עמותת אדמתי
חסר רכיב

המשך שיווק מגרשים באזורי עדיפות עד 30.4.2021 בהנחות הקיימות- בועז מקלר ושות'

21/01/2021
מנהל רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) עו"ד יעקב קווינט נענה לפניית ראשי המועצות האזוריות באזורי עדיפות והאריך את הוראות המעבר לשיווק מגרשים בהנחות הקיימות עד 30.4.2021.
להלן האישור העולה מהסיפא של מכתב מנהל רמ"י לראשי המועצות האזוריות:
"המועצה החליטה להסמיך את הנהלת רמ"י לקבוע הוראות מעבר בעניין זה, ובהתאם לכך פעלה רמ"י בהחלטה 4954. יחד עם זאת, לאור משבר הקורונה והקשיים היכולים להיגרם בגללו, כגון בשל עיכובים בהגשת מסמכים במועד, שינתה הנהלת רמ"י ביום 20.1.21 את החלטת ההנהלה, ולפנים משורת הדין עדכנה שתקופת המעבר תוארך בשלושה חודשים נוספים, כך שיישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.2 (לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל) שונה בעקבות התיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו להינות מהנחות אזור שהיו נהוגות עד לקבלת ההחלטה, וזאת עד ליום 30.4.2021 (בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה)."
לעניין תקרת ההנחה הסוציואקונומית הישובית ראו חוזרינו 85/2020 "תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מושבים באזורי עדיפות"
ראו רשימת 20 ישובים - שסיווגם ירד.
ראו רשימת 17 ישובים - שסיווגם עלה.
יודגש כי ישובים שסיווגם עלה, ייהנו מההטבות וההנחות כבר ממועד חתימת השר, דהיינו 20.10.2020.

חסר רכיב