עמותת אדמתי
חסר רכיב

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ט

07/10/2018


קיבוצים מספר: 058-2018

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ט

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).

כידוע הנחלה והקרקע החקלאית נמצאות על קרקע שבניהול רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) ונמסרת בתנאי חכירה תמורת דמי חכירה המשתלמים משנה לשנה (דח"ש).

מועצת מקרקעי ישראל בתוקף סמכותה לפי ס' 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל התש"ך-1960, מחליטה על דמי חכירה ודרכי חישובם, לקרקע המוחכרת למטרות הבאות: בתנאי נחלה, לנטיעת מטעים, למטעים, לעיבוד ולקטיפת פרי, לגדולי שלחין, לגידולים בחממות, לבריכות דגים, למוסדות חינוך, לגידולי בעל, לבעלי מקצוע במושבים, למרעה, לכוורות דבורים ולמשקי עזר.

2. להלן מחירון דמי החכירה לשנת תשע"ה לא כולל מע"מ כפי שפורסם ע"י רמ"י, לתקופה מ- 01.09.2018 עד 31.08.2019 , מעודכן למדד המחירים לצרכן שפורסם לגבי חודש יולי 2018:

א. נחלה חקלאית

       ש"ח

דרגה 1 816.26
דרגה 2 612.16
דרגה 3 408.15

ב. יחידת בעל מקצוע במושב

148.25 ש"ח ליחידה

ג. מטע שלחין, גדולי שלחין, בריכות דגים, חממות גדולים תחת כיסוי פלסטי

101.37 ש"ח לדונם

ד. מטעי בעל או בהשקאת עזר, שטחי שלחין לצרכי לימוד של מוסדות חינוך באזורים הכפריים ולמוסדות חינוך בתחום שיפוט עירוני ושטחי שלחין שלחוות לגידול זרעים העוסקות במחקר ופיתוח

50.74 ש"ח לדונם

ה. מטעים לעיבוד ולקטיף פרי

     ש"ח לדונם

מטע סוג א'   101.37
מטע סוג ב'   75.97
מטע סוג ג'   50.74

ו. גידולי שדה ופלחה בעל

 ש"ח לדונם        ש"ח לדונם

אזור 1 50.74   אזור 4 6.84
אזור 2 39.50   אזור 5 4.36
אזור 3 26.60   אזור 6 2.50

ז. דמי הרשאה למרעה

    מרעה עשבוני       מרעה בתה      מרעה חורש
     ש"ח דונם          ש"ח לדונם      ש"ח לדונם

אזור 1   4.18         2.50             0.94
אזור 2   3.11         2.01             0.66
אזור 3   2.01         1.33             0.63
אזור 4   0.63         0.29             0.29
אזור 5   0.29         0.29             0.29
אזור 6   0.29         0.29

ח. דמי הרשאה להצבת כוורות

6.83 ש"ח לכוורת

ט. משקי עזר הצמודים למחירון נחלה חקלאית

                ש"ח                          ש"ח

עד 2 דונם   360.90   עד 9 דונם     610.05
עד 3 דונם   395.30   עד 10 דונם   644.57
עד 4 דונם   429.62   עד 11 דונם   678.90
עד 5 דונם   463.93   עד 12 דונם   713.14
עד 6 דונם   507.03   עד 13 דונם   747.57
עד 7 דונם   541.23   עד 14 דונם   781.94
עד 8 דונם   575.85   עד 15 דונם   816.26

 

3. המחירים הנקובים לעיל צמודים למדד ורמ"י נוהג להוסיף עליהם מע"מ .

 עיניינים נוספים

4. בתאריך 03.01.2011 אישרה הכנסת את תיקון מס' 39 לחוק יסודות התקציב תשמ"ה-1985 (להלן "החוק") לפיו הוסף סעיף 40(ה) שפטר כל מי שמחזיק כדין קרקע באזורי קוי עימות מתשלום דמי חכירה שנתיים לרמ"י.

בהגדרת "מחזיק כדין" כלולים כל סוגי החכירה, השכירויות וההרשאות של חקלאים עם רמ"י. תחולת הפטור מיום 01.01.2010.

5. בתאריך 26.04.2017 אישרה הנהלת רמ"י את החלטה מס' 4134 "הגדרת משבצת קבע". בהחלטה זו, בין שאר העניינים, מאשרת הנהלת רמ"י את עמדתנו מקדמת דנן לפיה שטחי ה"קרקע הנוספת", כהגדרתה בהחלטת המועצה 361, עד 1 דונם לנחלה, יכללו במכסת שטחי משבצת הנחלות ויראו אותה לצורך תשלום דמי חכירה כחלק ממכסת הקרקע.

לעניין זה ראו חוזרנו מס' 58/2017 "הגדרת משבצת הקבע – החלטת הנהלת רמ"י 4134" .

6. לצורך בדיקה ואיתור טעויות אפשריות בחיוב דח"ש אנא העבירו אלינו חוזה השכירות/החכירה (בתוספת הנספחים), מפת המשבצת וחיוב דמי החכירה האחרון שקבלתם מרמ"י.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל  במשרדינו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב