עמותת אדמתי
חסר רכיב

הנחה מתשלום ארנונה בשנת 2020

23/04/2020

עפ"י התקנות ניתן לקבל הנחה מתשלום ארנונה לעסקים בשני מסלולים לפי החלטת הרשות המקומית:
- מתן הנחה מיידית לתקופה של שלושה חודשים (מרץ עד מאי)
או
- הנחה כוללת של 25% בתשלום עד סוף 2020.

התקנות יחולו על המגזר העסקי, לרבות משרדים, שירותים, מסחר, תעשייה, בתי מלון, בתי מלאכה, חניונים.
עם זאת, נכסים מסוימים הוחרגו ולא יהיו זכאים להנחה לרבות - מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי, מערכת סולארית וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית.

הזכאות להנחה – סעיף 32 לתקנות

"א. מחזיק בנכס, למעט מחזיק שחדל מלהחזיק בנכס עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020), זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בעד התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020 (עד יום ח' בסיון התש"ף (31 במאי 2020 (.
ב. על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית המועצה להחליט לגבי כלל הנכסים הזכאים להנחה, כי במקום הנחה לפי תקנת משנה (א), תינתן הנחה למחזיק בנכס כאמור בתקנת משנה (א), בשיעור של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת 2020 .
ג. החלטה כאמור בתקנת משנה (ב) ניתן לקבל לא יאוחר מ– 10 ימים מיום פרסומן של תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף - 2020, והמועצה תפרסם אותה מיד לאחר קבלתה באותה דרך שבה פרסמה את שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה."

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.

משרד רואי חשבון בועז מקלר ושות'
חסר רכיב