עמותת אדמתי
חסר רכיב

"העברת בעלות על מקרקעי ישראל - אפליית המגזר החקלאי".

29/11/2017

בועז מקלר רו"ח, אורי פיטוסי עו"ד


בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 18.9.2017 , החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1478 "העברת בעלות במקרקעי ישראל" .ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 15.11.2017 ומספרה הוא כעת 1520 (להלן: "החלטה החדשה").

ההחלטה החדשה כמו גם קודמיה ממשיכה להפלות לרעה את המגזר החקלאי ולהעניק הטבות בשווי עשרות מיליארדי שקלים למגרשים במגזר העירוני.

 

א.    ההטבות הכלכליות המופלגות  שההחלטה מעניקה

ההצעה החדשה עדיין מעניקה הטבות כלכליות בעשרות מיליארדי ש"ח רבים בהענקת בעלות במגרשי המגורים בסוגי הנכסים שלהלן:

  1. במגרשים עד 280 מ"ר – הפסד דמי חכירה מהוונים על זכויות מעת ההקצאה שטרם מומשו, הפסד דמי היתר מהוונים על זכויות שנוספו וטרם מומשו ועל זכויות עתידיות, הפסד התשלום עבור הקניית בעלות.
  2. כל המגרשים בבניה צמודת קרקע במגרשים ששטחם 1000 – 281 (מ"ר) – הפסד מלא דמי ההיתר המהוונים על שווי זכויות שנוספו מעת ההקצאה וטרם שולם בעדם ועל זכויות עתידיות.
  3. בניה צמודת קרקע במגרשים עד 3 דונם באיזורי עדיפות – הפסד מלא דמי ההיתר המהוונים הן על זכויות שנוספו שטרם שולם בעדן והן על זכויות עתידיות  והפסד התשלום עבור הקניית הבעלות.

 

ב.    הערות התנועות ההתיישבותיות שהוגשו טרם הישיבה לחברי מועצת מקרקעי ישראל

 

להלן התייחסות התנועות התיישבותיות כפי שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפי הישיבה:

 

כללי

"ההצעה באה להעניק הטבות בעשרות מיליארדי ש"ח לבעלי זכויות בקרקעות ומפלה לרעה באופן קיצוני את בעלי הזכויות במגזר החקלאי (מושבים קיבוצים וחבריהם).

בשל השלכותיה הדרמטיות נבקש להעביר ההצעה לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לדיון יסודי וממצה בטענות החוכרים במגזר החקלאי ולבצע את השוואת הזכויות הנדרשת.

נבקש להופיע לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל ולהבהיר טענותינו לאפליה קיצונית וחמורה זו בפני ועדת המשנה או בפני המועצה במידה והנושא לא יועבר לועדת המשנה.

 

 

 

 

העברת בעלות ללא תמורה עד 3 דונם למגורים באזורי עדיפות

סעיף 3.5.3- הסעיף פוטר מכל תשלום העברת בעלות על שטח מגורים ששטחו אינו עולה על 3 דונם באזורי עדיפות לאומית בתנאי ששולמו דמי החכירה המהוונים על פי זכויות הבניה בעת ההקצאה.

אנו דורשים להחיל הוראה זו על חלקות המגורים של כל בעלי הזכויות במושבים ובקיבוצים.

 

העברת בעלות ללא תמורה באזור עדיפות א' על נכסי תעסוקה שאינם עולים על 10 דונם

סעיף 3.5.4 פוטר מכל תשלום העברת בעלות על נכס תעסוקה שאינו עולה על 10 דונם באזורי עדיפות לאומית א' בתנאי שחלפו 7 שנים מיום החתימה על חוזה החכירה ושולמו דמי חכירה מהוונים על מלא הזכויות התכנוניות בעת ההקצאה.

אנו דורשים להחיל הוראה זו על נכסי התעסוקה שמקורם בשטחי משבצת של נחלות חקלאיות ובמקביל לבטל את הוראות סעיף 3.7.5 אשר אבד עליה הכלח ממועד ההחלטה הראשוני של החלטה 1185 מיום 8.2.2010 לפני יותר משבע שנים.

 

העברת בעלות על השטח המיועד למגרשים בנחלה במושב

למרות שהחלטה 1185 אושרה לפני למעלה משבע שנים ולמרות הוראות סעיף 3.7.3 לפיו "במידה ותתאשר החלטת מועצה המאפשרת היוון של חלקת המגורים בנחלה, תדון המועצה בתנאים להעברת בעלות של חלקת המגורים" טרם נקבעו הוראות בנדון.

יש לקבוע הוראות אלו לאלתר במסגרת הדיון בועדת המשנה.

 

העברת בעלות על קרקע שהוחכרה למטרת תעסוקה לתאגידי ישוב חקלאי

בסעיף 3.7.5 נקבע שלא ניתן להעביר בעלות ל"נכס מקרקעין שהינו מפעל שהוקם על פי החלטה של המועצה בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה לישובים חקלאיים אף אם נחתם חוזה חכירה נפרד בין הרשות לבין תאגיד משותף לישוב החקלאי ולאחרים.

 

יש לבטל לאלתר אפליה זו ולאפשר העברת בעלות גם לנכסי תעסוקה אלו."

 

ג.     חוסר ההתייחסות להערות המגזר החקלאי - פגם מהותי בקבלת ההחלטה

 

נדגיש כי בניגוד לחובתה של מועצת מקרקעי ישראל להעלות לדיון את השגות המגזר החקלאי דלעיל, לא היתה כל התייחסות להערות אלו בפרוטוקול הדיון של מועצת מקרקעי ישראל כפי שפורסם באתר רמ"י.

 

 

  


 

 

 

ד.    להלן תנאי התשלום להקניית בעלות לחוכרים במגזר העירוני בלבד בחוזי חכירה מהוונים עפ"י ההחלטה החדשה מס' 1520:

סוג הנכס

גודל המגרש

מיקום המגרש

דמי חכירה מהוונים

תשלום

עבור הקניית הבעלות

 

בית צמוד קרקע

 

עד - 280 מ"ר

 

כל הארץ

 

ללא תשלום

 

ללא תשלום

 

 

בית צמוד קרקע

 

עד- 3 דונם

אזור עדיפות א'/ב'/קו עימות

עבור זכויות שהיו בעת ההקצאה שלא שולם בעדן

 

ללא תשלום

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 280 מ"ר ועד 540 מ"ר

 

אזורים ללא עדיפות

עבור זכויות שהיו בעת ההקצאה שלא שולם בעדן

 

תשלום של 3%, 3.5%, 4% ו-4.5% בשנה הראשונה, שניה, שלישית, רביעית ואילך.

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 540 מ"ר ועד 1000 מ"ר

 

אזורים ללא עדיפות

עבור זכויות שהיו בעת ההקצאה שלא שולם בעדן

 

תשלום של 6%, 7%, 8% ו-9% בשנה הראשונה, שניה, שלישית, רביעית ואילך

 

בית צמוד קרקע

 

מעל 1000 ועד 16,000 מ"ר

 

כל הארץ

 

עבור הזכויות שהיו בעת ההקצאה שלא שולם בעדן

 

תשלום של 31% מן הפער בין שווי זכויות החכירה לפי חוזה החכירה המקורי או כפי שמומשו מאוחר יותר ושולמו בגינן דמי היתר לבין שווי הבעלות לפי שומה פרטנית.

(תשלום מינימלי 12% , 11%, 10%, 9% בשנה ראשונה, שניה, שלישית ואילך).

 

חסר רכיב