עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוזר משרד 16/18 - השבת מקרקעין - באיזה מסלול פיצוי לנקוט

23/08/2018

21.8.18
י' באלול התשע"חקיימים כיום שלושה מסלולים לפיצוי חוכר חקלאי אשר הקרקע המוחכרת שלו שינתה את יעודה והיא מושבת
לרמ"י. מסלול אחד הינו בהתאם להחלטה 1297 )החלטת "ועדת הפיצויים"(, ושני האחרים מובנים בתוך
החלטה 1470 )החלטה 1285 בעבר(.
סעיף 12 להחלטה 1297 של מועצת מקרקעי ישראל קובע כי:
"חוכר/אגודה/שוכר, הזכאי לפיצוי עפ"י החלטה 1285 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, רשאי
לבחור בפיצוי בגין השבת הקרקע עפ"י החלטה זו או בפיצוי עפ"י החלטת מועצה 1285 .
זכות הזכאי לבחור בין מסלולי הפיצוי קיימת עד למתן החלטה בתביעתו. התקבלה החלטה בעניינו,
לא יוכל עוד לחזור בו ולעתור לפיצוי במסלול האחר."
כלומר, הזכות לבחור בין מסלולי הפיצוי הינה של החוכר.
מסלול ועדת הפיצויים
להלן נסקור סוגיה שנדונה בפני ועדת הפיצויים שלפי החלטה 1297 , שיש בה כדי להשפיע על בחירה בין מסלולי
הפיצוי בתנאים מסוימים.
בתאריך – 16.6.16 התקיים דיון בפני ועדת הפיצויים על השבת קרקע חקלאית שלפי החלטה 1297 , בתביעת
הפיצויים שהוגשה ע " י אגודת קיבוץ לביא .
הסוגיה אשר עמדה להכרעה בפני ועדת הפיצויים הייתה טענת קיבוץ לביא לפיה הפיצוי צריך להיקבע לפי
תנאי ההסכם אשר מאפשרים גידולים בעלי פוטנציאל גידול מיטבי, כלומר לפצות לפי הפוטנציאל החקלאי.
יוער, כי טענות מסוג אלה הינן שגורות ומקובלות בעת דיונים על היטלי השבחה או תביעות פיצוי לירידת ערך,
כאשר מעריכים את שווי המקרקעין לפי הניצול המיטבי האפשרי בהם, ולא על פי השימוש בפועל.
עוד יוער, כי קיימת מגמה ברורה מצד משרד המשפטים אשר באה לידי ביטוי במסגרת הצעות שונות לתיקון
חוק התכנון והבניה ובמסגרת החלטות ועדות ערר לפיצויים, לפיה יש להתחשב בפוטנציאל תכנוני רק כאשר
הוא ממשי וכבר מתחיל להתגבש )דוגמת קיומה של תכנית בשלבי הכנה לשינוי יעוד וכדומה(. לעומת
הפוטנציאל התכנוני, הרי במקרה של קרקע חקלאית, גם התכנון וגם ההסכם הקנייני מאפשרים גידולים
שונים!!
למרות האמור, במקרה שנדון בפני ועדת הפיצויים בעניין קיבוץ לביא, החליטה הועדה, כי:
2
"יש לפצות בהתאם לסוג הגידול הקיים בשטח בפועל במועד ההשבה ולא בהתאם ל " פוטנציאל
החקלאי" הגלום בשטח המושב" גם אם החוזה מאפשר זאת. מה גם שמיום קבלת הקרקע מרמ " י
לא נעשה כל שימוש אחר ולא הוצגה כל תכנית המראה שהייתה כוונה לבצע מהלך כלשהו לשימוש
אחר בקרקע . "
כלומר, ועדת הפיצויים שללה את הפיצוי לפי הזכות החוזית )והתכנונית( המגלמת את מלוא הפוטנציאל, בין
היתר את זכותו של החקלאי לשנות גידולים ולמטב את הכנסותיו לאורך שנות החכירה לדורות הארוכות,
וקבעה פיצוי בהתאם לסוג הגידול הקיים בשטח.
מסלול מחירי טבלה, החלטה 1470
בניגוד לכך, במקרה של פיצוי לפי החלטה 1470 , הפיצוי המשולם כיום, לפי רוב, הינו בהתאם לזכות החוזית
המגלמת את מלוא הפוטנציאל ולא בהתאם לקביעת ועדת הפיצויים בעניין קיבוץ לביא, דהיינו חישוב הפיצוי
במחירי טבלה הינו לפי מחירון למטעים, גם אם בשטח אין מטע.
מסלול שומה פרטנית, החלטה 1470
החלטה 1470 מגלמת גם מסלול נוסף, שהינו מסלול השומה הפרטנית. מסלול זה הינו ברירת המחדל במקרים
בהם בשטח המושב ישנם מבני משק או מטעים מיוחדים. יחד עם זאת, מדיניות הנהלת המינהל הינה שבד"כ
לא ניתן לפצל מסלולים בהשבה אחת, דהיינו יש לבחור אפשרות אחת לחישוב פיצויי ההשבה בהתאם להחלטה
1470 .
הנה, בחירה בין מסלולי הפיצוי עשויה לטמון בחובה הבדלים גדולים בסכומי הפיצוי, ועל כן מומלץ לבחון כל
מקרה לגופו.
* האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.
עוה"ד יואב אינגבר, בעל ותק של כ- 14 שנים כעורך דין. עוסק ועסק רבות בתכנון ובניה, בין היתר מתוקף
תפקידו כיועץ משפטי ראשי של החברה לפיתוח קיסריה והחברה לנכסי קיסריה. בתוקף תפקידיו
במשרדים קודם, ליווה ליווי סטטוטורי חברות ויזמים פרטיים בפרויקטים למגורים ולתעסוקה, ליווי
הליכי תכנון של הקמת תחנות כוח, וכן פרויקטים לאומיים של תשתית תחבורתית דוגמת כביש חוצה
ישראל, פרויקט הנתיב המהיר לתל אביב, קירוי האיילון, הקו האדום של הרכבת הקלה וכדומה.
מטפל בעסקאות רבות של השבת קרקע לרמ"י מכח החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1470 ו 1469 .

עו"ד חגי שבתאי

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב