עמותת אדמתי
חסר רכיב

ברית פיקוח: על הקצאות מים חקלאיות לשנת 2018

16/08/2018

 

הקצאות מים חקלאיות לשנת 2018

רשות המים פרסמה לשימוע, לפני כ-3 שבועות, כללים אשר יאפשרו חריגה מהקצאות המים לעונת ההשקיה הנוכחית. תאריך אחרון להגשת התייחסויות לשימוע הינו ה-15 לאוגוסט 2018.

על פי המוצע בכללים תתאפשר חריגה של עד 15% מן הכמות שהוקצתה לשנת 2018 - לפי מדרג התעריפים הבא:

  • במסגרת ההקצאה - 1.998 ש"ח/מ"ק.
  • כמות נחרגת עד 10% - 2.797 ש"ח/מ"ק (ההצעה קובעת, כי במידה ותחזית המשקעים לחודשים אוקטובר ונובמבר לא תהיה מעל הממוצע ייוקר תעריף זה).
  • כמות נחרגת העולה על 10% - 5.291 ש"ח/מ"ק.

מי קולחים - מוצע לאשר תוספת מים שפירים למפעלי הקולחים, על מנת שכמויות הקולחים המסופקות לא יצומצמו ביחס לשנת 2017.

להערכתנו, החלטה בנושא תתקבל בשבועות הקרובים, לאחר סיום הליך השימוע הציבורי.

יודגש כי, האמור לעיל הינו בגדר הצעה שטרם אושרה. דהיינו, נכון להיום אין אישור לחריגה מעבר לכמויות המים שהוקצו ברישיונות! אנו נעדכן מיידית כאשר יאושרו החריגות המוצעות.

  • הסכם המים (3) - פיצוי למפיקי המים העצמאיים

בתחילת חודש יולי נחתם הסכם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין מדינת ישראל (משרד החקלאות, רשות המים ומשרד האוצר) לגבי פיצוי בגין הפגיעה, שנגרמה למפיקי המים במסגרת תיקון 27 לחוק המים.

מדובר בהסכם המשך להסכם המים משנת 2006, בהסכם החדש למעשה מסתיימת תמיכת המדינה בצרכני המים מחברת מקורות ומתחילה תמיכה בצרכני המים המפיקים מים עצמאית.

סוגיית יתרות הזכאות של צרכני המים מחברת מקורות פורטה בחוזר חודש יוני האחרון. ניתן לפנות אלינו לסיוע בבירור היתרות ואופן ניצולן.

להלן עיקרי ההסכם:

סכום התמיכה - סכום התמיכה הינו מכפלה של גובה הפגיעה (ההתייקרות) בש"ח/מ"ק בכמות המים הנצרכים על ידי אותו הצרכן ומכפלה ב-3. מסכום זה מקוזז סכום הטבה לצרכנים אשר צורכים גם מים מחברת מקורות (מים אשר הוזלו במסגרת תיקון 27).

 

לדוגמה: מפיק מים שילם בשנת 2016 היטל הפקה ממוצע של 0.21 ש"ח/מ"ק. על פי כללי תיקון 27 לחוק המים, מפיק זה יידרש לשלם דמי מים בגובה 0.81 ש"ח/מ"ק (לאחר סיום מדרגות ההתייקרות). כמות המים הממוצעת (שנים 2015-2017), המופקת על ידי אותו המפיק, הינה 500,000 מ"ק. מפיק זה זכאי לסך תמיכה של 900,000 ש"ח.

צורת התמיכה - התמיכה מתחלקת לשני ערוצי תמיכה - תמיכה ישירה (כסף ישיר לצרכנים ללא יעוד מוגדר לכסף) ותמיכה בהשקעות. מתוך סך התמיכה, הזכאי רשאי לקבל 20% כתמיכה ישירה. יתרת הסכום (80%) תתקבל לצורך השקעות בלבד על בסיס תכנית השקעות שאושרה. רשימת ההשקעות האפשריות הינה רשימת ההשקעות, שאושרה בהסכם המים משנת 2006 ומפורטת בנהלי הסיוע של משרד החקלאות. סך התמיכה בהשקעות לא יעלה על 70% מסך ההשקעה בפרויקט (לפחות 30% יגיע ממימון עצמי).

המחאת זכאות לתמיכה - ככלל, הזכאות לתמיכה על בסיס ההסכם הינה לצרכני המים - קיבוצים, מושבים וחקלאים פרטיים. פעמים רבות מדובר באותה היישות שגם מפיקה את המים (לדוגמה, קיבוץ אשר בבעלותו באר הפקה והוא גם צרכן המים). יחד עם זאת, יישובים רבים מאוגדים באגודות מים שונות או בהתארגנויות חקלאיות אחרות. במצב זה, ניתנת האפשרות להעברת הזכאות מרמת היישוב לרמת ההתארגנות האזורית.

היעדר תביעות - קבלת התמיכה מותנית בוויתור מלא על תביעות קיימות או עתידיות העוסקות בתיקון 27 לחוק המים. זכאי לתמיכה, אשר נמצא בהליך משפטי מול אחת מרשויות המדינה - בעניין זה - לא יוכל לקבל את התמיכה.

לבעלי העניין, מומלץ לעיין בהסכם החתום בו רשומים כלל מרכיבי ההסכם או לפנות אלינו לקבלת סיוע.

  • תעריפי חיוב צרכני המים הביתיים

אנו שבים ומזכירים, כי החל מיום 1 ביולי 2018, יש לעדכן את תעריפי חיוב צרכני המים הביתיים על פי הטבלה שלהלן:

 

מחצית ראשונה 2018
(ש"ח/מ"ק)

החל מיום 1/7/2018
(ש"ח/מ"ק)

כמות מוכרת

3.006

3.068

כל כמות נוספת

8.787

8.902

מים לגינון ציבורי

6.867

6.932

 

 

 

 

 

 
יצוין, כי אספקת המים הביתיים בתחומי היישובים הינה סוגיה מורכבת, שאינה מטופלת בצורה מלאה, במושבים ובקיבוצים רבים.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הכוונה נדרשים.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב