עמותת אדמתי
חסר רכיב

קרקע למגורים בישוב קהילתי ובהרחבה בישוב חקלאי

29/10/2020
באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ליום 02.11.2020, הכוללת שתי הצעות לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב' תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים ושל תיקון פרק משנה 8.6 סימן ד' דמי החכירה קיבולת הבנייה ותקופת החכירה


להלן דברי ההסבר לתיקון פרק משנה 4.16 סימן ב': תנאי הקצאת מגרשי מגורים ביישובים קהילתיים

"הקצאת מגרשי המגורים בישובים קהילתיים נעשית ככלל בדומה להקצאת מגרשי מגורים בהרחבה קהילתית של ישובים חקלאיים.
במסגרת הליכי התייעלות והפחתת רגולציה מוצע לשנות מדיניות הקצאת הקרקע למגורים בפטור ממכרז לפיה הקצאת הקרקע תהיה בהתאם לשומה שתכלול את הזכויות הקיימות והעתידיות הניתנות למימוש בתכנית קיימת ועתידית. (ההדגשה שלי - ב.מ.)
החלטה זו תעודד ניצול מיטבי של שטחי ההקצאה, תאיץ את הליכי הבנייה ותפחית את מעורבות רשות מקרקעי ישראל בהליכי רישוי בנייה.
מדיניות זו מוצעת לשינוי במסגרת ההקצאות של מגרשי הרחבה בישובים חקלאים, באופן דומה
מוצע לתקן פרק משנה זה בדבר הקצאות מגרשי המגורים ביישובים הקהילתיים כך שהקצאת מגרשי המגורים תכלול זכויות עתידיות ותבוטל האפשרות לבחירת עסקת בינוי בפועל בהתייחס לתוכניות שהופקדו לפני שנת 2004.

במסגרת תיקון זה, המדיניות הנהוגה של הקצאה באותם כללים כשל מגרשי הרחבה, בשינויים המחויבים, הובהרה בפירוט לסעיפים. "
להלן דברי ההסבר לתיקון פרק משנה 8.6 סימן ד': דמי חכירה קיבולת הבניה ותקופת החכירה
" במסגרת הליכי התייעלות והפחתת רגולציה מוצע לשנות את מדיניות הקצאת הקרקע למגורים בפטור ממכרז לפיה הקצאת הקרקע תהיה בהתאם לשומה שתכלול את כל הזכויות הקיימות והעתידיות, הניתנות למימוש בתוכנית קיימת ועתידית. (ההדגשה שלי - ב.מ.)
החלטה זו תעודד ניצול מיטבי של שטחי ההקצאה, תאיץ את הליכי הבנייה ותפחית את מעורבות רשות מקרקעי ישראל בהליכי רישוי בנייה. "

תמצית השינויים

בהרחבות קהילתיות במושבים או בקיבוצים: במקום תשלום דמי חכירה מהוונים על מלוא קיבולת הבנייה לפי תכנית קיימת, יידרשו דמי חכירה מהוונים מלאים גם על זכויות עתידיות.
בישובים קהילתיים: תבוטל אופציית תשלום דמי חכירה מהוונים בהתאם להיקף הבנייה בפועל (לפחות 160 מ"ר), ובמקומה יידרשו דמי חכירה מהוונים מלאים גם על זכויות עתידיות.

הערותינו
א. ההצעה לתשלום דמי חכירה מהוונים על זכויות תכנוניות עתידיות שלא באו לעולם מעלה מיידית את מחירי המגרשים לעיתים בשיעורים גבוהים מאוד ובכך מעלה תמיהה על עצם ההצעה במיוחד במשבר הקורונה.
ב. בתקופת גביית דמי חכירה מהוונים מזכויות עתידיות, שטרם נוצרו, מחייבת את רמ"י להפחית שווי היטל השבחה שייווצר כתוצאה מההשבחה על פי תכנית עתידית משווי הזכויות העתידיות, מהן נגזרים דמי החכירה המהוונים.
הוראה זו חייבת להיות חלק בלתי נפרד מההחלטה ככל שתעבור בישיבת המועצה.
ג. כדי לעודד שיווק מגרשי הרחבה יש מקום ליצור עידוד. על פי עקרונות "תמריץ מחיר למשתכן", סעיף 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מכרז לדיור בר השגה - מחיר למשתכן", הניתן על "סכום ההנחה מערך הקרקע במכרז... כפול בשיעור של 12%."
הצעת החלטה זו תביא להגשמת עקרון הצדק החלוקתי, באמצעות תשלומי השלמה במקומות בהם כספי חלף היטל השבחה הינם קטנים או אפסיים, בדרך זו יוגדלו מקורות הפיתוח והתשתיות באזורי העדיפות.
צעד זה יביא להסרת חסמים ולשיווק עשרות אלפי מגרשים בישובים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית ולהגשמת מדיניות ההתיישבות של הממשלה באזורי עדיפות לאומית מחד ולהורדת רמת המחירים הגואה של הקרקעות מאידך.

חסר רכיב