עמותת אדמתי
חסר רכיב

הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב- עדכון בועז מקלר ושות'

21/01/2021
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 15.12.2020 אושרה בין השאר הצעה לתיקון פרק משנה 8.9 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין "תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב".
התיקון להחלטה נחתם ע"י שר האוצר ב 7 לינואר 2021.
ראו חוזרינו 105/2020 "הסדרת שימושים לא חקלאיים בחלקת המגורים במושב"
נציין כי ההתייחסויות הבאות לא קיבלו ביטוי בהחלטת התיקון:
א) לא נקבע מנגנון של הפחתת היטל השבחה ששולמו מסכום דמי השימוש השנתיים. למרות האמור לא נקבע כי יועבר חלף היטל השבחה כמשמעותו בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.
משמעות: הטלת היטל השבחה בנוסף לדמי שימוש בשיעור 5% הינה תשלום הגבוה בעשרות אחוזים מעבר לשווי השימוש השנתי הנכס.
ב) גביית תשלומי דמי שימוש בגין תקופת עבר יחד עם תשלום דמי חכירה מהוונים עבור השימוש העתידי בנכס משמעותם - תשלום מעבר לשווי הנכס.
לא ניתנה אפשרות כעבר, לפיה בהסדרת שימושים ישולמו דמי חכירה מהוונים ממועד השימוש בנכס ללא תשלום נוסף ומכביד של דמי שימוש.
ג) לא התקבלו בקשות התנועות ההתיישבותיות כדלהלן:
1. להוריד את מגבלת הגיל הקבועה בסעיף 8.9.4 (ב).
2. לקבוע כי על שיעור התשלום הקבוע בפרק משנה 8.9, תחול הטבת אזורי עדיפות לאומית, עבור כל השימושים שניתן להסדירם בהתאם לפרק המשנה בדומה להחלת ההטבה על שימוש למבני קיט כפרי.
יצוין כי מרבית הישובים החקלאיים נמצאים באזורי עדיפות בגליל ובנגב שם ניתנות הטבות רבות היקף לטובת הקטנת חיכוך החוכרים עם רמ"י כגון הקניית בעלות על שטח למגורים של עד 3 דונמים ללא כל תמורה.
3. להחיל את הוראות הסעיף גם על המגזר הקיבוצי, כפי שסוכם עם נציגי משרד המשפטים והאגף החקלאי של רמ"י.

חסר רכיב