עמותת אדמתי
חסר רכיב

מבצע לעידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

01/01/2018

קיבוצים מספר: 100-2017


ישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) מיום 26.12.2017 התקבלה החלטה מס' 4256 לפיה תוארך תקופת המבצע לעידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים על פי החלטת הנהלת רמ"י 3967.

להלן הודעת עו"ד גלית ויטנברג מנהלת אגף בכיר שימושים חקלאיים בהנהלת רמ"י:

"החלטת הנהלה 3967 איפשרה גבייה בגין שימושים לא מוסדרים ביישובים חקלאיים לתקופת חיוב החל מ 1.7.09 בלבד, גם אם השימוש החל לפני מועד זה (ככל שאין עילה לעצירת תקופת ההתיישנות בהתאם לחוק).
תוקף החלטה זו הינו עד ליום 31.12.17.

ביום 20.12.17 החליטה הנהלת הרשות להאריך את תוקפה של החלטה 3967.

בהתאם להחלטה זו, ניתן להמשיך ולפעול בהתאם להחלטה 3967 עד להבאת הסוגיה לדיון והחלטה בפני הנהלת הרשות במסגרת נוהל טיפול בהפרות במגזר החקלאי.

להערכתנו הנוהל יובא לדיון בחודשים הקרובים ובמסגרתו תינתן התייחסות אף לסוגיית תקופת החיוב".

לעניין זה ראו גם חוזרנו מס' 13/2017 "עידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים"30/2016 "תעסוקה לא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ".

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד אורי פיטוסי במשרדנו בתל אביב.

חסר רכיב