עמותת אדמתי
חסר רכיב

ביטול נחלות שאינן מאוישות - בועז מקלר ושות'

11/11/2020
לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 2.10.2020 תובא לדיון "הצעה לתיקון פרק משנה 8.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סימן ט': ביטול נחלות שאינן אוישות"

להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה:
"במסגרת בחינת המדיניות בהתייחס לנחלות שאינן מאוישות במושבים, קיבלה מועצת מקרקעין ישראל בשלהי שנת 2013 החלטה המאפשרת תקופת מעבר לאיוש נחלות בנגב ובגליל וכן הוסיפה אפשרות לביטול נחלות והמרתן למגרשים זמינים לבנייה (החלטת מועצה מספר 1317, קיבלה תוקף ביום ) 12.2.14 ההחלטה הוגבלה בזמן.

בשנת 2015 תוקנה ההחלטה ותוקפה הוארך עד ל־ 5 שנים מיום 1.1.2016 (החלטת מועצה מספר 1445, קיבלה תוקף ביום 22.11.2015).
בהתאם להחלטות התקפות היום, הנחלות שהומרו למגרשים יבוטלו ויופחתו מתקן הנחלות של היישוב, כן נקבע כי באזורים שאינם נגב וגליל יבוטלו הנחלות בתום התקופה הניתנת להמרה.
ביחס לנחלות בנגב ובגליל, הוצע לבחון שיווק הנחלות שלא יבוטלו במכרז.
לאור ההצעות המובאות בפני המועצה למתן ארכה לאפשרות להמרת נחלות למגרשים ולאיוש נחלות בנגב ובגליל, נדרש גם תיקון ההחלטה בדבר ביטול הנחלות בהתאמה.

במסגרת התיקון הובהר כי השינוי בתקן הוא של ביטול הנחלות בלבד.
ההטבות הגלומות בהחלטה בהתייחס לשטח המשבצת הן הטבות מכח החלטת המועצה ובכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו, כאשר נעשה פישוט בחישוב תוספת הקרקע האפשרית אשר תכלל בהסכם המשבצת.
התשלום בעד תוספת הקרקע יהיה בדומה לסכום הנגבה על נחלות. יתרת השטח עד למכסת הקרקע המקורית (אם ישנה)תגרע מהמשבצת ותועבר להסכם זמני אשר יושכר לאגודה כל עוד זו תעבד את הקרקע וייעודה החקלאי ישמר.
מאחר ותוספת של 20% ממכסת הקרקע עולה על שטחן של 5 נחלות, התייתר סעיף (ה)."


חסר רכיב