עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקצאת קרקע לתיירות בישובים חקלאיים באזורי עדיפות

25/02/2021
מפאת שינויים מהותיים שחלו בשנים האחרונות להלן הבהרות בעניין הקצאת קרקע לתיירות באזורי עדיפות לישובים חקלאים:
שיעורי דמי חכירה מהוונים ושיעורי דמי שימוש החל מ 20.10.2020

"בסעיף 4.2.4 "הקצאת קרקע לתיירות", בקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל" (להלן –"הקובץ") נקבע כדלקמן:

"(א) בהקצאת קרקע לתיירות, ישולמו לרשות דמי חכירה מופחתים, בהתאם למפות אזורי עדיפות לאומית בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, על פי החוק לעידוד השקעות הון, כפי שתעודכנה מעת לעת, כמפורט בפסקאות (1) ו-(2):
(1) באזור קו עימות - פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי חכירה שנתיים, לא כולל היוון יתרת שנות חכירה;
(2) שאר האזורים במפות תיירות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון - 51% מערך הקרקע.
(ב) בהקצאת קרקע לתיירות בהתאם לפרק משנה 8.12, ישולמו דמי חכירה מופחתים בהתאם לסעיף 4.2.2(ב) ולא פחות מ- 51% מערך הקרקע, ללא הגבלת מחיר תקרה." (הדגשה שלי – ב.מ.)חסר רכיב