עמותת אדמתי
חסר רכיב

דחיית ישיבת מועצת מקרקעי ישראל - עדכון

13/02/2020

קיבוצים מספר: 011-2020

נוכח פניות רבות שהגיעו בתחילת השבוע למועצת מקרקעי ישראל לרבות הבעייתיות שבהצעה לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 נדחתה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שזומנה ליום 12.2.2020 ליום 4.3.2020.

ההצעה כוללת בין השאר הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה בדרך של הקטנת השטח המוקצה בפטור ממכרז והקטנה משמעותית של מספר היחידות המקסימלי הניתנות כאופציה לרכישתם בפטור ממכרז.


ראו חוזרינו מס' 10/2020 "הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה"

נדגיש כי קיימת בעיתיות רבה בצמצום הדרסטי המוצע בפיצויי החוכרים החקלאיים במיוחד מכיוון ומדובר בהחלטה שקיימת כבר 10 שנים על בסיס החלטות ממשלה וחוק סילוק פולשים.


כמו כן מדובר בהתחייבות מפורשת בסעיף 41.6(ח) להסכם הקואליציוני של הליכוד עם ש"ס ממרץ 2009.

גם התנאים לקבלת ההסכמות בחוק סילוק פולשים מ- 2010 היו מתן פיצוי הולם לפי השיעורים בהחלטה 1222 השרירים וקיימים עד היום.

גם בחוק הותמ"ל נקבע שהחלטה 1470 תפורסם ברשומות.

כמו כן הצעה זו נדחתה מסיבות אלו ואחרות מספר פעמים בתקופה האחרונה.

מכל אלו עולה שאגודות שלא התנגדו עד כה לשינויי הייעוד בתוכניות יהיה בסיס איתן להסתמכות משפטית באם תעבור ההצעה.

 

פניית מרכז המועצות האזוריות תנועת המושבים והתנועה קיבוצית

להלן פנייתם המשותפת של מר שי חג'ג' – יו"ר מרכז המועצות האזוריות, עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים וניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית מיום 9.2.2020 , אל שר האוצר משה כחלון – יו"ר מועצת מקרקעי ישראל בבקשה להוריד ההצעה מסדר היום:

"הרינו נציגי המושבים, הקיבוצים ומרכז המועצות האזוריות לפנות אליך בעניין שבנידון כדלקמן:
1. על סדר יומה של מועצת רמ"י הקרובה קיימת כוונה לעלות לדיון תיקון של החלטה 1470 (סעיף 10 בסדר היום) הנוגעת לזכויות החורים החקלאיים בעת השבת קרקע למגורים ותעסוקה.

2. דרישתנו הינה להוריד הצעת החלטה זו מסדר היום של המועצה הקרובה ולקיים עימנו דיון והגעה להסכמות בנושאים אלו כפי שנעשה בזמנו בעת אישורה של ההחלטה לפני כחמש שנים עם נציגנו ונציגי האוצר ורמ"י.

3. תמוה בעיננו הצורך לעלות הצעת החלטה חשובה כזו עם שינוי רדיקלי כמחטף הנעשה בתקופת ממשלת מעבר ולפגוע בצורה אנושה ובלתי מידתית בחוכרים החקלאיים אשר נגדעת פרנסתם ותנאי ההשבה הקיימים גם ככה אינם כאלה הנותנים מענה אמיתי ולאורך זמן ביחס לפגישה הקשה ביישובים החקלאיים.

4. כמו כן צריך להדגיש כי בכל מקרה לא יוכרזו בתקופה זו ותמל"ים חדשים כפי שהורה המשנה ליוע"ש וההחלטה הקיימת אושרה בזמנו כהוראת שעה המסיימת ביוני 2021, כך שהדחיפות אינה במקומה ואינה בזמנה

אנו מבקשים את התייחסותך המיידות ותיאום פגישה עימנו טרם כינוסה של מועצת רמ"י"

 

פניית תנועת האיחוד החקלאי

להלן פנייתו של עו"ד דודו קוכמן - מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי אל שר האוצר משה כחלון – יו"ר מועצת מקרקעי ישראל בדרישה להסיר מסדר היום את ההצעה:


"אנו פונים אליך כבוד שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל בבקשה להסיר מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל המתוכנן להיות ביום 12/2/2020 את תיקון סימן ב' לפרק משנה 18.8 של החלטות מועצת מקרקעי ישראל בשל הנמוקים שיפורטו להלן:

רקע

בסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל מובא נוסח לתיקון סימן ב' לפרק משנה 18.8 שעוסק בהשבת הקרקע החקלאית בעת שינוי ייעודה וכללים לקביעת הפיצוי בעת השבת הקרקע

כזכור מדובר על החלטה 1470 שאושרה ביום 13/7/2016 ואשר במקור החליפה את החלטה מס' 1222 שאושרה ביום 30/11/2010 כהוראת שעה שמסתיימת ביום 13/7/2021.

