עמותת אדמתי
חסר רכיב

אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- עדכון

23/07/2018


קיבוצים מספר: 052-2018

אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- עדכון

ב-23 ליולי 2018 צפויה להתקבל הצעת החלטת הממשלה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון.


להלן סעיף 1 לנוסח הצעת ההחלטה:


" 1. לקבוע כי היישובים המפורטים להלן, יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הדיור והפיתוח (להלן: ״היישובים״), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:


א. להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.


ב. לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.


ג. לעודד הגירה חיובית ליישובים.


ד. לעודד בנייה ביישובים.


ה. להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים."


ההחלטה מתייחסת לאמות מידה לקביעת הישובים, ההטבות לישובים והוראות מעבר.

תוקף ההחלטה יהיה עד 30.9.2021

להלן ההטבות בתחום התכנון והפיתוח:

ישובים כפרייםשיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א1שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א2שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים בשיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב1
בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים50%50%50%50%
בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים70% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן50% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן20% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלןסבסוד הוצאות תכנון בלבד ולא יותר מ- 10,000 ₪ ליחידת דיור
שיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסודשיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסודשיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסוד 
עד 12%96,000עד 12%68,200עד 12%27,300 
מעל 12% עד 20%128,000מעל 12% עד 20%91,700מעל 12% עד 20%36,700 
מעל 20%160,000מעל 20%114,100מעל 20%45,600 

 

בעקבות החלטת הממשלה בעניין אזורי עדיפות בתחום ובינוי והשיכון צפויה לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה תיקון להחלטה 1537"מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע".
להחלטת הממשלה גם השפעה ישירה על שעור דמי החכירה המהוונים:
- בהקצאת מקרקעין למגורים מוסדות ציבור וצורכי ציבור
- הקצאת קרקע למבני קיט צימרים
- בהקצאת מקרקעין לתעשייה ולמלאכה על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1455 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים"
- בהקצאת מקרקעין למסחר
כמו כן להחלטה השפעה ישירה על מכסת שטחי התעסוקה בהתאם להחלטה 1455 לתעשייה מלאכה ולאחסנה ולמסחר.
נדגיש כי ביישובי קו עימות מכסת שטחי התעסוקה תהיה מירבית, 120 דונם נטו ושעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש יעמדו על 0%.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

 

 

להלן רשימת הישובים החקלאיים שישנו מצבם לטובה:
מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 7.2018
בני שמעוןשומריה/א2
בני שמעוןחצריםבא2
גליל עליוןאיילת השחרא2א1
גליל תחתוןבית רימוןבא2
גליל תחתוןבית קשתבא2
גליל תחתוןהזורעיםבא2
גליל תחתוןכפר זיתיםבא2
גליל תחתוןכפר חיטיםבא2
גליל תחתוןשרונהבא2
גליל תחתוןלביאא2א1
הגלבועבית אלפאא2א1
הר חברוןבית יתיר/א1
הר חברוןכרמלא2א1
הר חברוןמעוןא2א1
לכישאמציה/א2
מגידוגבעת עוזבא2
מגידוהזורעבא2
מגידומשמר העמקבא2
מגידועין השופטבא2
מטה אשרעמקהבא2
מרחביםתפרחבא2
עמק הירדןגנוסרבא2
עמק הירדןאפיקיםא2א1
עמק יזרעאלגזיתבא2
עמק יזרעאלעין דורבא2
ערבות הירדןנירןא2א1
ערבות הירדןמחולהא2א1
 
 
 
רשימת היישובים החקלאיים שישנו מצבם לרעה:    
מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 7.2018 מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 7.2018
אשכולאוהדא1א2 מרום הגלילכלניתא1א2
אשכולשדה ניצןא1א2 מרום הגלילכרם בן זמרהא1א2
אשכולתלמי אליהוא1א2 מרום הגליללבניםא1א2
בני שמעוןבית קמהבב1 מרום הגלילפרודא2ב
בני שמעוןכרמיםא2ב מרחביםניר משהא1א2
בני שמעוןלהבא2ב מרחביםפדוייםא1א2
בני שמעוןמשמר הנגבבב1 מרחביםרנןא2ב
בני שמעוןשובלבב1 משגביודפתבב1
בני שמעוןתאשורא2ב משגביעדבב1
גולןגבעת יואבא1א2 משגבמורןא2ב
גולןגשורא1א2 משגבתובלא1ב
גולןמבוא חמהא1א2 עמק הירדןאלומותא1א2
גולןקדמת צביא2ב עמק הירדןאלמגורא2ב
גולןשעלא1א2 עמק הירדןדגניה א'א1א2
גליל עליוןגדותא1א2 עמק הירדןעין גבא1א2
גליל עליוןמחנייםא2ב עמק הירדןתל קצירא1א2
גליל עליוןקדריםא2ב1 עמק המעיינותמעלה גלבועא2ב
גליל עליוןשדה נחמיהא1א2 עמק המעיינותניר דודא1א2
גליל עליוןשמירא1א2 עמק המעיינותרוויהא1א2
הגלבועאביטלא2ב עמק המעיינותרשפיםא1ב
הגלבועברקא1ב עמק המעיינותשדי תרומותא1א2
הגלבועדבורהא2ב עמק המעיינותשלוחותא1א2
הגלבועחפציבהא1ב1 עמק יזרעאלאלון הגלילבב1
הגלבועמולדתא2ב עמק יזרעאלאלוני אבאבב1
הגלבועמיטבא2ב עמק יזרעאלאלוניםבב1
הגלבועמלאהא2ב עמק יזרעאלבית לחם הגליליתבב1
הגלבועניר יפהא2ב עמק יזרעאלבית שעריםבב1
הגלבועפרזוןא2ב עמק יזרעאלבלפוריהבב1
הגלבוערם אוןבב1 עמק יזרעאלגבתבב1
הגלבוערמת צביא2ב1 עמק יזרעאלדברתבב1
מב. חרמוןאליפלטא2ב עמק יזרעאלהיוגבבב1
מב. חרמוןאמנוןא1א2 עמק יזרעאלהסולליםבב1
מב. חרמוןבית הללא1א2 עמק יזרעאלחנתוןבב1
מב. חרמוןכחלא2ב עמק יזרעאליפעתבב1
מב. חרמוןמשמר הירדןא2ב עמק יזרעאלכפר ברוךבב1
מב. חרמוןשאר ישובא1א2 עמק יזרעאלכפר החורשבב1
מגידואליקיםבב1 עמק יזרעאלכפר יהושעבב1
מגידויקנעם (מושבה)בב1 עמק יזרעאלמזרעבב1
מגידומגידובב1 עמק יזרעאלמרחביה (מ)בב1
מגידומדרך עוזבב1 עמק יזרעאלציפוריבב1
מגידורמות מנשהבב1 עמק יזרעאלרמת דודא2ב
מגידורמת השופטבב1 עמק יזרעאלשרידבב1
מגילותאלמוגא1ב עמק יזרעאלתל עדשיםבב1
מגילותבית הערבהא1א2 ערבות הירדןייטבא1א2
מגילותורד יריחוא1א2 ערבות הירדןמשואהא1א2
מגילותמצפה שלםא1א2 ערבות הירדןנתיב הגדודא1א2
מטה אשראפקבב1 ערבות הירדןפצאלא1א2
מטה אשרבוסתן הגלילבב1 ערבות הירדןתומרא1א2
מטה אשרבית העמקא2ב רמת נגבטלליםא1ב
מטה אשרבן עמיא1ב רמת נגבמשאבי שדהא1א2
מטה אשריסעורבב1 רמת נגברתמיםא1א2
מטה אשרלוחמי הגטאותא2ב1 שדות נגבגבעוליםא2ב
מטה אשררגבהבב1 שדות נגבזרועהא1א2
מטה אשרשבי ציוןבב1 שדות נגבמלילותא1א2
מטה אשרשמרתא2ב1 שדות נגבשיבוליםא1ב
מעלה יוסףחוסןא1א2 שדות נגבשרשרתא2ב
מעלה יוסףלפידותא1א2 שער הנגבברור חילא2/
מעלה יוסףמעונהא1א2 שער הנגבדורותא2/
מעלה יוסףעין יעקבא1א2     
מעלה יוסףפקיעין החדשהא1א2     

 

 
 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב