עמותת אדמתי
חסר רכיב

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – החלטת מועצת מקרקעי ישראל

18/04/2021
ב 22.12.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020 בעניין "תיקון פרק משנה 8.3 איוש נחלות פנויות במושבים"

פרטים בדבר הצעת ההחלטה ראו חוזרינו 87/2020 "איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – עדכון"

להלן השינויים בהצעה שהתקבלו במהלך ישיבת המועצה

א) מועד אחרון לאיוש הנחלות הוארך בשנה נוספת עד 31.12.2023
ב) מגבלת המועד להתחלת תכנון סטטורי לנחלות לא מאוישות הוארך עד 1.7.2021 (מגבלה זו אינה חלה על ישובי קווי העימות והמועצות האזוריות – אשכול, תמר, הערבה התיכונה, חבל אילות, ישובי פתחת ניצנה)
ג) נדחה מועד בחינת הליך איוש הנחלות ע"י מועצת מקרקעי ישראל מ 1.1.2023 לעד 31.12.2023
להלן פניות ההתיישבות אשר נדחו או לא התקבלו ע"י המועצה
א) הבקשה להארכת המועד האחרון לאיוש הנחלות עד 31.12.2025
ב)הבקשה להחריג ממגבלת הזמן לאיוש הנחלות את ישובי פתחת ניצנה, והמועצות האזוריות- אשכול, תמר, רמת הגולן ובקעת הירדן.
ג) הבקשה לביטול תשלום דמי חכירה באיוש נחלות בקווי העימות בהיותה נוגדת לחוק (סעיף 40(א) לחוק יסודות התקציב)
ד) הבקשה לקביעה מדורגת של דמי חכירה מהוונים כך שהתשלום הראשון יהיה – 160 מ"ר והיתרה עם מימוש הזכויות או המכירה כמוקדם שביניהם.

עמידה נחרצת על זכויות המושבים בכל שטחי משבצת הנחלות
על המושבים וחבריהם לבחון את משמעות הוראות ההחלטה הפוגעות בזכויותיהם בשטחים אותם הם מעבדים מעל שבעים שנים בנגב ובגליל, והיותן של ההוראות בניגוד להוראות חוזה החכירה לדורות שהתקבל בהחלטה מועצת מקרקעי ישראל 416 "חוזי חכירה במושבי עובדים לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל התש"ך- 1960" כבר ביום 11.5.1989.

חסר רכיב