עמותת אדמתי
חסר רכיב

בהסכם פיתוח יחול היטל השבחה אשר יופחת מדמי החכירה

31/01/2018
קיבוצים מספר: 014-2018


בהסכם פיתוח יחול היטל השבחה אשר יופחת מדמי החכירה

בפסק דין סופי שניתן ביום 26.12.2017 בבית המשפט העליון דנ"א 4213/16 , הוינגמן ובניו נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון (להלן: "המבקשת"), ו- 7084/13 ובר יהודה בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה שומרון ואח', בפני הרכב השופטים: אסתר חיות, יורם דנצינגר, ניל הנדל, עוזי פולגמן, יצחק עמית, אורי שהם ודפנה ברק ארז (להלן: "הרכב השופטים"), החליטה המבקשת למשוך את הבקשה לדיון נוסף שהגישה לבית המשפט העליון וזאת בהמלצת הרכב השופטים לאחר ששמע את כל טיעוני הצדדים.


לאור החלטת בית המשפט העליון בדיון הנוסף, פסק הדין שניתן ביום 10.5.2016 לרבות ביטול הלכת "קנית" נשארת בעינה.

בפסק הדין נקבע כי במידה ואושרה תוכנית משביחה על קרקע המוחזקת על ידי יזם בתקופת הסכם פיתוח, על היזם יהיה לשלם היטל השבחה וכיוצא מזה היזם ייחשב כחוכר לדורות גם לצורך החלת ההחלטות לעניין "דמי היתר", "הפרשי ערך" והחזר סכום היטל ההשבחה ששילם מתוך דמי החכירה המהוונים .

להרחבה בעניין פסק הדין שניתן ביום 10.5.2016, ראו חוזרנו מס' 49/2016 "בהסכם פיתוח יחול היטל השבחה" .

הפחתת תשלום דמי חכירה בהיטל השבחה


בעקבות פסק הדין נדרשת החלטה חדשה וגורפת של מועצת מקרקעי ישראל לפיה יופחת היטל ההשבחה מתשלום דמי החכירה המהוונים בגין אותן זכויות.

מנגנון כזה כבר קיים פרטנית בהחלטות הבאות של מועצת מקרקעי ישראל:

1252 - "בניה למגורים בחלקות א' במושבים, בכפרים שיתופיים ובמושבות"

1316 - "שימושים נלווים לפעילות החקלאית בנחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים"

1458 - "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה"

1513 - "ביטול עסקאות ומתן ארכות לביצוען".

1521 – "משקי עזר"

יש להפעיל מנגנון זהה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל הבאות:

1085 – "בניה למגורים בקיבוצים"

1445– "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"

1504- "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית"

1523 – "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית"

1524 – "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי"

1528 –"קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי"

1472 – "התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ"

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד אורי פיטוסי במשרדנו בת"א.

חסר רכיב