עמותת אדמתי
חסר רכיב

הארכת ההטבות באזורי עדיפות לאומית

31/12/2017
מאת: בועז מקלר


בהצעת החלטת ממשלה שהופצה ב- 20.12.2017 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" מוצע להאריך תוקףהחלטת הממשלה מס' 1527 לעניין הטבות בתחום הבינוי והשיכון עד 31.3.2018.
אם לא יוגשו הסתייגויות, ההצעה תכנס לתוקף של החלטת ממשלה ב- 27.12.2017 ובמקביל יוארך תוקף ההנחות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" עד 31.3.2018.


להלן נוסח הצעה להחלטה
"מחליטים:
א. לקבוע כי ההטבות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 1527 מיום 13.6.2016 (להלן:״החלטה 1527״) ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 31.3.2018 או עד למועד תחילתה של החלטה ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם.
ב. מובהר כי תוקפן של ההטבות שנקבעו במסגרת החלטה 1527 לא ייפגע כתוצאה ממועד סיום תוקף החלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013.

דברי הסבר
רקע כללי
החלטת הממשלה מס׳ 1527 מיום 13.6.2016 (להלן: ״החלטה 1527״) הינה החלטת אזורי עדיפות לאומית שבמסגרתה נקבעו הטבות שונות בתחום הבינוי והשיכון בישובים שהוכרז ביישובי עדיפות לאומית לעניין זה. תוקפה של ההחלטה הוא עד ליום 31.12.2017.
החלטה 1527 מבוססת בעיקרה על הישובים הנכללים בהחלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013 (להלן: ״החלטה 667״). תוקפה של החלטה 667 פג ביום 31.7.2017. עם זאת, נקבע כי ההטבות שניתנו בהחלטות ממשלה המתבססות עליה ממשיכות לחול עד ליום 31.12.2017 החלטת ממשלה בנושא עדיפות לאומית אשר תחליף את החלטה 667 צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. לאחר שתתקבל החלטה חדשה כאמור, יתאפשר גיבושה הסופי של החלטת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון חדשה אשר תחליף את החלטה 1527, בהתבסס על רשימת הישובים שיכללו בהחלטה החדשה אשר תחליף את החלטה 667.
לאור זאת, ועל מנת להימנע מפער זמנים בין סיום תוקפן של ההטבות הניתנות לפי החלטה 1527 לבין תחילת תוקפה של ההחלטה החדשה בדבר מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון מוצע להאריך את תוקף ההטבות לפי החלטה 1527 עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם."

"חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים
נושא הצעת ההחלטה:
קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.
תמצית ההצעה בהתייחס להיבטיה המשפטיים:
מוצע לקבוע כי ההטבות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 1527 מיום 13.6.2016 ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 31.3.2018 או עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם. כן מוצע להבהיר כי תוקפן של ההטבות שנקבעו במסגרת החלטה 1527 לא ייפגעו כתוצאה ממועד סיום תוקף החלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013.
קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם:
אין קושי משפטי בהצעת ההחלטה.
החלטת הממשלה מס׳ 1527 מיום 13.6.2016 (להלן: ״החלטה 1527״) הינה החלטת אזורי עדיפות לאומית שבמסגרתה נקבעו הטבות שונות בתחום הבינוי והשיכון בישובים שהוכרו כיישובי עדיפות לאומית לעניין זה. תוקפה של ההחלטה הוא עד ליום 31.12.2017. החלטה 1527 מבוססת בעיקרה על הישובים הנכללים בהחלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013 (להלן: ״החלטה 667״). תוקפה של החלטה 667 פג ביולי 2017, עם זאת ההטבות שניתנו בהחלטות ממשלה המתבססות עליה ממשיכות לחול עד ליום 31.12.2017. החלטת ממשלה בנושא עדיפות לאומית אשר תחליף את החלטה 667 צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. לאחר שתתקבל החלטה חדשה כאמור, יתאפשר גיבושה הסופי של החלטת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון חדשה אשר תחליף את החלטה 1527, בהתבסס על רשימת הישובים שיכללו בהחלטה החדשה אשר תחליף את החלטה 667.
מטרתה של ההצעה הנדונה היא להימנע מפער זמנים בין סיום תוקפן של ההטבות הניתנות לפי החלטה 1527 לבין תחילת תוקפה של ההחלטה החדשה בדבר מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, ולשם כך מוצע להאריך את תוקף ההטבות לפי החלטה 1527 עד ליום 31.3.2018 או עד מועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

חסר רכיב