עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוזה לדורות או בכייה לדורות ?

11/12/2013
הורד קובץ:
חכירהלדורות או בכיה לדורות (75.1 KB)


חוזה חכירה לדורות היום במושבים (ובקיבוצים) חייב להיות סביר והוגן
חוזה חכירה אחר, מן הסוג שמנפיקה לנו רשות מקרקעי ישראל, יהיה בכייה לדורות. בין אם כך יתברר כבר עתה או במשך השנים הבאות,

להלן כמה קווים מנחים לחוזה סביר והוגן, המוצעים לחברי מועצת מקרקעי ישראל האמורים לנסח מדיניות (ולא חברי ההנהלה, האמורים לבצע מדיניות זו). אנו מקווים כי קווים אלו יאומצו במהלך הדיון הקרוב של מועצת מקרקעי ישראל ביום 25/12/13.

  • כלל בסיסי בדיני חוזים הוא שפרטי ההסכם אינם יכולים להשתנות על ידי צד אחד באופן חד צדדי )ראו הגדרת “חוזה מקפח”(
  • לנוכח הקושי הגובר והולך להתפרנס מחקלאות, מטרות החכירה אמורות להתיר ולעודד פעילות כלכלית מגוונת, כדי לאפשר פרנסה מכובדת ואת מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של הנחלות, כל עוד אלו עומדות בדרישות חוקי התכנון והבניה, משרד החקלאות ופתוח הכפר, הכלכלה )תמ"ת( וההגנה על הסביבה.
  • בנייה בנחלה החכורה צריכה להיעשות באישור ובפיקוח גופי התכנון, כשם שהיא מפוקחת ומאושרת בעיר. לרשות מקרקעי ישראל אסור שתהיה זכות וטו בנושאי תכנון, משיקולים כאלו ואחרים.
  • אוכלוסיית המושבים והקיבוצים אינה שונה מזו העירונית, ואין להפלותה לרעה בתשלומי היוון למגורים ולפעילותה העסקית.
  • לטענה כי המגזר העירוני שילם והחקלאי – לא שילם, אין שום בסיס עובדתי.
  • עקרון "הפחתת החיכוך" שעליו החליטה כנסת ישראל, חייב לחול גם על המגזר החקלאי. אין להפלותו לרעה באמצעות חוזה החכירה.
  • במקרה של שינוי יעוד וצורך בפינוי שטחי קרקע, אסור לגרש את המתיישב מנחלתו, )כפי שעולה מנוסח
  • ההסכם המוצע(. חובה לתת פיצוי הוגן בכסף ו/או היתר לפעילות כלכלית חלופית, לבעל הנחלה עבור הזכויות שמקורן בהשקעות, בהשבחות החקלאיות שביצע בקרקע, בשמירה על הנחלה וכן בשל איבוד מקורות פרנסתו בעתיד.
  • חוזה ארוך טווח שכזה צריך לכלול מנגנון הוגן ויעיל לפתרון מחלוקות, כאשר לשני הצדדים יש מקום שווה לטעון את טענותיהם. אין לתת בהסכם יתרון מובנה לצד המחכיר. זהו אינו חוזה אריסות.
  • לאגודה השיתופית צריך להיות משקל יתר בנושא העברת זכויות .
החוזה התקף, שצורף להחלטה 416 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1989, דומה במהותו לכל הסעיפים הנ"ל. אין סיבה הגיונית נראית לעין לנסח מחדש חוזה חדש נחות ומקפח, וכך להגישו לחוכרים בבחינת "כזה ראה וקדש".

חוזה 416 הוכר על ידי בג"צ )בהרכב של שלושה שופטים( כבסיס לחוזה חכירה חדש לאגודת המושב ולחבריה'.


עמותת ״אדמתי״, מושב כפר יחזקאל, ד.נ. הגלבוע 1892500
טלפון: 052-3554432 פקס: 04-6531113, email: yosef-h@012.net.il
חסר רכיב