חסר רכיב

חזון ומטרות עמותת אדמתי


עמותת אדמתי מהי :
אדמתי היא עמותה שהוקמה בשנת 2002 ומאגדת כ- 150 יישובים (מתוך כ- 270 יישובים) מושבים וקיבוצים אשר עלו על הקרקע לפני הקמת המדינה . היישובים חברים בתנועות ההתיישבות ואילו המייחד המשותף ליישובים וותיקים אלה הוא כי מחזיקים הם בחוזי קק"ל , יק"א , פיק"א , אשר שיקפו מדיניות קרקעית ויחסי חוכר מחכיר המושתתים על הדדיות ועל אינטרסים לאומיים משותפים .

חזון עמותת אדמתי :
למען הדורות הבאים מדינת ישראל מעלה את רמת התייחסותה אל מורשת ההתיישבות החקלאית הוותיקה ואל מתיישביה ( אשר עלו על הקרקע קודם להקמת המדינה ) תוך התייחסות לבסיס ההסכמה שביסוד מעשה התיישבות וזכויותיהם הקנייניות של המתיישבים , לחוזי קק"ל , יק"א , פיק"א ולרוח הדברים של אותה תקופה .
ממשלת ישראל תבטא באופן מוחשי ומעשי את התייחסותה לפועלה ולתרומתה של ההתיישבות הוותיקה לעיצוב גבולות המדינה שבדרך , לביטחון המדינה העתידית , לשמירה על אדמות המדינה לעתיד לבוא , להשבחתה את הקרקע , לחינוך הדורות להקרבה לעבודה ולהגשמה , לקליטת גלי העלייה , לתנופת ההישגים העולמיים בחקלאות בקרקע ובמים .

מטרות עמותת אדמתי :
  1. הכרה בזכויות ההיסטוריות והלגיטימיות של היישובים הוותיקים , הנובעות מהזכויות הקנייניות של המתיישבים והיישובים , תרומתם להליך הקמת היישובים , ומעצם שמירת הקרקע , השבחתה וההגנה עליה כחלק בלתי נפרד מגבולות המדינה שבדרך .
  2. הכרה בזכויות ההיסטוריות (חוזי קק"ל יק"א ופיק"א ) של היישובים הוותיקים בהשתתפותם ברכישת הקרקע , בהשבחת הקרקע הנובעת מההשקעות בהכשרת הקרקע לשימוש בה ומהקמת תשתיות לקיום היישובים כגון מים , דרכים , תחבורה , מבנים ועוד .
  3. הכרה בזכויות ההיסטוריות (חוזי קק"ל יק"א ופיק"א ) של היישובים הוותיקים ביצירת תשתית (כולל תשתית מדעית) לביטחון אספקת המזון של מדינת ישראל לדורות .
  4. הכרה בזכויות ההיסטוריות של היישובים הוותיקים בגיבוש בעיצוב ובשמירה על הצביון הכפרי התיישבותי ( מושבים , קיבוצים , ועוד ) ועל הנוף הכפרי חקלאי .
  5. הענקת הזכויות לשיוך השטח למגורים צמודי קרקע חלקה א במושב ושטח המחנה בקיבוץ באופן שווה לזכויות חוכרי המגרשים במגזר העירוני מאותה תקופה אם בחוזה ייעודי ואם בנספח לחוזה רמ"י .
  6. עיגון מעמד החוכרים בקרקעות המשמשות לאמצעי ייצור ופרנסה ( כולל לא חקלאית )לתקופות של יובל (49 שנים ) לפחות , אשר יאפשר תכנון ארוך טווח .
  7. הענקת האפשרות לרכישה כלכלית ריאלית של הזכויות בחלקת המגורים חלקה א במושב ובשטח המחנה בקיבוץ .
  8. חקיקה ראשית – חוק לחוכרי קרקע חקלאית , בו יוטמעו סעיפים 1 – 7 ועוד .

בברכה
גלעד אלטמן - יו"ר עמותת אדמתי

חסר רכיב