עמותת אדמתי
חסר רכיב

הגבלת מועדי התחשבנות ברכישת זכויות מגורים בנחלות

05/05/2020
הגבלות על רקע תביעת זכויות היסטוריות

נוסח ההחלטה:
"הזכות להגשת בקשה לביצוע התחשבנות, העומדת לבעלי זכויות בנחלות בישובים המנהלים תביעות בעלות או תביעות להכרה בזכויות היסטוריות או זכויות עודפות כנגד הרשות עד ליום 9.4.19, תוארך עד לתום חצי שנה מן המועד בו תוכרע התביעה המתנהלת על ידם, באופן שזכותם להגשת הבקשה לא תפגע בשל תביעות הבעלות".


בתאריך 22.04.2020 פורסם באתר רמ"י החלטת הנהלת הרשות מס' 4778 - שכותרתה "התחשבנות עפ"י סעיף 8.3.52 לקובץ החלטות מועצה לאחר סילוק תביעות בעלות"
נוסח ההחלטה:
"תוענק זכות התחשבנות לבעלי זכויות אשר ביצעו אחת מהפעולות המזכות במקביל לקיומה של תביעת בעלות, בכפוף לסילוקה של תביעת הבעלות ולעמידה בתנאים המפורטים בהוראות ההחלטה לעניין הזכאות בהתחשבנות".

על פניו לא ברורים ההבדלים בין שני נוסחי ההחלטות ומה החידוש בהחלטה 4778 ביחס להחלטה 4563.

במענה לפנייתנו לרמ"י בעניין זה התקבלה התשובה כדלקמן:
"ההחלטה הראשונה (החלטה 4563 ב.מ.) אפשרה התחשבנות רק למי שביצע פעולה לפני שהוגשה תביעת הבעלות. ההחלטה השנייה (החלטה 4778 ב.מ.) מאפשרת התחשבנות גם למי שביצע פעולה תוך כדי ניהול תביעת הבעלות.
לפי שתי ההחלטות הזכאות להתחשבנות כפופה לסילוק התביעה אם ע"י מגישיה או שביהמ"ש דחה את התביעה.
לפי שתי ההחלטות, הבקשה להתחשבנות צ"ל תוך 6 חודשים ממועד דחיית התביעה או סילוקה".

הארכת המועד להתחשבנות בדיעבד על רכישת זכויות בחלקת המגורים
לעניין זה ראו בפרוט בחוזרינו מס' 15/2020 "מועד התחשבנות בדיעבד עבור פעולות בנחלות שבוצעו עד 10.04.19"
עו"ד דודו קוכמן – מזכ"ל האיחוד החקלאי פנה למר עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל במכתב מיום 21.4.2020 בין השאר בסוגייה זו.
להלן סעיף ב' למכתבו הדן בנושא זה:

"ב. זכות להתחשבנות על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591, סעיף 8.3.40
על פי סעיף 5.4 להחלטה 1591 נקבע כי:
"פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו"

ברור לכל שמדובר בכספים שעל פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל שייכים לחוכרים ואין להגבילן בזמן לצורך ההתחשבנות. הגביה העודפת יש לזכור נעשתה רק בשל העבודה שרשות מקרקעי ישראל לא הייתה ערוכה לטפל בבקשות שהוגשו ולמעשה המנהל פתח שעריו ונתן שירות מלא לחוכרים אלו רק מאפריל 2018.
מרבית המוחלטת של החוכרים ששילמו ביתר לא קיבלו את כספם בחזרה, ומדובר בכסף ששייך להם ולכן בשונה מהחלטת ההנהלה מס' 4582 מ-13/3/19 שבה המליצה הנהלת הרשות להאריך את ההחלטה בעוד שנה והחלטת הנהלה מס' 4746 מיום 24/7/19 שבה החליטה ההנהלה לבטל את החלטה 4582, קרי לא להאריך את מועד ההתחשבנות, אבקש שהנושא ידון מחדש בהנהלה.

ראוי להדגיש שמדובר בכסף השייך לחוכרים והדבר נמנע מהם רק בשל התנהלות הרשות וחוסר מוכנותה ליישם את החלטות המועצה, דבר שאילץ חוכרים לשלם מחיר גבוה ממה שהיו צריכים לשלם לפי החלטות המועצה התקפות והם זכאים להשבתו בכל מועד, ובוודאי שאין להענישם אם לא הספיקו לעשות זאת או שאינם מודעים לזכויותיהם."

חסר רכיב