עמותת אדמתי
חסר רכיב

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - עדכון

28/08/2017
מאת רו"ח בועז מקלר

להלן החלטת ממשלה מס' 2975 מישיבתה ביום שישי, י״ ט באב התשע״ ז (11 באוגוסט 2017): "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית". מחליטים:

א. לקבוע כי תוקפן של הטבות ותמריצים אחרים שניתנו לאזורים או ליישובים בהתבסס על החלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013 בעניין הכרזה על אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית (להלן: ״החלטה 667״), לא ייפגע כתוצאה בלעדית ממועד סיום תוקף החלטה 667, כך שהטבות ותמריצים כאמור שהוחלט על נתינתם על ידי משרדי הממשלה בתחום סמכותם ימשיכו לעמוד בעינם עד ליום 15.11.2017, אלא אם נקצבו מראש לתקופה קצרה יותר או הסתיימו או בוטלו מכל סיבה אחרת.

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית

הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומיתב. למען הסר ספק, תוקפן של החלטות ממשלה אשר התבססו על החלטה 667 לא ייפגע כתוצאה בלעדית ממועד סיום תוקף החלטה 667 והחלטות ממשלה כאמור ימשיכו לעמוד בתוקפן לתקופה שנקצבה בהן.

עדיפות לאומית

החלטה 667 התקבלה ביום 4 באוגוסט 2013 בהתאם לפרק כ״ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010), התשס״ט-2009 (להלן: ״החוק״) בנושא אזורי עדיפות לאומית. תוקפה של החלטה 667 נקצב עד ליום 31 ביולי 2017.

על בסיס החלטה 667 המשרדים הנוגעים בדבר היו רשאים להעניק הטבות ותמריצים לאזורי עדיפות לאומית כמפורט בהחלטה 667.

החלטה זו מיועדת לאפשר המשך מתן הטבות שניתנו כאמור עד ליום 15.11.2017 בהתבסס על אותם שיקולים ונתונים תומכים שעליהם נסמכה החלטה 667. ההחלטה מתקבלת על מנת למנוע פגיעה בהטבות שכבר ניתנות על בסיס החלטה 667 שעה שאין עדיין מפת עדיפות לאומית חדשה. במהלך פרק הזמן האמור צפויה השלמתה של עבודת המטה לגיבושה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורים ויישובים כבעלי עדיפות לאומית.

יוער כי אין בהחלטה זו משום הארכה של החלטה 667 אלא אך קביעה כי הטבות ותמריצים שכבר הוחלט לתת על בסיסה, ואשר היו באות לכלל סיום כתוצאה מתום תוקפה של החלטה 667, ומטעם זה בלבד, ימשיכו להיות תקפות ובתנאי שהן לא התבטלו מכל טעם אחר. "
התייחסותנו

החלטת מועצת מקרקעי ישראל התקפה מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" קובעת כי תוקף ההטבות יהיה בצמוד לתוקפה של החלטת ממשלה מס' 1527 "קביעת איזור עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".
יודגש כי, החלטה 1527 בתוקף עד סוף שנת 2017.

יחד עם זאת, תוקפה של החלטת ממשלה מס' 667 "הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות אזורית" שהיא רשימת הסל שעל בסיסה גובשה החלטת הממשלה 1527 פג, ובהחלט ייתכן שבעתיד הקרוב מאוד נראה את מחליפתה.

למרות שהממשלה בהחלטה מספר 2975 דלעיל אישרה את המשך מתן ההטבות על בסיס החלטה 667 שפג תוקפה, לא מן הנמנע כי לאחר שתאושר מחליפתה של 667 משרד הבינוי והשיכון יחליט ליזום שינוי ל- 1527 לפני סוף השנה.

במצב עניינים כזה 1527 כבר לא תהיה בתוקף וצפוי עידכון החלטת מועצת מקרקעי ישראל בדבר מדיניות ההנחות בקרקע (1505) בהתאם להחלטה חדשה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב