עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית - עדכון

26/03/2020

קיבוצים מספר: 013-2020

באתר רמ"י פורסמה החלטת מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בתאריך 04.03.2020 לתיקון סימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לפיצויים על קרקע ששונה ייעודה למטרת מגורים או תעסוקה, החלטה שהחליפה את החלטת המועצה מס' 1470.

ההחלטה כוללת הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה בדרך של הקטנת השטח המוקצה בפטור ממכרז והקטנה משמעותית של מספר היחידות המירבי הניתנות כאופציה לרכישתם בפטור ממכרז.


לעניין זה ראו חוזרינו מס' 10/2020 "הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה" וחוזרינו מס' 11/2020 "דחיית ישיבת מועצת מקרקעי ישראל – עדכון". למעט כמה שינויים קלים, והוספת תשובה של הוראות מעבר, ההחלטה כמעט זהה להצעת ההחלטה שפורסמה.


להלן השוואה של השינויים והתוספות בין הצעת ההחלטה לבין ההחלטה שפורסמה:
בסעיף 8.18.14, פסקת משנה (2)(ג):

 

בהצעת ההחלטהבהחלטה שפורסמה (השינוי מודגש ב.מ.)
בסיפא יבוא: "ולא יכלול יותר מ- 250 יחידות דיור או שטחי תעסוקה בהתאם למקדם שיקבע שמאי הרשות ויאושר בהנהלת הרשות, ביחס שבין שטחי מגורים לשטחי התעסוקה;"בסיפא יבוא: "ולא יכלול יותר מ- 250 יחידות דיור או יותר מ- 300 יחידות דיור ביישוב חקלאי בקו עימוד ואזור עדיפות לאומית א'או שטחי תעסוקה בהתאם למקדם שיקבע שמאי הרשות ויאושר בהנהלת הרשות, ביחס שבין שטחי מגורים לשטחי התעסוקה

 

ובהמשך לפסקת משנה (2)(ג) הוסף:

---"על אף האמור בפסקת משנה זו, באזור עדיפות לאומית, הרשות תאפשר לחוכר לרכוש בפטור ממכרז מספר יחידות דיור כמפורט בפסקת משנה זו, אף אם השטח גדול יותר מהאמור בפסקת משנה זו".


בסוף הסעיף הוספה פסקת משנה (יב):

---"הרשות תקבע הוראות מעבר לעניין פסקה זו."


לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב