עמותת אדמתי
חסר רכיב

בג"צ קבע: מועד הקיזוז ב 979 לא משתנה

10/07/2018

מאת עו"ד עמית יפרח

במאמר האחרון בנושא החלטה 979 סקרנו את השינויים שחלו בה במועצת מקרקעי ישראל האחרונה וכאמור כעת מספרה הינו 1253, השינוי הראשון הינו הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל. בכל תשלום ישנו מרכיב של 3.75% שאין לגביו הנחת איזור ולכן כאשר משלמים ישירות 33% , יש לבצע הנחת איזור רק על 29.25%. שינוי נוסף הינו ביטול הדרישה להתחייבות האגודה לעמוד בתנאי תמ"א 35 מהטעם שהנושא מסור לסמכות מוסדות התכנון.


כמוכן נכנס שינוי חשוב המאפשר לתת להנהלת הרשות סמכות שבשיקול דעת אם לכלול בחלקת מגורים שטח צהוב שהוגדל אחרי 27.3.07, במקרים בהם הרשות חתמה על התכנית לשינוי.(ההגדלה נאסרה אחרי 27/3/07 ,אולם התברר שיש תכניות שהגדילו צהוב והרשות חתומה לפחות על חלק מהן). כמוכן הוכנסה טבלה הקובעת את שיעורי התשלום לאחר ההבהרה שנכנסה בהחלטה אשר עומדים לפני בעל נחלה בכניסתו להסדר.


עו

עו"ד עמית יפרח - יועמ"ש תנועת המושבים


בשבוע האחרון הגיעה החלטתו של בג"צ בנוגע לעתירה שהוגשה על ידנו ועל ידי האיחוד החקלאי בנוגע למועד זכות הקיזוז. אנו טענו בעתירה, כי זכות הקיזוז צריכה להיות במועד קבלת ההחלטה במועצת מקרקעי ישראל קרי 27/3/2007 ולא כפי שנקבע בהחלטה, אולם לצערנו בית המשפט לא קיבל את עמדתנו ולפיכך נותר המועד 9/6/2011.


בהחלטה 1523 נקבעה הזכות להתחשבנות שהתקבלה בזמנו בהנהלת המינהל, כך שבגין פעולות מסוימות שייעשה בעל הנחלה היום ואשר ניתן לבצעם על פי 979 בתנאים מועדפים תעמוד לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות במועד יישומה של 979.


כאמור, ב979 בעל נחלה אשר החליט להיכנס להחלטה ולשלם את התשלום על חשבון ההיוון העתידי (3.75% ) יוכל לבצע כמה פעולות בנחלה בתנאי תשלום טובים מהמצב הקיים, הפעולות הינן בניה מעבר ל160 מ"ר ללא תשלום דמי היתר וזאת עד 375 מ"ר(בניגוד למצב הקיים בו על כל יחידה קיים פטור קשיח עד 160 מ"ר) , הפרדת מגרש מהנחלה בתשלום של 33% מערך המגרש המופרד (בניגוד להוראת אגף 62 המחייבת תשלום של 91% ) ובעת מכירת הנחלה תשלום דמי רכישה של 33% (כיום בעת מכירה משולמים דמי הסכמה למינהל).


מטרת הזכות להתחשבנות הינה ראשית לא לפגוע בזכויות בעלי הנחלות אשר מבצעים פעולות כיום אשר בגינם קיימת החלטה מטיבה אך בשל עיכוב שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה נמנע מהם לבצע על פיה את הפעולות.


הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה בהחלטה:


"פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:


בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 - יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה - יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.


בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית - יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."


כאמור, המועד הקבוע שנקבע בהחלטה הינו ה 9.6.2011 זהו המועד שבו בג"צ קבע בפסק דינו כי ההחלטה עומדת במבחן הסבירות וניתן ליישמה, המינהל רואה במועד הזה את המועד שממנו והלאה קיימת לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות וכעת לאחר הבג"צ זהו המועד הסופי.

·      

       * הכותב, עו"ד עמית יפרח, הוא היועץ המשפטי של תנועת המושבים

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב