עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצעה להקלה משמעותית בהקצאת קרקע לאנרגיות מתחדשות

07/07/2020
בטיוטת הצעות ההחלטה לתכנית הכלכלית לשינויים מבניים בתקציב המדינה הקרוב נכללת, בין השאר הקלה משמעותית בעלות הקצאת הקרקע לאנרגיות מתחדשות ונקיות.

להלן סעיפים 2-3 המתייחסים להקלות בהצעת המחליטים תחת הכותרת: "קידום אנרגיות מתחדשות ואנרגיה נקיה"

2. "להטיל על השמאי הממשלתי הראשי לקבוע, בתוך שלושה חודשים, בין היתר בהתייעצות עם רשות החשמל, ובשים לב לצורך בעמידה ביעדי הממשלה להיקף ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות והצורך בפישוט וקיצור הליכים בירוקרטיים ליזמים, מחיר אחיד לדונם (ולא ליחידת הספק) ככל האפשר, להקצאת זכויות במקרקעין לצורך הקמת מיתקן אגירה, ולצורך הקמת מיתקן לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת כהגדרתה בחוק משק החשמל, התשנ"ו- 1996 (להלן - חוק משק החשמל). (הדגשה שלי – ב.מ).

3. להטיל על שר השיכון והבינוי, בתפקידו כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, להביא לפני מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה לפיה המחירים שייקבעו על ידי השמאי הממשלתי הראשי לפי סעיף 2 לעיל ישמשו לקביעת תמורה בגין הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת כהגדרתה בחוק משק החשמל ולמיתקן אגירה.
הצעת ההחלטה תכלול מנגנון שיבטיח תיאום בין תדירות קביעת המחירים ובין מועדי תקפן של הסדרות רשות החשמל הנוגעות לענין וזאת במטרה להגביר את הוודאות ליזמים בתחום."

להלן דברי הסבר לסעיפים 2-3 דלעיל
"על מנת לאפשר את העמידה ביעדי הממשלה ליצור חשמל באנרגיה מתחדשת, יש להעניק וודאות ליזמים ולקצר ככל הניתן את משך הזמן הדרוש לביצוע עסקה, באמצעות קביעת מחיר אחיד, חלף המתנה לשומה פרטנית למיתקן, ועל כן מוצע להטיל על השמאי הממשלתי לקבוע מחירים אחידים, (ככל הניתן לפי דונם) בין השאר, על מנת לתמרץ יזמים לייעל את השימוש בקרקע אשר ברשותם, להקצאת קרקע לייצור באנרגיה מתחדשת, ולמיתקני אגירה.

כמו כן מוצע להטיל על שר השיכון להביא את המחירים שנקבעו להחלטת מועצה במועצת מקרקעי ישראל כך שלא ייערכו שומות פרטניות להקצאת קרקע למיתקנים כאמור, והתמורה תיקבע לפי המחיר האחיד, וכמו כן הצעת ההחלטה תכלול מנגנון שיבטיח תיאום בין תדירות קביעת המחירים ובין מועדי תקפן של הסדרות רשות החשמל הנוגעות לעניין וזאת במטרה להגביר את הוודאות ליזמים בתחום.

לשם הדוגמה, 
אם רשות החשמל פרסמה הסדרה שחלה על יזם שמקים עד לתאריך מסויים מיתקן ייצור באנרגיה מתחדשת, יש צורך ביצירת תיאום בין המועד בו מועצת מקרקעי ישראל מעדכנת את המחירים האחידים להקצאת קרקע לייצור באנרגיה מתחדשת, ובין התאריך שעד אליו על היזם להקים את מיתקן הייצור, כך שהמחירים האחידים המעודכנים לא יחולו על יזם שהקים את מיתקן הייצור לפני התאריך שנקבע בהסדרה." (הדגשות שלי – ב.מ)

בועז מקלר ושות' -הצעה להקלה משמעותית בהקצאת קרקע לאנרגיות מתחדשות
חסר רכיב