עמותת אדמתי
חסר רכיב

פס"ד מחוזי חופש המידע הוד השרון

23/05/2018

                                  16.5.2006

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים

עתמ001192/06

 

בפני

כב' השופט ד"ר קובי ורדי

 

 

 

בעניין:

1. יצחק קאול

2. יעקב זילברשטיין

3. עליזה תמרי

4. נעמי זוהר

5. אהרון גליל

6. אלי בר

 

 

 

 

העותרים

 

נ  ג  ד

 

 

1. יצחק רוכברגר, ראש עירית רמת השרון

2. יניב מורוזובסקי

3. יהודה קצב

 

 

 

 

המשיבים

 

 

מיני-רציו:

* משפט מינהלי – עיון במסמכי הרשות – היקף חובת הגילוי

העותרים-חברי מועצת העיר רמת השרון וחברי ועדת הביקורת של העיריה, המשתייכים לאופוזיציה. עתרו ליתן צו עשה שעניינו מתן היתר עיון והעתקת מסמכים, בהתאם לחובתו החקוקה של המשיב 1 עפ"י סעיף 140 א (א) לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת העיריות").

.

בית-המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה ברובה מן הטעמים הבאים:

נקודת המוצא בנושאי גילוי מסמכים הינה של גילוי מירבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי המועצה כדי שיוכלו, בין היתר, למלא את תפקידם כאופוזיציה וכועדת ביקורת. כך, זכות הציבור למידע עפ"י חוק חופש המידע, תוך שקיפות, תקינות והרחבת חובת הגילוי גם לדיונים פנימיים, תוך הנחת מוצא שחומר המצוי בידי הרשות חובה על הרשות לגלותו לציבור, כשהכלל הוא הגילוי והחסיון הוא היוצא מן הכלל, במטרה ליצור שקיפות, לקדם את תרבות השלטון ולשפר את אמון הציבור ברשויות הציבוריות המשמשות כנאמן של הציבור.

המסגרת הנורמטיבית הינה דו שלבית: אם המסמכים משמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, חל כלל הגילוי שבסעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, בעוד אם לא מדובר במסמכים כאלו, יש לבחון את האיזון והפגיעה בזכויות הפרט בהתאם לסע' 140 א' (ב) לפקודת העיריות.

יישום עקרונות אלו על המקרה דנן, הוביל לתוצאה של קבלת העתירה ברובה. ביהמ"ש הורה למשיב 1 לגלות לאלתר למבקשים את המסמכים המפורטים בס"ק ב, ו, ז (לגבי פירוט החובות בגין אגרות שלטים, למעט המסמכים הנוגעים לשמות החייבים בגין אגרות שלטים בס"ק ז'). כמו כן, הורה למשיב 1 לגלות את כל המסמכים המעידים על הקצבה כספית ותמיכה כספית של העיריה בקבוצת הכדורסל נשים רמה"ש, למעט הדו"חות הכספיים של קבוצת הנשים בכדורסל ברמה"ש ורשימת מקבלי השכר.

 

 

פסק - דין

 

1.          בפני עתירה, בה מבוקש ליתן כנגד המשיב 1 צו עשה המורה לו להתיר לכ"א מהעותרים לעיין בכל המסמכים המבוקשים והמפורטים בעתירה ולהתיר לכ"א מהמבקשים להכין לעצמו העתק מהם, בהתאם לחובתו החקוקה עפ"י סעיף 140 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "פקודת העיריות").

 

העותרים הינם חברי מועצת העיר רמת השרון וחברי ועדת הביקורת של העיריה, המשתייכים לאופוזיציה.

המחלוקת בין הצדדים הינה לגבי שאלת זכאותם של העותרים לעיין ולהעתיק מסמכים המפורטים בעתירה, שלגביהן ישנה התנגדות לכך של המשיב 1, מסיבות שונות שיפורטו בהמשך.

 

יש לציין שבתאריך 3/4/06 הוריתי על צירופם של המשיבים 2 ו-3 כמשיבים לעתירה, עקב אפשרות הפגיעה בהם אם תתקבל העתירה, שכן בהליך אחר המתנהל כנגדם ע"י המבקשים בביה"ד לעבודה, לא הותרו גילויים של מסמכים מסויימים שמבוקש לגלותם בעתירה זו והם אכן הגישו תגובה בכתב והתייצבו לדיון.

 

יש לציין גם, שבמהלך הזמן, גולו חלק גדול מהמסמכים ו/או הורו על גילויים, כך שלמעשה נותר להכריע במספר מצומצם של מסמכים שיפורטו להלן:

המסמכים שגילויים המתבקש בעתירה מפורטים בנספח י"ד וי"ד 1 - י"ד 10 לעתירה והם כדלקמן:

 

(א)        דו"ח כספי של קבוצת הנשים בכדור סל ברמת השרון (לכ"ן) ל-2003 - 2004 ורשימת מקבלי השכר לרבות שחקנים וממלאי תפקיד ניהולי בקבוצה.

(ב)        דו"ח רו"ח לינדנר משנת 2004 בנוגע לחוות דעת של קבוצת הכדורגל ברמת השרון.

(ג)         חוזי העסקה של מר קצב ומר אדומסקי והסכומים ששולמו להם בשנים 2004 ו-2005.

(ד)        העתק חשבוניות של מר קצב למן תחילת העסקתו.

(ה)        הסכם העסקה של מר מורוזובסקי.

(ו)         מסמכי מכרזים הנוגעים למר קצב ומר מורוזובסקי, הכוללים גם את צילום המסמכים, האישורים בדבר השכלה וחומר אחר שהוגשו על ידי המועמדים בעת שהגישו את מועמדותם למכרז לתפקיד מנהל מוקד ומנהל תחנת רדיו חינוכית.

(ז)        פירוט חייבים וחובות אגרות שילוט.

(ח)        החלטות רשות רישוי.

(ט)        מסמכי הזמנת העבודה של מר קצב ואישורי העסקתו.

והנה, לאחר הגשת העתירה, ומבלי להיכנס לטענות הצדדים לגבי מסירת המסמכים הנ"ל, נמסרו למבקשים המסמכים המפורטים בס"ק ג', ד', ה', לעיל.

כמו כן ממונה מחוז ת"א במשרד הפנים הורה למשיב 1 להיענות לדרישת המבקשים להעביר להם את החלטות רשות הרישוי (נספח כ"ה לעתירה) וחזקה על הרשות שתכבד זאת ותפעל בהתאם (לגבי המסמכים שבס"ק (ח) לעיל).

כמו כן, הצהיר ב"כ המשיב 1 בדיון שהם ימציאו למבקשים את המסמכים שבס"ק (ט) לעיל, הקיימים בפועל לגבי הזמנות העבודה של מר קצב ואישורי העסקתו וכן חשבוניות לגבי השנים שנטען שלא קיבלו, וחזקה שהמשיב 1 ימלא אחר הצהרה זו.

 

לפיכך, נותר אם כן להכריע במסמכים המפורטים בס"ק (א) (ב) (ו) ו-(ז) לעיל.

 

2.          כללי והמסגרת הנורמטיבית

 

נקודת המוצא בנושאי גילוי מסמכים הינה של גילוי מירבי, תוך שקיפות ומתן מידע לחברי המועצה כדי שיוכלו, בין היתר, למלא את תפקידם כאופוזיציה וכועדת ביקורת.

כך, זכות הציבור למידע עפ"י חוק חופש המידע, תוך שקיפות, תקינות והרחבת חובת הגילוי גם לדיונים פנימיים (עע"מ 6013/04 מד"י - משרד התחבורה נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ תקדין עליון 2006 (1) 14, תוך הנחת מוצא שחומר המצוי בידי הרשות חובה על הרשות לגלותו לציבור, כשהכלל הוא הגילוי והחסיון הוא היוצא מן הכלל, במטרה ליצור שקיפות, לקדם את תרבות השלטון ולשפר את אמון הציבור ברשויות הציבוריות המשמשות כנאמן של הציבור.

 

לפי סעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר מועצה שרשאי להכין לעצמו העתק צילומי או תקציר מהן.

עפ"י סעיף 140 א' (ב) לפקודת העיריות, זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן (א) אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה, זולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה.

 

ביהמ"ש מפרש באופן רחב את הגילוי לפי סעיף 140 א (א) לפקודת העיריות, כשיש לקיים את החובה הנ"ל באופן מלא בתום לב ומתן רצון לסייע.

כך לגבי מסמכים וחוזים לגבי תנאי העסקה של עובדים בכירים בעיריה הורה ביהמ"ש לראש העיר לגלות מסמכים הקשורים לשכר עובדים כתלושי שכר, טפסי 106, פוליסת ביטוח (בג"צ 1402/91 מורדוב נ' ראש עירית ת"א ואח', פ"ד מו (3) 85, (להלן: "פס"ד מורדוב").

כך, לגבי מסמכים הנוגעים לתקבולים ולתשלומים של העיריה כולל עיון באסמכתאות ששימשו בסיס לרישום הממוחשב (בג"צ 535/88 קסקס נ' לוי ראש עירית לוד, פ"ד מג (4) 453).

כך, לגבי תלושי שכר של עובד שלגביו נוהל הליך בביה"ד לעבודה (ה.פ (ח') 13/01 חג'ו נ' חוסין ואח' (לא פורסם).

כך, לגבי עיון במסמכים ופרוטוקולים של הועדה לבחינת היבטים מנהליים לגבי העסקת עובד וקביעת תנאי שכרו (בג"צ 6546/97 עמית ואח' נ' שבו ואח' (תקדין עליון 97 (4) 8 להלן: "פס"ד עמית").

 

             כפי שנאמר בפס"ד עמית ע"י השופט זמיר:

"עניינים רבים נמצאים בסמכותו של ראש העיר ולא רק ענין המינוי וקביעת השכר של עובדים רגילים אך גם בעניינים אלה, ואולי אף במיוחד בעניינים אלה, נתון ראש העיר לביקורת המועצה. ביקורת יעילה בענין כלשהו מותנית באפשרות לעיין במסמכים הנוגעים לאותו ענין. לכן חובה היא, לפי סעיף 140 א' (ב) לאפשר עיון במסמכי העיריה הנוגעים לתנאי ההעסקה של עובד העיריה, לצורך דיון במועצה, גם כאשר מדובר בעובד רגיל המתמנה ע"י ראש העיר ו/או רק כאשר מדובר בעובד סטטוטורי המתמנה ע"י המועצה. זכות העיון במסמכי העיריה לצורך דיון במועצה, גם כאשר יש בכך כדי לפגוע בפרטיות של אדם מסויים, היא הכלל הרחב".

 

המסגרת הנורמטיבית הינה דו שלבית:

ראשית, יש לבחון האם נכנסים לגדר סעיף 140 א' (ב) לפקודת העיריות, דהיינו, האם מדובר במסמכים המשמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש הענין חבר בה, שאז קמה זכות לחבר המועצה לעיין בהם, כשזכות זו משתרעת על כל מסמך הרלוואנטי לגיבוש עמדתו של חבר מועצה באשר למסמך המיוחד המשמש נושא לדיון (פס"ד מורדוב).

שנית, יש לבחון את האיזון בין האינטרס הציבורי בפעולתו התקינה של חבר מועצה שיש לתת לו את הכלים הראויים להגשמת תפקידו וזכות העיון לעיין בפנקסי העיריה, מול האינטרס הציבורי והפרטי בשמירת פרטיותו של אדם, כשזכות הפרטיות מתחמת את זכותו הכללית של חבר מועצה לעיין במסמכים של העיריה, פרט לדיונים במועצת העיריה עצמה (פס"ד מורדוב), כשהכלל הוא עיון והיוצא מן הכלל הוא חסיון.

זכות העיון של חבר מועצה משתרעת באשר למסמכים המשמשים גם נושא לדיוני המועצה הן על מסמכים שעניינם נדון במישרין והן על מסמכים שעניינם נדון בעקיפין, אך שמידע לגביהם חשוב הוא וקשור למסמכים הנדונים במועצה. כמובן שאין להרחיב את זכות העיון ולהקיף במסגרתה כל מסמך של העיריה (פס"ד מורדוב).

 

 

דהיינו, אם המסמכים משמשים נושאים לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש העיון חבר בה, חל כלל הגילוי שבסעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות, בעוד אם לא מדובר במסמכים כאלו, יש לבחון את האיזון והפגיעה בזכויות הפרט בהתאם לסע' 140 א' (ב) לפקודת העיריות.

