עמותת אדמתי
חסר רכיב

היטלים ודמי מים לשנת 2017

15/03/2018

קיבוצים מספר: 023-2018

היטלים ודמי מים לשנת 2017

בימים אלו נשלח ע"י חברת מקורות חשבון לדמי מים לחודשים מאי – יוני 2017 זאת לאחר חשבון היטלים לחודשים ינואר – אפריל 2017 שהופק בחודש פברואר האחרון.

תיקון 27 לחוק המים שמשמעו ביטול היטלי ההפקה ומעבר למשטר דמי מים, חל מראשית חודש מאי 2017, לפיכך שנת 2017 מתאפיינת בשלש תקופות של היטלים ודמי מים לחקלאות להלן התקופות :

1. תקופה ראשונה: ינואר –אפריל 2017

מדובר בתקופה טרם תחולת תיקון 27 על כן משטר ההיטלים ע"פ התוספת השניה לחוק המים תקף.

חשבון ההיטלים שנשלח למפיקים בגין תקופה זו תומחר ע"י רשות המים כך:

שליש מההקצאה הביתית השנתית חויבה בהיטלים ביתיים יתרת המים המופקים בתקופה חויבה בהיטלים לחקלאות במתכונת שנת 2016.

נדגיש כי במקרים רבים ההספקה לחקלאות בארבעת חודשים אלו גבוהה מהכמות למטרת חקלאות שחויבה ע"י הרשות , היות ודמי המים לחקלאות בחציון השני של 2017 למרבית המפיקים גבוהים מתעריפי ההיטלים לחציון הראשון יידרש היזון חוזר בתוך התקופות ולא רק בתום השנה.

מומלץ למפיקים לבחון פערים אלו.

2. תקופה שניה: מאי – יוני 2017

התיקון לחוק תקף אך טרם הותקנו כללי העלויות והתעריפים, ע"כ החיוב יקרא דמי מים
אך התעריפים הינם תעריפי ההיטלים ע"פ הקבוע בתוספת השניה לחוק המים במתכונת
2016.

3. תקופה שלישית: יולי –דצמבר 2017

דמי מים יחושבו על פי כללי המים ( חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) התשע"ז -2017 בהתאם להוראות המעבר, בהן נקבעו תעריפי תקרה לדמי מים לחקלאות, שיעור דמי המים לחקלאות בשנת 2017 לא יעלה על ממוצע היטלים לחקלאות בשנת 2016 בתוספת 0.26 ש"ח למ"ק.

4. היטלים ודמי מים לבית בשנת 2017

כללי העלויות לעיל אינם חלים על הפקה למטרות בית עד סוף 2017, על כן, תעריפי ההיטלים ודמי המים במהלך השנה יהיו על פי התוספת השניה לחוק המים בשיעורים הנגזרים מתעריפי מקורות לבית בהפחתת סכום קבוע, כך לדוגמא ההיטל/דמי מים על הכמות מעבר לכמות מוכרת יהיה 3.076 ש"ח למ"ק כל השנה וההיטל/דמי מים הממוצע לכל השנה לכמות המוכרת יהיה כ 0.59 ש"ח למ"ק.

5. אין חבות במע"מ על היטלי הפקת מים ביתיים

גביית היטלי הפקת מים על ידי למקורות אינה יוצרת חיוב במע"מ.

משרדנו עומד לרשותכם לקבלת החזרים על מע"מ בגין היטלי הפקת מים ביתיים.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

חסר רכיב