עמותת אדמתי
חסר רכיב

החלטה 185: העברת זכויות חכירה בנחלות במושבים

12/12/2017
מס' החלטה: 185
תאריך17/01/1977

הנדון : העברת זכויות חכירה בנחלות במושבים


אחרי שהובאו לידיעת מועצת מקרקעי ישראל (להלן "המועצה") המלצות הועדה שמונתה על ידי -
שר החקלאות לקביעת קריטריונים להעברת נחלות במושבים והמשתמע מכך לגבי דמי הסכמה
והחזרת תקציבים לסוכנות היהודית לא"י, כפי שתוקנו לאור החלטת ועדת המשנה לקרקע
חקלאית בישיבתה מיום 27.9.76 ; ובהמשך ובשנוי להחלטת המועצה שנתקבלה בישיבה מס. 41
מיום 17.5.65 בדבר מדיניות מסירת קרקע חקלאית, ובכפוף לחוק המועמדים להתישבות
החקלאית, תשי"ג- 1953 , מחליטה המועצה בענין העברת זכויות חכירה בנחלות ובמושבים כי
במקום האמור בסייפא של סעיף 8 של פרק י בהחלטה האמורה של המועצה מיום 17.5.65 לפיו
"העברה מסוג זה לא תבוצע אלא בתיאום עם האגודה השיתופית" (להלן "האגודה") ייאמר -
כדלקמן:

1 . העברה מסוג זה לא תבוצע אלא בהמלצה שנתקבלה פה אחד או ברוב דעות על ידי ועדה
אשר הרכבה יהיה כלהלן :

א. מזכיר התנועה (או סגנו) אליה משתייכת האגודה (המושב) אשר יכהן
כיו"ר הוועדה.

ב. מנהל החבל (או סגנו) של הסוכנות היהודית לא"י אם האגודה (המושב)
היא בטיפול הסוכנות, או מנהל משרד החקלאות האזורי (או סגנו) אם
האגודה (המושב) אינה בטיפול הסוכנות.

ג. יו"ר ועד האגודה (המושב) המעונינת בקבלת החבר החדש.

ד. נציג מינהל מקרקעי ישראל ישתתף בדיוני הועדה הנ"ל כמשקיף בלבד .


2 . מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") לא ידון בהמלצות הועדה הנ"ל אלא אם הן לא -
תהיינה נוגדות את החלטות המועצה ואת התנאים הכלולים בחוזה החכירה של המינהל, שהחוכר
החדש יתחייב עליהם בכתב,ותהיינה בהתאם לכל דין.

3. המלצות הועדה הנ"ל תועברנה למינהל לא יאוחר מאשר ששה חדשים מיום שהוגשה
לועדה הבקשה ע"י ועד האגודה (המושב).

4 . תוקף ההחלטות האלה חודש ימים לאחר פירסומן ברשומות (*).(*) בוטל בהחלטה מס' 191
חסר רכיב