החלטה 1222 ,שהינה הבסיס לסעיף 18.8 נדרשה בעקבות החלטת ממשלה מס 123 מיום 09.5.12 שבה אומצו המלצות הצוות הבין משרדי לעניין רפורמה במנהל מקרקעי ישראל מיום .16.9.08

סעיף 17 להחלטת הממשלה דאז קובע:

"להטיל על ועדת השרים לבחון ולהחליט עד ליום 31.9.20 בדבר שינויים במדיניות הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית בגין שינוי ייעוד, לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק מן הקרקע המשנה ייעודה לחוכר החקלאי בפטור ממכרז בתמורה לתשלום מלא, ומתן אפשרות זכות ייזום לחוכרי קרקע חקלאית".

החלטת הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי הובילה לכינוס הצוות הבין משרדי ובשיתוף מנהלת האגף החקלאי בשל צורך בשחרור דחוף של קרקעות ולהמליץ על תמריצים שיביאו לשחרור מהיר של קרקעות הנדרשות למדינה.

סעיף 18.8 הינו הסעיף המרכזי היום המאפשר הסדרי פיצוי ותמריצים בעת שחוכר המחזיק בקרקעותיו עשרות בשנים נדרש להשיבם תוך זמן קצר.

ההחלטות שבגינן בעל הזכויות נדרש להשיב את הקרקע תוך זמן קצר, הינן החלטות קשות בעיקר לאור העובדה שמדובר על חוכרים המעבדים את קרקעותיהם זה עשרות בשנים וחלקם נדרשים בהחלטות מיידיות לפינוי האדמה החקלאית שהייתה מקור פרנסתם, תוך זמן קצר.

הוראת השעה שנקבעה מבוססת על ועדת שרים שהוקמה במיוחד למטרה זו שמטרתה הייתה "לבחון ולהחליט בדבר שינויים במדיניות הפיצויים לחוכרי קרקע חקלאית בגין שינוי ייעוד, לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק מן הקרקע המדנה ייעודה לחוכר חקלאי בפטור ממכרז בתמורה לתשלום מלא ומתן אפשרות זכות ייזום לחוכרי קרקע חקלאית " (מתוך דברי ההסבר להצעת החלטה 313 מיום 30/11/10 שאושרה כהחלטה 1222)

מדיניות מקרקעין המשתנה באופן תכוף

מדיניות מקרקעין המשתנה חדשות לבקרים אינה תורמת ליציבות כלכלית וליכולת של חוכרים להשקיע בפיתוח המקרקעין שעה שאינם בטוחים שמדיניות שעל פיה הם קיבלו החלטות כלכליות לא תשתנה ולא תשמוט את ההיתכנות הכלכלית שעליה הם בנו תוכניותיהם. מדיניות במקרקעין צריכה להשתנות במשורה ובוודאי מדיניות שיש בה כדי לפגוע בחוכר.

רשות מקרקעי ישראל- מונופול

רשות מקרקעי ישראל המנהלת מעל %90 מהמקרקעין בישראל היא למעשה מונופול שכל בעלי הזכויות תלוים בו ובהחלטותיו והיכולת של חוכר, בעל זכויות להבטיח את זכויותיו נרמס כל פעם מחדש בהחלטות פגעניות, לא סבירות ושאין להן כל הצדקה.

היעדר תמרוץ

נוסח התיקון פוגע קשות ביכולתם של בעלי זכויות לצמצם את הנזק לפרנסתם שנוצר עקב דרישת ההשבה של הקרקע החקלאית וזאת בניגוד לכוונה המקורית של הממשלה ושל הוועדות שהתכנסו והמליצו על מדיניות שיהיה בה תמריץ מכוון שיאפשר פיצוי שהתחשב בפגיעה הכלכלית שאליה נחשפו חוכרים שנדרשו להשיב אדמה חקלאית שהם היו בעלי הזכויות בה עשרות שנים, מרביתם עוד טרם הקמת המדינה ורשות מקרקעי ישראל.

הוראת שעה

סעיף 18.8 הינו הוראת שעה שנקבעה כדי לעודד חוכרים בתמריצים להשיב קרקעות הנדרשות למדינה בעיקר בשל צרכי מגורים. החוכרים לא מבקשים את שינויי הייעוד ואינם ששים להשיב את הקרקע שאותה הם חוכרים עשרות שנים. הוראת השעה של החלטה הינו עד 21/7/13 ואין הצדקה לכל שינוי.

ממשלת מעבר

שינויים מהותיים כפי שפורטו, ואשר בסיסם בהחלטת ממשלה ווועדת שרים מחייבים דיון קודם בממשלה נבחרת ולא בממשלת מעבר.

הסתמכות
חוכרים רבים שנאלצו לוותר על האדמה החקלאית על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הממשלה הסתמכו גם על מסלולי הפיצוי והתמריצים בעת שהם נאלצים לוותר על זכויותיהם בקרקע.

הוראות מעבר

החלטות בתחום המקרקעין שמחייבות מדיניות ארוכת טווח, כל שינוי בהם מחייב הוראות מעבר סבירות לכל חוכר שהחל תהליך ובוודאי כאשר מדובר בחוכרים שנאלצו להשיב קרקעות על פי החלטות של גופי המדינה.

 

לאור זאת, אנו פונים ומבקשים להסיר את תיקון סעיף 8.81 מסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל ביום ה 12/2/2020."

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב