עמותת אדמתי
חסר רכיב

קיבוצים מספר: 045-2018 ייעול השימוש בקרקע חקלאית ב"מקרקעי ישראל"

14/06/2018

קיבוצים מספר: 045-2018

ייעול השימוש בקרקע חקלאית ב"מקרקעי ישראל"

הצוות הבין משרדי אשר מונה ע"י שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר התבקש "לצורך הגדלת הפריון במגזר החקלאי, ניצול יתרונות לגודל בחקלאות ושימוש מיטבי של מקרקעי ישראל המיועדים לשימושים חקלאיים" לבחון הסוגיות הבאות:1. הרמת הסחירות של קרקע חקלאית- בחינת האפשרות לחכירות משנה, ניוד זכויות ושותפויות עסקיות בין גורמים שונים בתחום החקלאות.
2. קרקעות שהוקצו שלא במסגרת משטר הנחלות ("זמניות"/עונתיות")- מעמדן החוזי, מגבלות ההשקעה החלות עליהן ואפ הקצאתן.

להלן סיכום המלצות:
63. "המלצות אלה נועדו להבטיח שימוש יעיל יותר במשאב הקרקע הנדרש לטובת עיבוד חקלאי, ובכך לאפשר לחקלאים ניצול יתרונות לגודל ולהביא להעלאת הפריון בתחום.
64. התמודדות עם אספקטים אלה צפויה להשפיע גם על יוקר המחיה של תושבי המדינה שכן יצירת תוצרת חקלאית באופן יעיל יותר- צפויה להיות מתורגמת בשוק תחרותי להוזלות גם לצרכנים הסופיים.
65. בנוסף, ההמלצות יביאו לשכלול שוק הקרקעות החקלאיות באמצעות משטר מקרקעין ליברלי יותר וזאת תוך מתן גמישות גבוהה יותר לחקלאים ותוך הפחתת הנטל הבירוקרטי בהתנהלותם אל מול רשות מקרקעי ישראל.
66. בראיית הצוות, אימוץ ההמלצות על ידי השרים והסדרתן, יאפשר יצירת התקשרויות ושותפויות רחבות היקף שיביאו לעיבוד אינטנסיבי יותר, איגום מקורות לביצוע השקעות גדולות והפחתת סיכונים באמצעות מגוון גידולים.
67. כמו כן, הצוות רואה חשיבות רבה לכך שבמסגרת ועדת ההשכרות לעיבוד עונתי וועדת העסקות לעיבוד מיטבי, תתאפשר הכנסת "שחקנים" חדשים לתחום החקלאות, על מנת להביא להגברת התחרות וקידום יוזמות אגרריות וטכנולוגיות חדשות ורואה בהמלצותיו כפתיחת צוהר להשגת מטרה זו"

להלן ההמלצות המפורטות:

" א. קרקע חקלאית במעמד זמני – משטר מקרקעין חדש


49 .הצוות ממליץ על קידום החלטה של מועצת מקרקעי ישראל אשר תאפשר הקצאת קרקע זמנית לתקופה ארוכה לצורך ייעול השימוש בקרקע זמנית (להלן: "חוזה לעיבוד יעיל").
50 . מאפייני החוזה לעיבוד יעיל יהיו כדלהלן:
50.1 . במסגרת חוזה זה יתאפשרו גידולים צמחיים ארוכי טווח, לרבות גידולי שלחין, מטעים ובתי צמיחה.
50.2 . הקצאות החוזים כאמור יזכו את מחזיקיהם במכסות המים לחקלאות בהתאם לתקנות המים ובכפוף ליכולת האספקה.
50.3 . חוזה לעיבוד יעיל יינתן אך ורק באזורים שאינם מוטי פיתוח, וזאת בהתאם לתמ"א 35 , לתכנית המתאר המחוזית ועל פי שיקול דעת תכנוני של רשות מקרקעי ישראל לרבות ביחס למטרות נוספות דוגמת תשתיות לאומיות, בהיוועצות עם משרד החקלאות.
50.4 . תקופת החוזה תעמוד על 21 שנה בשלוש תקופות של 7 שנים כל אחת, אשר מבחינת רמ"י יתחדשו אוטומטית כל עוד הקרקע מעובדת כדין. תקופת החוזה להכשרת הקרקע תיכלל בתקופת. בתקופת החכירה הראשונה.
50.5 . החוזה לא יכלול זכות חידוש מעבר ל- 21 שנה; הקצאה לתקופה נוספת מעבר ל- 21 שנה, תיבחן על ידי הרשות בתיאום עם משרד החקלאות כבקשה חדשה, וזאת בראי יישום תנאי החוזה, שימוש לעיבוד יעיל בקרקע החקלאית ומדיניות מועצת מקרקעי ישראל במועד החידוש.
50.6 . לא תהיה אפשרות להעברת הזכויות בחוזה.
50.7 . דמי החכירה השנתיים בגין קרקעות בחוזה לעיבוד יעיל יהיו בהתאם למחירון הקיים כיום ברשות. רשות מקרקעי ישראל תבחן אפשרות לעדכון המחירון הכולל ולאיחוד תעריפים.
50.8 . פיצוי בעת דרישה להשבת הקרקע הנובעת משינוי ייעוד בתקופת החוזה לעיבוד יעיל יהיו בדומה לחוזה עונתי ובהתחשב בהשקעות שבוצעו בהתאם לסוג הגידול. הפיצוי לא יכלול הפסד הכנסה לצמיתות.
50.9 . השבת הקרקע בתום תקופת החוזה לא תזכה בפיצוי. נדרש החוכר להשאיר מתקנים במקרקעין, החוכר יהיה זכאי לפיצוי עבור מתקנים אלה.
50.10 . רשאים להגיש לרשות מקרקעי ישראל בקשה להקצאת קרקע בחוזה לעיבוד יעיל ישוב חקלאי, מעבד פרטי, אגודה שיתופית, התארגנות אזורית של אגודות או חברה לעיבוד.
50.10.1 . תנאי סף להגשת בקשה לחוזה לעיבוד יעיל יהיו כלהלן:
50.10.1.1 . עיבוד הקרקעות המוחזקות ע"י המעבד בעיבוד עצמי או בהיתר לפי חוק ההתיישבות.
50.10.1.2 . קבלת המלצה ממשרד החקלאות.
50.10.2 . הדיון בבקשה יעשה ברשות בוועדת עסקות ייעודית אשר תוקם לשם כך. בהתאם לתקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, מנהל הרשות ימנה את חברי הוועדה ובהם נציג הרשות לתכנון במשרד החקלאות ונציג המשרד המחוזי של משרד החקלאות.
50.10.3 . ועדת העסקות הייעודית תבחן את הבקשה לקבלת חוזה לעיבוד יעיל ואת המלצת משרד החקלאות.
50.10.4 . לשם מתן המלצת משרד החקלאות, ועדת הפרוגרמות שברשות לתכנון משרד החקלאות תדון בפרוגרמה שתצורף לבקשה, בהתאם לנהלי עבודתה, תאשר את המתווה האזורי ותדון בבקשה באופן פרטני, וזאת בהתאם לשיקולים חקלאיים, כלכליים והתיישבותיים ובהם בין היתר:
50.10.4.1 . היקף השטח הכולל המוחזק על ידי המבקש.
50.10.4.2 . הפעילות החקלאית הקיימת, ניסיון ומשך העיבוד.
50.10.4.3 . הפעילות החקלאית המוצעת, סוגי הגידולים ומשך העיבוד הנדרש.
50.10.4.4 . קיומן של הפרות חוק ההתיישבות.
50.10.4.5 . אכלוס הישוב ובכלל זה איוש הנחלות שנקבעו עבורו.
50.10.4.6 . תרומת הבקשה ליעילות העיבוד החקלאי.
50.10.4.7 . יכולת המבקש להפיק את הערך הכלכלי הגבוה ביותר מעיבוד הקרקע החקלאית.
50.10.4.8 . התאמה לפרוגרמה אזורית מאושרת על ידי משרד החקלאות, בה ייבחן הצורך בהשבת שטחים זמניים לצורך השלמת משבצות חסרות ואיגום אזורי ו/או לשם הקצאת קרקע למעבדים חדשים בחוזה לעיבוד יעיל.
51 . מנגנון הקצאת הקרקע יהיה כדלקמן:
51.1 . לאגודות ישובים בהתאם לתקנת הפטור 25 ( 28 .)
51.2 . לחקלאיים פרטיים בהתאם לתקנה 25 ( 5 ()א 1 ( ובכפוף לתנאי תכנית הפיתוח של מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות, או בהתאם לכל תקנה רלוונטית אחרת מתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 .
51.3 . הרשות תפעל על מנת לאפשר הקצאת קרקע בחוזה לעיבוד יעיל למעבדים פרטיים, לרבות חברות עיבוד, בדרך של תיקון סעיפי הפטור בתקנות חובת המכרזים. צעדים אלה יאפשרו גם קליטת מעבדים חדשים שאינם עומדים בתנאי תקנה 25 ( 5 ()א 1 ( לתקנות חובת המכרזים.
52 . לאור ההחלטה ליצור מעמד חוזה לעיבוד יעיל, לא תתאפשר הגדלת משבצות למעט בישובים החקלאיים בקו עימות כהגדרתו בחוק יסודות התקציב ובמועצות האזוריות אשכול, תמר, הערבה וחבל אילות וכן בישובי פתחת ניצנה, בכפוף לפרוגרמה אזורית ובהתאם לאכלוס וקליטה.
53 . המלצות להגדלת תקן משבצת שניתנו טרם גיבוש המלצות אלה יועברו לרשות לבחינת כל המלצה לגופה. המלצות שתאושרנה יהיה ניתן לממש גם במסגרת חוזה לעיבוד יעיל.
54 . משרד החקלאות והרשות יבחנו את הליך הקצאת הקרקע הזמנית כיום, בנוגע לקריטריונים באמצעותם מוקצות קרקעות במסגרת ועדת השכרות עונתית, וזאת לצורך השגת איזון אזורי ומתן הזדמנויות למעבדים חדשים לקבלת קרקע לעיבוד באופן שוויוני ופומבי.
55 . מוצע כי לאחר קבלת ההמלצות על ידי שרי האוצר והחקלאות ופיתוח הכפר, יוקם צוות מקצועי אשר יורכב מנציגי רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, משרד המשפטים ומשרד האוצר לשם הכנת הצעת ההחלטה למועצת מקרקעי ישראל. ההצעה תובא לדיון במועצת מקרקעי ישראל בתוך 60 יום מאישור ההמלצות על ידי השרים.
56 . רשות מקרקעי ישראל תיערך לשם קביעת הוראות מפורטות ליישום ההמלצות ולמימושן בפועל וזאת בתוך 3 חודשים מיום קבלת ההחלטה במועצת מקרקעי ישראל.
57 . עוד ממליץ הצוות כי שינוי לתקן נחלות, מספרן או גודלן, יומלץ על ידי ועדת הפרוגרמות ויובא לאישור שר החקלאות ופיתוח הכפר, לצורך המשך ההליך כמקובל.

ב. ייעול השימוש בקרקע החקלאית – חוק ההתיישבות

58 . אחד הנושאים החשובים לפיתוחה של חקלאות מודרנית הינו שיתוף פעולה אנכי ושיתוף פעולה אופקי וזאת על מנת להגיע לידי ניצול של יתרונות לגודל ועיבוד אינטנסיבי ויעיל יותר.
59 . בהתאם לכך, מתן היתרים לשימוש חורג על ידי הממונה על חוק ההתיישבות, אשר נועדו להגדלת התפוקות מעיבוד הקרקע החקלאית, יורחב ביחס למצב הנוכחי, לצורך ייעול השימוש בקרקע החקלאית, ובלבד שלא תתאפשר חכירת משנה.
60 . מתן היתרים לשימוש חורג יתאפשר גם בקרקע שתוחכר בחוזה יעיל.
61 . מוצע לעודד הקמת אגודות מרכזיות מרחביות )אגודות של אגודות(, על פני מתחם גאוגרפי שיוגדר ע"י משרד החקלאות. אגודה של אגודות תוכל לנהל את עיבוד הקרקע החקלאית עבור האגודות השיתופיות אותן היא מאגדת וכן להתקשר עם חבר באחת מאותן אגודות, בהיקף ובפרק זמן שיוגדר על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות. התקשרויות בין חברים תותרנה רק במסגרת האגודה בה הם חברים.
62 . יצוין כי במסגרת עבודת הצוות נבחנו מספר הצעות שהובאו בפניו באשר לייעול השימוש בקרקע משבצת בדגש על הגברת הסחירות והגמשת ניוד זכויות העיבוד. בין ההצעות היו אימוץ סעיף 5 לדו"ח ועדת יוסי ישי שהציע לאפשר ניוד של עד 20% מהמשבצת של הישוב שלא בדרך של שותפות, אפשרות להחכרת משנה מלאה תוך העברת נתח משמעותי מהתשלום למדינה כבעלת הקרקע ועוד. אולם, על אף התועלות הכלכליות שעולות מיצירת הליברליזציה בשימוש במשאב הייצור הקרקעי, הוחלט כי בשל שיקולים דוגמת שמירה על ההתיישבות החקלאית, שיוויון, צדק חלוקתי ועוד, שלא לאמץ המלצות מסוג זה".

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב