עמותת אדמתי
חסר רכיב

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות – עדכון

30/06/2020
בישיבת הממשלה ביום 28.6.2020 הוחלט לתקן את החלטת ממשלה 5015 מיום 24.4.202 (להלן - ההחלטה) ולקבוע בה תנאים והוראות אשר יאפשרו להביא בחשבון במסגרת מתן המענק שבהחלטה, את ההשפעה הכלכלית המאוחרת של התפשטות נגיף הקורונה על עסקים שמדווחים לרשות המיסים בהתאם למועד קבלת התמורה לעסקה (להלן - עסקים שמדווחים על בסיס מזומן) השפעה אשר נובעת, בעיקרה משיטת התשלומים הנדחים הנהוגה במשק.

להלן דברי ההסבר לתיקונם העיקריים כפי שהובאו בהצעת החלטת הממשלה:
א. " מוצע לקבוע כי התנאים שבהחלטה ייקראו "המסלול המיידי" וכן מוצע לקבוע תנאים נוספים לקבלת המענק אשר יהוו מסלול מקביל לקבלת המענק ויקראו "המסלול המאוחר". התנאים החדשים נועדו להבטיח שהעסק שמבקש מענק במסלול המאוחר, הוא עסק שמדווח על בסיס מזומן וכן שההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה עליו באה לידי ביטוי בחודשים מאוחרים לחודשים שנבחנים במסגרת ההחלטה"

ב. " בנוסף,מוצע לקבוע כי תקופת הזמן להגשת הבקשה לקבלת מענק תהיה זהה לתקופה שניתנה בהחלטה, כך שתעמוד על 90 ימים. עוד מוצע לקבוע, כי עד שבועיים מיום החלטה זו,, עוסק יהיה רשאי לבקש לשנות בקשה שהגיש לקבלת מענק במסלול המיידי, לבקשה לקבלת מענק במסלול המאוחר. כאשר סכום המענק ששולם עבור המסלול המיידי, יקוזז מסכום המענק שישולם במסלול המאוחר. זאת, על מנת לאפשר לעסק לבחור את המסלול שמיטיב עמו. עם זאת, לצורך יעילות הטיפול בבקשות, עוסק אשר לא הגיש בקשה עד למועד כאמור, יידרש להחליט לאיזה מהמסלולים להגיש בקשה לקבלת מענק ולא יוכל לתקנה לאחר מכן."

ג. " כמו כן, מוצע להתאים את ההגדרות שבהחלטה. כך, שההוראות בנוגע לתנאים ולסכום המענק יביאו בחשבון ביחס לעסק שמדווח על בסיס מזומן, את הפרש המחזורים של חודשים מרץ־יוני 2020 לעומת תקופה זו אשתקד."

ד. " במטרה למנוע מצב בו עסק שמקבל מענק בהתאם לנוסחה שבסעיף 2.ב להחלטה, יהיה במצב נחות ביחס לעסק שמקבל מענק בסכום קבוע בהתאם לסעיף 2.א להחלטה, מוצע לקבוע כי סכום המענק על פי הנוסחה, לא יפחת מסכום של 3,025 ש״ח. תיקון זה יחול גם ביחס למענקים שכבר שולמו במסגרת המסלול המיידי."

ה. "הוספת הגדרה למונח שמשמש בהגדרת "מקדם הוצאות קבועות".

ו. "מוצע להעניק שיקול דעת למנהל רשות המסים, או למי שהוסמך על ידו, להגדיל או להקטין את מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות, במקרים בהם שוכנע כי שיעור מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות אינו משקף את ההוצאות הקבועות של עסק במקרה של אי הפעלת עסק מסוג עיסוקו של מבקש המענק, ובלבד שיהיה כפוף לתקרות שקבועות בהחלטות."

נציין כי עפ"י הנחיות רשות המסים חברי קיבוץ מתחדש הבוחרים במסלול 60א לפקודת מס הכנסה שהם עוסקים עצמאיים זכאים למענק הוצאות קבועות, בהתאם להחלטה בהסתמך על חישוב מחזורי המע"מ המדווחים על ידם, במגבלה שסך המחזור בתיק המדווח לא עולה על 20 מיליון ש"ח לשנה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרד עו"ד בועז מקלר ושות' בעפולה .
חסר רכיב