עמותת אדמתי
חסר רכיב

שינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע - עדכון משרד בועז מקלר ושות'

10/09/2020
רשות מקרקעי ישראל פרסמה את סיכום ישיבת המועצה מיום 8.9.2020.

לעניין השינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע פורסם כדלקמן:

"המועצה אישרה עדכון מפת הנחות אזורי עדיפות
המועצה אישרה שינויים בהנחות בקרקע באיזורי עדיפות לאומית.
השינוי מתייחס, בין היתר, לעדכון דירוג היישובים למתן הנחות במגורים, דירוג אליו נצמדת רשות מקרקעי ישראל גם בהקצאות למסחר, תעסוקה במשבצת ומוסדות ציבור.

מטרת השינוי היא להצמיד את דירוג המועצה למפת העדיפות הלאומית הכללית של הממשלה – החלטת ממשלה מספר 3738 מיום 15.4.18 ולדירוג משרד השיכון של היישובים במפה הכללית למתן הטבות בתחום השיכון – החלטה מספר 4302 מיום 25.11.18.
יצויין כי הצעה זו הייתה אמורה להידון במועצה כבר בינואר 2019 ואולם בשל פיזור הכנסת ומגבלות קבלת החלטות בעת ממשלת מעבר התעכב הדיון בנושא.
אימוץ הדירוג העדכני של משרד השיכון יביא לכך שמשרד הבינוי השיכון ורשות מקרקעי ישראל יעניקו את הטבות באותם יישובים מבלי ליצור מצב שהנחה הניתנת על ידי משרד אחד מממנת את התשלום למשרד האחר"

ההחלטה שהתקבלה כוללת שינויים נוספים המפורטים בנוסח שפורסם."
השינויים בסיווג אזורי עדיפות
בהחלטה זו מצמידה רשות מקרקעי ישראל את סיווג אזורי העדיפות להחלטת ממשלה מספר 4302 מיום 25.11.2018 שעניינה "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון"

להלן השינויים הצפויים בסיווג הישובים:
"רשימת ישובים שסיווגם צפוי לעלות" הרצ"ב.
"רשימת ישובים שסיווגם צפוי לרדת" הרצ"ב.
תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות לאומית
ההחלטה שהתקבלה שונה מהותית מהצעת ההחלטה שפורסמה לקראת ישיבת המועצה ב 8.9.2020. ראו חוזרנו 66/2020 "הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע".


בניגוד מוחלט להצעת ההחלטה שביטלה את תקרת ההנחות בישובים להם דירוג סוציואקונומי 8 ומעלה הוחלט על המשך הגבלת ההנחות בתקרה.
שינוי מהותי זה בין נוסח הצעה לנוסח שהוחלט עליו (אשר עדיין לא פורסם) נעשה למרות מאבק ממושך של ראשי הרשויות של מ.א. משגב, מ.א. עמק יזרעאל ומ.א. גליל תחתון שביקשו לבטל את תקרת ההנחה הסוציואקונומית בישובים באזורי עדיפות בנגב ובגליל.

נכון לכתיבת חוזר זה נקבעו תקרות הנחה כדלקמן:
- לישובים בסיווג סוציואקונומי 8 200 אלף ש"ח
- לישובים בסיווג סוציואקונומי 9,10 100 אלף ש"ח

נציין כי מבחן הדירוג הסוציואקונומי שונה והוא נעשה מעתה עפ"י הישוב ולא המועצה האזורית כפי שנעשה עד כה.
הנפגעים העיקריים מהחלטה החדשה בנוסח דלעיל הם 21 ישובים רובם ישובים קהילתיים בדירוג סוציואקונומי 9 במ.א משגב ומ.א עמק יזרעאל, וכמובן כל הישובים באזורי עדיפות לאומית א' שאינם בקווי העימות.
הוראת מעבר


המועצה דנה בהוראות מעבר ביחס לישובים שסיווגם ירד. למיטב ידיעתנו תקבע הוראת מעבר למי שישלים להגיש את מסמכי ההקצאה לרמ"י עד 31.12.2020.
נמשיך לעדכן אתכם כאשר יתבהרו ההחלטות ויפורסם הנוסח הסופי שלהם.


חסר רכיב