עמותת אדמתי
חסר רכיב

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2018

14/01/2018


קיבוצים מספר: 005-2018

הכנסת חבר קיבוץ שיתופי לעניין ביטוח לאומי לשנת 2018

1. לעניין חוק ביטוח לאומי, קיבוץ שיתופי לרבות מושב שיתופי הם קיבוץ או מושב שסווגו כ"קיבוץ שיתופי" בהתאם לתקנות סוגי אגודות שיתופיות, אלא אם כן הוגשה על ידם בקשה למס הכנסה לפני שנת המס שיחולו עליהם ההוראות החלות על קיבוץ מתחדש.

2. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן-החוק), מגדיר חבר באגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה, ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.

3. מאחר וחבר קיבוץ שיתופי אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, נקבעו בסעיף 344(א)(1) לחוק כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ שיתופי ומושב שיתופי. להלן מרכיבי ההכנסה שנקבעו:

א. שווי השירותים – שווי השירותים שנותן קיבוץ שיתופי מכוח החברות בו לחבריו, לבת זוג תלויה בחבר שבגינה הוא זכאי לנקודת זיכוי ולילדיהם (עד גיל 18). שווי השירותים כולל את המרכיבים הבאים:
1) שווי דיור – שווי דיור בשיעור 7.5% מ"סכום בסיסי" (8,674 ש"ח נכון לשנת 2018). סכום שווי הדיור לשנת 2018 הוא 650.5 ש"ח.
2) עלות אספקת המחיה – עלות אספקת המחיה וטובות הנאה אחרות שהקיבוץ סיפק אותן או שילם בעדן, לחבריו, אף אם מקורן בסכומים פטורים ממס לפי הוראות פקודת מס הכנסה או בסכומים פטורים ממדמי ביטוח.
3) כלל טובות הנאה – כלל טובות ההנאה שנותן הקיבוץ לחבריו לרבות בריכה, חדר אוכל, ארוחות, מכבסה, גן ילדים, לימודים, חוגים, רכב, ארנונה, טלפון נייח ונייד.

ב. פחת ציוד צרכני - 90% מפחת ציוד צרכני של רכוש שאינו משמש ליצור הכנסה פרט למבני המגורים בשימוש החברים.

ג. גילום – גילום חלק העובד בהפרשה לקופת גמל וגילום תשלום מס הכנסה. כדי למנוע כפל תשלום דמי ביטוח לאומי יש לוודא כי חלק הוצאות המחיה אשר מומן על ידי פדיון קופות גמל סווג בהתאם.

4. תוצאת החישוב הינה הכנסת הקיבוץ לשנת המאזן שאושר ולא לשנה השוטפת.

5. את הכנסת החבר יש ל"קדם" (ל"מדד") משנת המאזן (לדוגמה 2015) לשנת 2017. הקידום מבוצע ע"י חלוקת השכר הממוצע בינואר 2017 בממוצע השכר הממוצע של שנת המאזן האחרון שאושר (לדוגמה שנת 2015).

6. הקידום לרבעון הראשון המתחיל בינואר 2018, הוא בשיעור של מחצית שיעור השינוי של השכר הממוצע לחודש ינואר, לעומת השכר הממוצע לחודש דצמבר שקדם לו.

7. לאחר שנקבעה ההכנסה לחבר לרבעון הראשון, יש לקדמה מידי רבעון. הקידום לרבעון השני יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מינואר לאפריל. הקידום לרבעון השלישי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מאפריל ליולי. הקידום לרבעון הרביעי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מיולי לאוקטובר.

8. להלן שעורי הקידום לרבעון הראשון של שנת 2018:

שנת מאזן

2015

מקדם

8.26%

שנת מאזן

2016

מקדם

5.93%

9. ההכנסה לחבר משמשת בסיס למקדמות באותו רבעון. התשלום מתבצע עבור כל חבר בהתאם לסוג הביטוח הרלוונטי עבורו (חבר העובד במשק - סוג 01, חבר המקבל קצבת זקנה - סוג 02 וכו'). עפ"י הסיווג נקבע שיעור דמי הביטוח ובסיס ההכנסה ממנו משולמים דמי הביטוח (סוג 01 - בסיס מלא, סוג 02 - מחצית הבסיס וכו').

10. לאחר אישור מאזן, על הקיבוץ השיתופי או המושב השיתופי לשדר למוסד ביטוח לאומי קובץ שבו ימסרו הפרטים הבאים: מספר תיק ניכויים, שם הקיבוץ, שנה, הוצאות מחיה, 90% פחת ציוד צרכני, מספר חברים, מספר ילדים, שם המייצג.

11. לחוזר זה מצורפת טבלה מעודכנת לשיעורי דמי הביטוח בקיבוץ לסוגי המבוטחים השונים.

סוגי המבוטחים ושיעורי דמי הביטוח בקיבוץ שיתופי החל מינואר 2018

סוג

סוג מבוטחיםשיעור דמי הביטוחהבסיס לתשלום דמי - ביטוחענפי הביטוחהגמלאות

01

* חבר הרשום בפנקס החברים.

* מועמד לחברות, כולל אזרחי

   חוץ הרשומים בפנקס

החברים.

* חבר העובד מטעם המשק

מחוץ למשק ללא שכר.

* חבר הלומד מחוץ למשק.

* חבר בחופשת מחלה שאינו

מקבל שכר ממעסיקו, או

   בחופשה ממושכת.

* נוער עובד במשק כולל עלית

  הנוער וחברי גרעין מעל גיל

 18  שנה שסיים לימודיו.

* חבר הפועל מטעם המשק

 בתנועת התיישבות ובמוסדותיה

  בארץ ובחו"ל, ואינו מקבל

  שכר מגוף זה.

מופחת

6.91%

מלא

19.13%

מלוא הבסיס שנקבע למשק אך לא פחות מהמינימום לעובד שכיר.כל ענפי הביטוח כולל ביטוח בריאות ממלכתי. להוציא ענף ביטוח אבטלה.משולמות בכל הענפים כולל גמלאות יחסיות המבוססות על בסיס ההכנסה שנקבעה לחברי הקיבוץ, למעט דמי אבטלה.

02

* חברים מקבלי קצבת זקנה  

   העובדים במשק.

מופחת

0.38%

מלא

2.02%

מחצית הבסיס שנקבע למשק.

פש"ר נפגעי עבודה .נפגעי עבודה ( כולל נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה). הבסיס לגמלה הנו מחצית הבסיס שנקבע למשק.

03

* "תושבי ישראל" המצויים  

  במשק ועובדים במשק.

* הורים עובדים שאינם

מקבלים קצבת זקנה עד גיל זכאות.

* נוער מעל גיל 18 הלומד

בכתה י"ב.

* נוער שסיים כיתה י"ב ,

 שאינוחבר או מועמד לחברות,

עד גיוסו לצה"ל.

* של"ת בתקופת היותם בקבוץ.

מופחת

6.91%

מלא

19.13%

מחצית הבסיס שנקבע למשק.

כל ענפי הביטוח  להוציא ענף ביטוח אבטלה.

משולמות בכל הענפים כולל גמלאות לפיו שולמו דמי ביטוח בגין המבוטחים המצויים בסוג זה. להוציא דמי אבטלה.

04

* נוער עובד בגיל 18-15 שנה.

* הורים מקבלי קצבת זקנה

  העובדים במשק.

*הורים וקרובים לאחר גיל

 הזכאות העובדים במשק

שאינם מבוטחים עפ"י פרק

י"א לחוק (אינם מקבלים

קצבת זקנה)

מופחת 0.38%

מלא 2.02%

30% משכר המינימום.פש"ר נפגעי עבודה .
נפגעי עבודה (כולל נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה). הגמלה מבוססת על הבסיס לפיו שולמו דמי הביטוח בגין המצויים בסוג זה.

06

*נכים שמשתלמת להם קצבת

 נכות כללית, לצמיתות,

בשיעור 75% ומעלה, או שמשתלמת להם קצבת נכות כללית בשיעור 75% לתקופה שמעל

שנה  או נכים שמשתלמת להם קצבת נכות

מעבודה  לצמיתות, בשיעור

של 100% ושוהים במשק.

3.48%

מחצית שכר המינימום

מבוטחים בכל ענפי הגמלאות כולל ביטוח בריאות ולמעט ביטוח אבטלה.

משולמות בכל הענפים כולל גמלאות יחסיות, למעט אבטלה עפ"י מחצית שכר המינימום.

תגמול מילואים משולם עפ"י מינימום התגמול.

08

חיילים וחיילות בשרות סדיר

בצה"ל. ישולמו מראש עבור

 כל תקופת השרות.

מופחת 3.81%

מלא 14.13%

לחייל כפול 3 שנות שירות. לחיילת כפול  2 שנות שירות.

מלוא הבסיס שנקבע למשק.לכל ענפי הביטוח  להוציא ביטוח אבטלה וביטוח בריאות.בכל ענפי הביטוח למעט ביטוח אבטלה.
10

עובדי חוץ העובדים מחוץ

למשק במשרה שבין

 80%-100% ועובדים במשק במשרה

שבין 20% -1%

 ו/או נותנים תורניות וגיוסים.

15.21%10% מהבסיס שנקבע למשק.כל ענפי הביטוח כולל ביטוח בריאות ממלכתי. להוציא ענף ביטוח אבטלה.

משולמות בכל הענפים  פרט לענף אבטלה.

50

עובדי חוץ העובדים מחוץ

למשק במשרה שבין

20%-80% ועובדים במשק במשרה

שבין 20%-80%.

15.21%

50% מהבסיס שנקבע

למשק.

כל ענפי הביטוח כולל ביטוח בריאות ממלכתי. להוציא ענף ביטוח אבטלה.

משולמות בכל הענפים פרט לענף אבטלה.

90

עובדי חוץ העובדים מחוץ

 למשק במשרה שבין

 1%-20% ועובדים במשק במשרה

שבין 80%-100%.

15.21%90% מהבסיס שנקבע למשק.כל ענפי הביטוח כולל ביטוח בריאות ממלכתי. להוציא ענף ביטוח אבטלה.

משולמות בכל הענפים פרט לענף אבטלה.

0

עובדי חוץ בהיקף משרה מעל

80%  שאינם רשומים בסידור העבודה

במשק (מותנה בהחלטת האספה הכללית

של הקיבוץ).

0%0% מהבסיס שנקבע למשק.אינם מבוטחים.אינם זכאים לגמלאות.
22

מקבלי גמלת סיעוד שאינם

עובדים במשק או מאושפזים

במוסד סיעודי.

0%0% מהבסיס שנקבע למשק.אינם מבוטחים.אינם זכאים לגמלאות.

תושב חוץ

1. " תושבי חוץ " השוהים

במשק תקופה של פחות

 מ- 43 יום אשר אינם חברים

 או מועמדים לחברות.

2. תושבי חוץ שאינם ממדינת

אמנה השוהים במשק מעל 43 יום שאינם

חברים או מועמדים לחברות.

3. תושבי חוץ ממדינת אמנה השוהים

במשק מעל 43 יום

שאינם חברים או מועמדים לחברות.

מופחת 0.53%

מלא 3.42%

מופחת 3.85%

מלא 14.5%

1. מבוטחים עפ"י פרק י"ג לחוק, ואין חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח עבורם.

2.מחצית הבסיס שנקבע    למשק.

3.מחצית הבסיס שנקבע    למשק.

1. ביטוח נפגעי עבודה .

2.פשיטת רגל, נפגעי עבודה ואימהות.

כל ענפי הביטוח להוציא ביטוח בריאות ממלכתי.

1. נפגעי עבודה (כולל נכות מעבודה).

2. נפגעי עבודה (כולל נכות מעבודה). מענקי לידה ודמי לידה,לפי מחצית הבסיס שנקבע למשק. פש"ר.

משולמות בכל הענפים בהתאם לאמנה.

"עולה חדש"

הכשרה מקצועית

עולה העובד ללא תמורה

בקיבוץ, בשעות העבודה בלבד, בתקופה שעד 12 חודשים מיום עלייתו, יהיה מבוטח כמי

שמצוי בהכשרה מקצועית, בתנאי שבתקופה זו

הוא לומד באולפן.

0.4% לענף נפגעי עבודה

(19.35 ₪)

מחצית השכר הממוצע.כל ענפי הביטוח כולל ביטוח בריאות ממלכתי, למעט ענף אבטלה, ענף פשיטת רגל ואמהות.כל ענפי הביטוח למעט אבטלה פש"ר ודמי לידה.

הערות:
1. הורים וקרובים של חברי הקיבוץ, המתגוררים בו בקביעות ואינם עובדים, מבוטחים כמי שאינם עובדים או עובדים עצמאים, כל עוד לא החלו לקבל קצבת זקנה.
2. יש לדאוג לתשלום דמי ביטוח בריאות בגין הורים וקרובים לאחר גיל הזכאות העובדים במשק שאינם מבוטחים עפ"י פרק י"א לחוק (אינם מקבלים קצבת זקנה) ומבוטחים בסוג 04.
3. נשים נשואות ששוהות במעמד של הורים של חברי משק שאינן עובדות אינן מבוטחות.
4. עבור חיילות/חיילים המשרתים פחות משנתיים/שלוש שנים יש לבצע תאום בגמר השרות הצבאי.
5. יש לבצע תאום דמי ביטוח עבור עובדי חוץ חלקיים אשר הכנסתם בתלוש השכר אינה מגיעה ל-60% מהשכר הממוצע.
6. על הקיבוץ לנכות דמי ביטוח לאומי עבור חבריו בין גיל הפרישה לגיל הזכאות (הגיל שבו זכאי המבוטח לקצבה ללא קשר לשעות העבודה) במידה ואינם מקבלים קצבת זקנה. לאור האמור, על הקיבוץ לדווח על אותם חברים בסוג 01 (או 10,50,90 אם מדובר בעובד חוץ) אך מאחר ובגיל האמור אותם חברים אינם מבוטחים בביטוח נפגעי תאונות ובביטוח נכות יש לבצע אי ניכוי. שיעורי אי הניכוי הם:אי ניכוי מופחת 0.39 אי ניכוי מלא 2.41 .
7. דמי ביטוח עבור עתודאי ישולמו בסוג 03 עד החיול הראשון . כאשר יחויל יש לשלם עבורו דמי ביטוח בסוג 08 עבור כל תקופת השירות.
8. השכר הממוצע החל מינואר 2018 הוא 9,906 ש"ח לחודש, לפיכך ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים הינה 5,944 ש"ח (60% מהשכר הממוצע).
9. החל מדצמבר 2017 שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח.
10. דיווח בסוג 0* יקלט רק לאחר הגשת סיכום מפרוטוקול האסיפה בעניין החלטת הקיבוץ להוציא את עובדי החוץ בהיקף משרה של 80% ומעלה מסידור העבודה בקיבוץ.
11. כאשר אין מידע לגבי היקף המשרה של עובד חוץ, היקף המשרה יחושב באופן הבא: עד 4 ימים = 20%, מ-5 ימים עד 16 ימים = 80%, 17 ימים ומעלה =100%.
12. מצ"ב פירוט שיעורי דמי הביטוח וחלוקה לפי סוגי העובדים השונים.

שיעור דמי ביטוח עובד ומעסקי בינואר 2018

 דמי ביטוח בשיעור המופחת דמי ביטוח בשיעור המלא
ענףעובדמעסיקסה"כ עובדמעסיקסה"כ
אמהות0.040.110.15 0.870.531.40
ילדים0.001.321.32 0.002.082.08
נפגעי עבודה0.000.370.37 0.001.961.96
נפגעי תאונות0.010.010.02 0.070.060.13
זכויות עובדים בפשיטת רגל0.000.010.01 0.000.060.06
נכות0.110.260.37 1.860.422.28
סיעוד0.010.040.05 0.140.190.33
זקנה ושארים0.221.301.52 3.852.045.89
סה"כ0.393.423.81 6.797.3414.13
ביטוח בריאות3.100.003.10 5.000.005.00
דמי ביטוח לחבר קיבוץ3.493.426.91 11.797.3419.13
        
אבטלה0.010.030.04 0.210.160.37
דמי ביטוח לשכיר3.503.456.95 12.007.5019.50
        
 דמי ביטוח בשיעור המופחת דמי ביטוח בשיעור המלא
סוגעובדמעסיקסה"כ עובדמעסיקסה"כ
01,033.493.426.91 11.797.3419.13
02,040.000.380.38 0.002.022.02
10,50,9011.793.4215.21 11.797.3419.13
063.100.383.48    
080.393.423.81 6.797.3414.13
אי ניכוי0.120.270.39 1.930.482.41
תושב חוץ0.040.490.53 0.872.553.42

הערה: החל מ-01.07.05 נקבעו שתי מדרגות דמי ביטוח למעסיק לפיכך, הניכוי מחבר קיבוץ בסוגים 10,50,90 יהיה בשיעור המלא וחלק המעסיק (הקיבוץ) בשיעור המופחת . כאשר ההכנסה לחבר בסוג 50,90 עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק, המעסיק (הקיבוץ) ישלם דמי ביטוח בשיעור המלא על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

חסר רכיב