 

3.          יישום ספציפי

 

לאחר הפרק הכללי, נבחן וניישם בצורה פרטנית את הכללים הנ"ל על המסמכים הספציפים שנותרו במחלוקת במקרה דנן.

 

(א)        המסמכים המפורטים בס"ק (א) לעיל - מסמכי קבוצת הנשים בכדורסל ברמה"ש

 

לטענת המשיב 1, אין מקום לגילוי המסמכים הנ"ל, שכן אינם מהווים "פנקסי עיריה" וכן הם כבר גולו למבקשים בהליך אחר מרשם העמותות.

לטעמי, הדו"חות הכספיים של קבוצת הנשים בכדורסל אנדה רמה"ש אכן אינם מהווים "פנקסי עיריה", כמשמעותם בסעיף 140 א' לפקודת העיריות. לכן, אין מקום לגלותם, מה גם שהתברר שמרבית המסמכים הנ"ל כבר מצויים בידי המבקשים לאחר שנתקבלו על ידם מרשם העמותות כעולה מעת"מ 2817/05, (כשאני מקבל את עמדת בא כוח המבקשים שהם נתקבלו לאחר הגשת העתירה והוא לא ידע על כך עד לחתימתו על התצהיר).

לכן, אין מקום לגילוי נוסף של הדו"חות הכספיים ושל רשימת מקבלי השכר בעמותה שהינה צד שלישי, כשלא מדובר בשכר המשולם ע"י העיריה ולא מדובר  ב"פנקסי העיריה", ולכן אין מקום לגילוי מסמכים אלו.

 

יחד עם זאת, במידה ויתקיים דיון בענין זה במועצה או בועדת הביקורת שבמסגרתו יידונו ההקצבות של העיריה לקבוצת הכדורסל נשים של רמה"ש ו/או נושא מקבלי השכר שבעמותה, יוכלו המבקשים לפנות באופן ספציפי למשיב 1 לקבלת המסמכים הנ"ל לצורך הדיון.

 

זאת, להבדיל ממסמכים של העיריה המעידים על הקצבת הכספים מצד העיריה לקבוצת הכדורסל נשים - רמת השרון, שהם בוודאי מסמכים המהווים "פנקסי עיריה" ואותם יש לגלות.

דהיינו, המשיב 1 יגלה למבקשים את כל מסמכי העיריה המעידים על הקצבת הכספים והתמיכה מצד המשיב 1, בקבוצת הכדורסל נשים רמת השרון.

לפיכך, המשיב 1 יגלה למבקשים את המסמכים הנ"ל בלבד.

 

(ב)        המסמכים המפורטים בס"ק (ב) לעיל - דו"ח רו"ח לינדנר לגבי קבוצת הכדורגל ברמה"ש

 

לענין זה, טוען המשיב 1, שאין להורות על גילויו של "דו"ח רו"ח לינדנר" שכן לא מדובר כלל בדו"ח אלא בטיוטת דו"ח שהועברה לראש העיריה לשם בחינתם טרם השלמתה הסופית, במטרה לקבל הערותיו לדו"ח וההערות לא הועברו ולכן לא בוצעו תיקונים לטיוטה ולא פנו לצדדים שלישיים ששמם מוזכר במסגרת הטיוטה של הביקורת על מנת לקבל את התייחסותם לנטען בדו"ח שאינו מושלם כאמור.

כן נטען שאין ליתן דו"ח ביקורת לא סופי מהחשש לפגיעה בצדדים שלישיים שמוזכרים בדו"ח, כשטיוטת דו"ח הביקורת גם אינה רלוואנטית לעבודת המועצה, שכן מועצת עירית רמה"ש החליטה על מינוי ועדת בדיקה בכל הקשור לקבוצת הכדורגל שמסקנותיה אמורות להתפרסם בהקדם ואם יתקיים דיון הוא יהיה בדו"ח ועדת הבדיקה שיכלול התייחסות לטיוטה שנערכה ע"י רו"ח לינדנר.

 

אני דוחה את טענות המשיב 1 בענין הדו"ח הנ"ל.

עפ"י הפרטיכל של מליאת עירית רמת השרון מיום 1/2/04 (נספח כ"ד לעתירה) עולה שבנוכחות העותרים 1 ו-6, הצהיר המשיב 1 שרו"ח לינדנר יגיש דו"ח לגבי הסיבות להיווצרות הגרעון של קבוצת הכדורגל ברמה"ש, תוך ציון שהדו"ח ייבחן וייבדק יסודית ע"י גורמי המועצה: גזברית, מפקח על התמיכות ואלי בר (עותר מס' 6) (עמוד 43 לפרטיכל ועמוד 46 לפרטיכל), כשהדו"ח הנ"ל נעשה כתנאי לכניסת הערבות לתוקף.

בהחלטה בעמוד 49 לפרטיכל נאמר ש"הערבות של העיריה תיכנס לתוקף לאחר הגשת דו"ח מסכם בכתב שיצביע על הסיבות להיווצרות הגירעון מחד ותוכניות הבראה לגבי העתיד מאידך. הדו"ח ותכנית ההבראה יהיו חתומים ע"י מורשה החתימה של הלווה (העמותה). הדו"ח ייבחן ויבדק סופית ע"י הגזברית גב' אורית פפר, המפקח על התמיכות ומר אליעזר בר (העותר מס' 6).

מדובר בדו"ח שהיה נושא לדיון במועצה ונאמר עליו מפורשות שיועבר לבחינת העותר מס' 6 כך שיש לגלותו לפי סעיף 140 א' (א) לפקודת העיריות.

 

דהיינו, לא מדובר בדו"ח ביקורת פנימי אלא בדו"ח שנתבקש להכינו במליאת העיריה לאחר דיון, כשנאמר מפורשות ע"י המשיב 1 שדו"ח זה יועבר בין היתר לעיונו של המשיב 6 לצורך בדיקה יסודית שלו.

אינני מקבל את הגירסה שמדובר בטיוטה בלבד שכן כל דו"ח שהוצא ע"י רו"ח לינדנר צריך להיבחן גם ע"י משיב 6 ולא רק לאחר שראש העיר יעיר את הערותיו, ואם הוא לא יעיר אותן, כפי שקרה בפועל, לא יוכלו המבקשים, כולל המבקש 6, לעיין בדו"ח זה.

רו"ח לינדנר אינו מבקר העיריה ולא מדובר בדו"ח ביקורת, כשלראש העיר לא היתה הסמכות לגנוז את הדו"ח הנ"ל, שלפי הסיכום צריך להיות מוצג לבחינה, כשדו"ח זה היה תנאי לכניסת הערבות לתוקף.

לפיכך יש לגלות את המסמך הנ"ל למבקשים.

 

(ג)         המסמכים המפורטים בס"ק (ה) לעיל - מסמכים שצורפו למכרז ע"י מורוזובסקי וקצב

 

לענין זה מתנגדים המשיבים לגילוי המסמכים עקב הפגיעה בפרטיות ועקב החלטת ביה"ד לעבודה בתביעה כנגד קצב ומורוזובסקי שלא לגלות את המסמכים הנ"ל שכן אינם רלוואנטיים לתביעה, תוך טענה שמדובר בעקיפה של החלטה זו.

 

מדובר במסמכים שצורפו למכרז ע"י מר קצב ומר מורוזובסקי שזכו במכרזים.  דהיינו, המסמכים שצורפו על ידם להצעתם למכרז, כמו אישור בדבר השכלתם, נסיונם בתפקיד, המלצות ממקומות תעסוקה קודמים וכו'.

אני סבור שבמקרה דנן, ולאור הפרשנות הרחבה של הגילוי עפ"י סעיף 140 א' לפקודת העיריות, בהתחשב גם בכך שהנושא של המכרזים, אישורם וחוזי ההעסקה של המשיבים 2 ו-3 נידון במועצה, יש מקום לגלות את הנ"ל, כשבכל מקרה לא מדובר בפגיעה בפרטיות כזו שמצדיקה להטיל חסיון על הגילוי.

מדובר בעובדים שזכו במכרזים, שהמבקשים טוענים שהיו מכרזים "תפורים" וישנה חשיבות ציבורית לבדיקת הצהרותיהם במכרז בו הם זכו וחשיפת פרטים לגבי השכלתם, המלצות ונסיונם לא תפגע בפרטיותם.

