עמותת אדמתי
חסר רכיב

הנחיות רשם האגודות להתנהלות בתקופת הסגר - חגי תשרי כחלק מהתוכנית להפחתת התח

23/09/2020
חלק מהתוכנית להפחתת התחלואה עקב נגיף הקורונה בישראל, אישרה ממשלת ישראל את המלצת משרד הבריאות להטלת סגר מיום 18 בספטמבר 2020 (ערב ראש השנה) בשעה 00:14, למשך כשלושה שבועות, עד ליום 11 באוקטובר 2020 (להלן: "תקופת הסגר")

להלן הנחיות רשם האגודות השיתופיות

"בתקופת הסגר, אגודות שיתופיות נדרשות לפעול בהתאם לאמור בהנחיה זו, הכפופה להוראות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות.
1. כינוס אסיפה כללית
בתקופת הסגר מוצע לאגודות שיתופיות להימנע מכינוס פיזי של אסיפה כללית, ובכל מקרה ניתן לפעול רק בהתאם להוראות משרד הבריאות בדבר הגבלת התקהלות ובדבר הגבלת תנועה. בשאלות ובמקרים דחופים ניתן לפנות אלינו.
2. ארכה לתקופת כהונה של ועד אגודה
א. ועד אגודה שטרם קיבל ארכה מכוח סעיף 28(ב( לתקנות רשויות האגודה התשל"ה 1975 ("להלן: תקנות רשויות האגודה"), תנתן ארכה אוטומטית של שלושה חודשים. ככל שישנם טעמים מיוחדים בגינן נדרש לערוך בחירות, ניתן לפנות אלינו.
ב. ועד שקיבל ארכה מכוח סעיף 28 ב(ב)לתקנות רשויות האגודה או ארכה נוספת מכוח צו הארכת תקופות הקודם, או שתקופת כהונת הוועד הממונה צפויה להסתיים, תקופת הכהונה מוארכת בהתאם לאמור להלן:

(1) אם מועד הפקיעה - לאחר כל הארכות הקודמות - חל בתקופה שבין 30.6.2020 ל – 30.9.2020 - תוארך תקופת הכהונה באופן אוטומטי בשלושה חודשים נוספים.
(2) אם מועד הפקיעה - לאחר כל הארכות הקודמות - חל בתקופה שבין 1.10.2020 ל- 30.11.2020 - תוארך תקופת הכהונה באופן אוטומטי בעשרה שבועות נוספים.
דוגמאות להמחשה:
א. ניתן אישור להארכת כהונה ב-3 חודשים לפי תקנה 28(ב) והכהונה מסתיימת ביום 25.9.2020 - תקופת הכהונה מוארכת אוטומטית ב-3 חודשים, ומסתיימת ביום 25.12.2020.
ב. ניתן אישור להארכת כהונה ב-3 חודשים לפי תקנה 28(ב) והכהונה מסתיימת ביום 4.10.2020 - הכהונה מוארכת אוטומטית ב-10 שבועות, ומסתיימת ביום 13.12.2020.
ג. כהונת הוועד הוארכה מכוח צו הארכת התקופות הקודם, והיא מסתיימת ביום 25.9.2020 – תקופת הכהונה מוארכת אוטומטית ב-3 חודשים , ומסתיימת ביום 25.12.2020.
ד. כהונת הוועד הוארכה מכוח צו הארכת התקופות הקודם, והיא מסתיימת ביום 4.10.2020 - הכהונה מוארכת אוטומטית ב-10 שבועות, ומסתיימת ביום 13.12.2020.

חסר רכיב