עמותת אדמתי
חסר רכיב

החכרת קרקע לתעסוקה ושימושים חבריים בישובים קהילתיים

03/09/2020
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התפרסמה ב 02.09.2020 הצעת החלטה לסדר היום של מועצת מקרקעי ישראל הקבועה לתאריך 08.09.2020, בין היתר, בעניין "הצעה לתיקון פרק משנה 4.16 - סימן ד' - החכרת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי".
בתמצית, כוונת ההצעה לאפשר לישובים קהילתיים באזורי עדיפות לאומית א' ובקווי עימות להקים מיזמים לתעסוקה ולשימושים חברתיים בתשלום מופחת או סמלי וזאת במטרה לעודד ולחזק את הישובים האלה.

להלן חלק מדברי הסבר שפורסמו:
"לצורך יצירת מקורות הכנסה לחבר וליישוב הקהילתי הפריפריאלי, מוצע לאפשר תעסוקה לאגודת הישוב. הצורך ליצירת תעסוקה מקומית נדרש לשם חיזוק הישובים הקטנים והמרוחקים ממקורות פרנסה, דבר הפוגע ביכולת הנשיאה העצמית של היישובים ובאטרקטיביות שלהם. מוצע כי הרשות תוכל להקצות לאגודת יישוב קהילתי באזורי עדיפות לאומית א' וקו עימות, המונה עד 400 בתי אב, שטחי תעסוקה בהיקף של עד 7 דונמים. מאחר ואין חובה על תושבי היישוב הקהילתי להיות חברים באגודת היישוב, מוצע לקבוע תנאי לפיו האגודה חייבת בכל זמן נתון לאגד לפחות 74% מבעלי הזכויות במגרשי המגורים ביישוב.

שימושים חברתיים, כדוגמת מכינות קדם צבאיות, מהווים חיזוק משמעותי גם עבור היישוב בו הן ממוקמות לפיכך מוצע לאפשר ביישובים הקהילתיים הקצאות למוסדות ציבור לשימושים חברתיים כהגדרתם בפרק משנה 8.11 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
בכדי לעודד את הקמתם של שימושים אלה על ידי מוסדות הציבור ביישובים הקהילתיים, מוצע כי ההקצאות יעשו בתשלום דמי חכירה סמליים.
יישום ההחלטה כפוף לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו."

תעסוקה:
- כתנאי להקצאת קרקע למטרת תעסוקה לאגודת ישוב קהילתי ההצעה מתנה שאוגדת היישוב תאגד לפחות 74% מבעלי הזכויות במגרשי מגורים ביישוב בכל תקופת החכירה.
- בחישוב השטח המירבי להקצאה של 7 דונם יילקח בחשבון גם עסקאות לשימוש זמני על פי אישור לשימוש חורג.
- דמי חכירה מהוונים ישולמו בכפוף להנחות באזורי עדיפות לאומית במועד הגשת הבקשה בהתאם לפרק 4.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
- האגודה רשאית להשכיר את השימוש ו/או לבצעו על ידי מי מטעמה.


שימושים חברתיים:
- הקצאת הקרקע תיעשה למוסד ציבורי למטרות הקבועות בפרק משנה 8.11 לקובץ. המטרות נקבעו בנוהל B37.08 "שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)" הן: מכון גיור, אולפן, מרכז קליטה, מכינה קדם צבאית ומדרשה (רשימה סגורה).
- תשלום דמי חכירה סמליים.
- לא תותר החכרת משנה והחוכר אינו רשאי לשנות את יעוד הקרקע או לנצלו לשימוש אחר.חסר רכיב