ראש העיר רשאי לאשר להביא לידיעת אחרים את דיוני ועדת הבחינה במכרזים לקבלת עובדים ברשות מקומית (תקנה 31 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם-1979, ואם ראש העיר מסרב לכך, ביהמ"ש יכול להורות לו לעשות כן ולבחון את שיקול דעתו.

 

אמנם ביה"ד לעבודה ב-עב' 2616/06, בש"א 4706/06 מיום 11/4/06 קבע שאין מקום לגלות מסמכים אלו בתביעה שהוגשה בביה"ד לעבודה לביטול המכרזים, שכן אינם רלוואנטים, אך מעבר לכך שהוא התייחס למעשה למסמכים של יתר המועמדים, שלגביהם אינני מאפשר את גילויים, הרי החלטתו ניתנה בהליך ספציפי של תביעה, לבטלות המכרזים בטענה שהם "תפורים" ואין בכך כדי לגרוע מסמכות ביהמ"ש לעניינים מנהליים להכריע במישור אחר עפ"י סעיף 140 א' לפקודת העיריות, מה גם שהדרישה לעיין במסמכים לפי סעיף 140 א' לפקודת העיריות באה מצד המבקשים לפני ההליך בביה"ד לעבודה (כשגם בפס"ד חג'ו היה מדובר בהליך כפול שנוהל גם בביה"ד לעבודה).

לכן, לא מדובר בעקיפה של ההליך ו/או ההחלטה בביה"ד לעבודה אלא פעולה במישור נוסף של המבקשים ב"כובע אחר" לגיטימי, בהתאם לדין אחר, שמכוחו זכאים המבקשים לעיין במסמכים אלו, כדי לבצע כראוי את תפקידם כחברי מועצה וחברי ועדת הביקורת ולבחון את הליך זכייתם של האדונים קצב ומורזובסקי במכרזים והנ"ל גובר על פרטיותם. מה גם שהם לא הצביעו על כל נימוק של ממש מדוע אין לגלות את הנ"ל.

לפיכך אני סבור שיש מקום להורות על גילוי המסמכים הנ"ל.

 

(ד)        המסמכים המפורטים בס"ק (ז) לעיל - פירוט חייבים וחובות אגרות שילוט

 

כפי שהצהיר ב"כ המשיב 1, העיריה תמציא לעותרים מאת גזברית העיריה, את המספר הכללי של החובות כלפי העיריה בהקשר לאגרות שלטים.

לעומת זאת, לגבי פירוט שמות החייבים בגין אגרות השלטים, לא מצאתי מקום לחייב את העיריה למסור לעותרים את שמות החייבים בגין השלטים, כשמדובר בצדדים שלישיים, שאינם צד לעתירה שלא נשמעה עדותם ומצבם דומה למצבם של תושבים פרטיים שחבים חובות לעיריה, כשיש להגן על צנעתם ופרטיותם, בהתחשב במסמכים והנתונים המבוקשים.

לכן, אני מורה כי המשיב 1 יגלה לעותרים רק את המספר הכללי של החובות כלפי העיריה בהקשר לאגרות השלטים.

 

 

4.          התוצאה הינה שאני מקבל את העתירה ברובה ומורה למשיב 1 לגלות לאלתר למבקשים את המסמכים המפורטים בס"ק ב, ו, ז (לגבי פירוט החובות בגין אגרות שלטים, למעט המסמכים הנוגעים לשמות החייבים בגין אגרות שלטים בס"ק ז'). כמו כן, אני מורה למשיב 1 לגלות את כל המסמכים המעידים על הקצבה כספית ותמיכה כספית של העיריה בקבוצת הכדורסל נשים רמה"ש, למעט הדו"חות הכספיים של קבוצת הנשים בכדורסל ברמה"ש ורשימת מקבלי השכר כמפורט בס"ק א'.

 

אני מחייב את המשיב 1 לשלם למבקשים ביחד ולחוד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ בתופסת מע"מ כדין.

 

 

5129371

54678313המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.

 

ניתנה היום י"ח באייר, תשס"ו (16 במאי 2006) בהעדר הצדדים.

 

                                                                                                                                                                       _______________

 

ד"ר קובי ורדי 54678313-1192/06

                                                                                         ד"ר קובי ורדי, שופט

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

חסר רכיב