עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקצאת מקרקעין למפעלי תיירות

01/01/2018
קיבוצים מספר: 097-2017


להלן רקע כללי:
"1.
א. רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו. במקרים מיוחדים ומטעמים שיירשמו ניתן להקצות קרקע בפטור ממכרז בין היתר בהתאם למפורט בנוהל זה.
ב. ככלל, במתחמים ו/או מגרשים בהם התכנית קודמה על ידי רמ"י ואושרה במוסדות רלוונטיים, ההתקשרות תיעשה בדרך של מכרז.


2.מטרות ההקצאה/הרשאה על פי נוהל זה הקמה או הרחבה של מתקן תיירותי לרבות: בית מלון; מלונית, כפר נופש, אכסניה, חניון לילה (קמפינג ) אטרקציה תיירותית. (ראו נספח 4)


3. הקצאת קרקע ומתן הרשאות לתכנון /שימוש בפטור ממכרז למיזמים תיירותיים נעשים בתאום בין משרד התיירות לבין רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) בהמלצת ועדה משותפת לשני המשרדים (להלן: הועדה המשותפת.)


4. תהליך מתן ההרשאה או הקצאה בהתאם לנוהל זה מתבצע בשני שלבים:


שלב א'- הגשת בקשה למשרד התיירות ע"י המבקש, הכנה לדיון בוועדה המשותפת ומתן החלטת הוועדה המשותפת –תהליך משותף למשרד התיירות ולרמ"י (ראו חלק ב סעיפים 1-3).
שלב ב'- הכנת עסקת הרשאה ל-תכנון/שימוש או עסקה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז –תהליך המתבצע במרחב הרלוונטי ברמ"י (ראו חלק ב' סעיף 5)"

להלן טבלת שיעורי התשלום מתוך הנוהל


מטרה

 

אזורשיעור תשלום
אטרקציה תיירותית  +מיזם תיירותי מלונאיקו עימות0%- פטור מלא מדמי חכירה

אטרקציה תיירותית:

 על פי רשימת ישובים באיזורי עדיפות לאומית ב' למטרת תיירות ואטרקציה

אזור עדיפות לאומית  ב'51%

מיזם תיירותי מלונאי:

כל הארץ, למעט שטח השיפוט של הרצליה ותל אביב- יפו

אזור עדיפות לאומית  ב'51%
אטרקציה תיירותית  +מיזם תיירותי מלונאיאיזורים שאינם אזורי עדיפות או קו עימות + הרצליה ותל אביב- יפו91%

 

לעניין זה ראו גם חוזרנו מס' 61/2017 "עידוד הקצאות קרקע לתיירות – עדכון".


חסר רכיב