלי קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 75% ומעלה, או מקבלי קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 75% ומעלה לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות3.583.100.487.125.002.12
חבר וחברה בין "גיל הפרישה" לגיל הזכאות" לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק6.623.373.2416.829.866.96
חבר וחברה המקבלים קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי0.480.000.482.120.002.12
תורם איברים שקיבל פטור מתשלום דמי בריאות מהמוסד לביטוח לאומי (הפטור יינתן עד 3 שנים ע"פ אישור הביטוח לאומי)3.950.403.5514.607.007.60
שיעורי דמי הביטוח לתושבי חוץ, חיילים ונערים% מופחת% מלא
 סה"כעובדמעסיקסה"כעובדמעסיק
תושב זר ממדינה שיש עמה אמנה הכוללת גמלאות– מדווח בטופס 102 שכירים3.950.403.5514.607.007.60
תושב זר שאינו ממדינת אמנה – מדווח בטופס תושבי חוץ0.630.040.593.520.872.65
נערים בין גיל 14 לגיל 180.480.000.482.120.002.12
חיילים בשירות סדיר3.950.403.5514.607.007.60

 

*"גיל זכאות"- הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ללא קשר להכנסותיו.
*"גיל פרישה"- הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבת אזרח ותיק ובתנאי שהכנסותיו מעבודה אינם עולים על הסכום המזכה בקבלת קצבה.

עדכון סכומים בינואר 2020:

1. הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ש"ח.
2. שכר ממוצע – 10,551 ש"ח.
3. הכנסה לתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת – 6,331 ש"ח.
4. שכר מינימום – 5,300 ש"ח.
5. הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,325 ש"ח (25% משכר המינימום).
6. חופשה ללא תשלום –348.21 ש"ח (6.57% משכר המינימום). חובת תשלום דמי הביטוח עבור מי שנמצא בחופשה ללא תשלום בחודשיים הראשונים חלה על המעסיק.
7. החל מינואר 2019 חל עדכון בדמי הביטוח הלאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה.
ע"פ חוק "ההתייעלות הכללית התשע"ח 2018", נקבע חיוב חדש נוסף לדמי ביטוח לאומי בשיעור של 0.1% לגבי המעסיק משכר העבודה של העובד (החיוב לא יוחל על הכנסת עצמאים).
החיוב יגבה החל מינואר 2019, בהוראת שעה ל - 5 שנים עד ל - 31 בדצמבר 2023, בהתאם להוראת החוק.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב