עמותת אדמתי
חסר רכיב

רשמו את המספר: החלטה 1557 של מועצת מקרקעי ישראל מבטלת 167 החלטות קודמות

12/10/2018

 

מספר החלטה

:

1557

 

תאריך

:

10/10/18ביטול החלטות מועצה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960, ובהמשך להחלטת מועצה 1517 מיום 10.5.17, בדבר מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום       א' בחשון תשע"ט (10 באוקטובר 2018) לבטל את החלטות המועצה שלהלן:1.             החלטה מספר 87 מיום 1.7.1970 בדבר תנאי חכירה קרקע עירונית ושיכונים. (ההחלטה אינה רלוונטית התנאים הוטמעו בחוזי החכירה).

2.             החלטה מספר 89 מיום 22.6.1970 בדבר פיתוח שטחים. (ההחלטה אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות העוסקות בפיתוח).

3.             החלטה 123/א מיום 2.4.1973 בעניין דמי הסכמה – צרוף הנחות. (ההחלטה אינה רלוונטית נקבעו כללים עדכניים בהחלטת מועצה מספר 1551).

4.            החלטה מספר 142 מיום 30.12.1974 בדבר נוהל הקצאת קרקע - המלצות, תוקף שומה ותכנון. (נקבעו כללים עדכניים ושונים לעניין תנאי ההקצאה, תוקף השומה והכללים להשגה במסגרת החלטת מועצה מספר 1304).

5.             החלטה מספר 150/א מיום 17.3.1975 בדבר העברת זכויות במחצבות – תשלום דמי הסכמה. (אינה רלוונטית מאחר ותשלום דמי ההסכמה במחצבות לא נגבה בפועל מזה שנים רבות בין היתר מהסיבה שאין עליית ערך במקרקעין במחצבות היות ומדובר על מחיר לפי תמלוג).

6.             החלטה מספר 155 מיום 16.6.1975 בדבר קרקע לתעשיה ולמלאכה - שינוי בתנאי החכירה. (ההחלטה אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות העוסקות בתנאי החכירה).

7.            החלטה מספר 162 מיום 22.12.1975 בדבר מסירת קרקע לרשות מקומית לצרכי ציבור – שחרור ממכרז. (נקבעה תקנת פטור ייחודית וכן החלטת מועצה פרטנית בדבר הקצאת קרקע לרשויות מקומיות).

8.            החלטה מספר 183 מיום 17.1.1977 בדבר זכאות להחלת אותם תנאי הנחה מהם נהנים חברי המושבים המחזיקים  בנחלות, בעת העברת הזכויות במקרקעין, על כל חקלאי המחזיק  בקרקע חקלאית מכח חוזה לתקופה ארוכה (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה עקרונית אשר באה לידי ביטוי בהחלטות מועצה עדכניות שמספרן 236 ו- 1146).

9.            החלטה מספר 186 מיום 28.3.1977 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1977. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

10.        החלטה מספר 197 מיום 28.3.1978 בדבר מכרז פומבי – הגדרה. (אינה רלוונטית מאחר וההגדרה הוסדרה בחוק חובת המכרזים ותקנותיו).

11.        החלטה מספר 226 מיום 13.11.1979 בדבר החכרות זמניות. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1389).

12.        החלטה מספר 243 מיום 29.7.1980 בדבר ביטול חכירה והגדלת דמי חכירה לחוכרי נחלה ולחוכרים בדמי חכירה זהים לנחלה, שהשימוש בקרקע החקלאית שנמסרה להם מנוגד למדיניות המועצה. (המדיניות אינה תקפה ובפועל בוטלה כבר בהחלטת מועצה מספר 618).

13.        החלטה מספר 251 מיום 9.2.1982 בדבר מכרז פומבי – הגדרה. (החלטה אינה רלוונטית מאחר וההגדרה הוסדרה בחוק חובת המכרזים ותקנותיו).

14.         החלטה מספר 277/א בעניין תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1984. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

15.         החלטה מספר 286/א בעניין ועדת הערר לענין דמי הסכמה בעת העברת זכויות בשטחים חקלאיים – שינוי בהרכב. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

16.        החלטה מספר 370 מיום 16.2.1988 בדבר התנאים לפיהם תימסר קרקע למטרת קיט, תיירות ומסחר בהתיישבות החקלאית ביישובי הפיתוח וביישובי קו העימות בצפון. (ישנן החלטות עדכניות בנושא תעסוקה במשבצת חקלאית – החלטת מועצה מספר 1455 ותעסוקה בנחלה – החלטת מועצה מספר 1458. על אף ביטולה, ההחלטה תמשיך לחול על מפעלי התיירות המפורטים בסעיף 13 בלבד).

17.        החלטה מספר 383 מיום 21.6.1988 בדבר תיקון החלטה בדבר ביטול עסקות ומתן ארכה לביצוען  לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך 1960. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה 1513 מיום 10.5.2017 הדנה בביטול עסקות ומתן אורכות).

18.        החלטה מספר 387 מיום 21.6.1988 בדבר אישורי עסקות (אינה רלוונטית לאור קיומם של סמכויות חתימה  ברשות לפי חוק נכסי המדינה).

19.        החלטה מספר 400 מיום 28.11.1988 בדבר חוזה חכירה למושב עובדים. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהודעה הצהרתית בלבד בדבר הכנת חוזה למושב).

20.        החלטה מספר 412 מיום 14.3.1989 בדבר החכרת זכויות ליהודי התפוצות בקרקעות בנגב (אינה רלוונטית מאחר ונקבעה מדיניות חדשה במסגרת החלטות מועצה עדכניות).

21.        החלטה מספר 416 מיום 11.5.1989 בדבר חוזי חכירה במושבי עובדים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960. (ההחלטה עודכנה ונקבעו כללים לגביה בהחלטות מועצה מעודכנות יותר שמספרן 476 ו -823).

22.        החלטה מספר 417 מיום 11.5.1989 בדבר הרכב ועדות משנה של מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

23.        החלטה מספר 420 מיום 11.5.1989 בדבר התנאים לפיהם תימסר קרקע למטרת קיט, תיירות ומסחר  בתחומי מועצה אזורית גולן (תוקפה של ההחלטה חלף ביום 30.6.89).

24.        החלטה מספר 428 מיום 3.8.1989 בדבר החכרת זכויות ליהודי התפוצות בקרקעות בנגב (אינה רלוונטית מאחר ונקבעה מדיניות חדשה במסגרת החלטות מועצה עדכניות).

25.        החלטה מספר 442 מיום 8.2.1990 בדבר הערכות מינהל מקרקעי ישראל לקליטת עליה ולסיוע לזוגות צעירים וחיילים משוחררים. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה ייעודית להתמודדות עם גל העליה בשנות ה-90. כמו כן, התקבלו החלטות מועצה עדכניות בנוגע לסיוע לזוגות צעירים וחיילים משוחררים).

26.        החלטה מספר 443 מיום 8.2.1990 בדבר הודעה על החלטה בדבר מסירת קרקע ליחידים למטרות התיישבות לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל - התש"ך 1960. (אינה רלוונטית היות והמדיניות אינה תקפה ועומדת בניגוד להוראות חוק חובת המכרזים ולמדיניות התכנון הקבועה בתמ"א 35).

27.        החלטה מספר 445 מיום 2.7.1990 בדבר הודעה על החלטה בדבר תשלום דמי חכירה שנתיים או מהוונים בהקצאות לבניית בתי אבות שהם מוסדות ללא כוונת רווח לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית לאור הכללים שנקבעו להקצאה למטרת מוסד ציבור בהחלטת מועצה עדכנית).

28.        החלטה מספר 457 מיום 6.8.1990 בדבר הערכות מינהל מקרקעי ישראל לקליטת עליה - עתודות קרקע והקצאת זכויות חכירה (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה ייעודית להתמודדות עם העלייה בשנות ה-90).

29.        החלטה מספר 459 מיום 6.8.1990 בדבר הודעה על החלטה בדבר שיטת הקצאה של אתרים לבניה זמנית לעולים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה ייעודית להתמודדות עם העלייה בשנות ה-90).

30.        החלטה מספר 460 מיום 6.8.1990 בדבר הערכות המינהל לקליטת עליה. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה ייעודית להתמודדות עם העלייה בשנות ה-90).

31.        החלטה מספר 465 מיום 22.10.1990 בדבר הודעה על החלטה בדבר שמוש בדמי חכירה לצרכי פיתוח בערי הגליל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית לאור מדיניות חדשה שנקבעה בהחלטות מועצה עדכניות).

32.        החלטה מספר 486 מיום 24.6.1991 בדבר מדיניות הנחות בדמי חכירה במרכז הארץ. (אינה רלוונטית מאחר ומתייחסת להחלטות של הבניה המזורזת לעולים החדשים).

33.        החלטה מספר 506 מיום 28.10.1991 בדבר החלטה בדבר תשלום פיצויים לבדואים בנגב בשל פינוי קרקע שהם מחזיקים, הנדרשת לצרכי פיתוח לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל , התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית מאחר והתקבלה כחלק מתהליך פינוי אוכלוסיית הפזורה  מהיישוב תל מלחתא כאשר הגוף שמונה לניהול התהליך, "מינהל הביצוע", הפסיק פעילותו).

34.        החלטה מספר 509 מיום 27.11.1991 בדבר הסדרי ביניים בביטול הנחות בדמי חכירה - נוסח שתוקן בישיבה מספר 271 מיום30.12.91. (אינה רלוונטית מאחר ומתייחסת להחלטות של הבנייה המזורזת לעולים החדשים).

35.        החלטה מספר 518 מיום 1.4.1992 בדבר מינוי חבר בועדות המשנה של מועצת מקרקעי ישראל (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

36.        החלטה מספר 528 מיום 1.4.1992 בדבר הארכת תוקף ההנחות בדמי חכירה בשל פרויקטים הנכללים במסגרת פרוגרמת הבניה של משרד הבינוי והשיכון לשנת 1991 והכללת העמותות בתוכן לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960. (אינה רלוונטית מאחר ומתייחסת להחלטות של הבנייה המזורזת לעולים).

37.        החלטה מספר 529 מיום 1.4.1992 בדבר הארכת תוקף ההנחות להרחבות בישובים חקלאיים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960. (אינה רלוונטית מאחר ומתייחסת להסדר שפג תוקפו בשנת 1992).

38.        החלטה מספר 534 מיום 29.6.1992 בדבר החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (כל פרקי ההחלטה בוטלו וקיבלו מענה בהחלטות חלופיות, חלקן מובאות במקביל לאישור המועצה. אינה רלוונטית בשל העובדה שכיום בעת העברת זכויות בנחלה נגבים דמי רכישה ודמי הסכמה בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה מספר 1553, למעט מקרים חריגים שיעוגנו בתיקון שמובא במקביל לאישור המועצה. כמו כן, דמי הסכמה בעת העברת זכויות בחוזה למטעים או לשטחי עיבוד המוחכרים לטווח ארוך יהיו בהתאם להחלטה שתובא במקביל לאישור המועצה בנושא - תעריפים לתשלום במגזר החקלאי. דמי הסכמה במשק עזר יהיו בהתאם לקבוע בהחלטה 1551).

39.        החלטה מספר 535 מיום 29.6.1992 בדבר ביטול ההחלטה בדבר הקצאת קרקע למטרות דיור בהשכרה. (אינה רלוונטית מאחר והנושא הוסדר בהחלטת מועצה מספר 1466 מיום 18.4.16).

40.         החלטה מספר 538 מיום 29.6.1992 בדבר העברת זכויות במחצבות - תשלום דמי הסכמה. (אינה רלוונטית מאחר ותשלום דמי ההסכמה במחצבות לא נגבה בפועל מזה שנים רבות בין היתר מהסיבה שאין עליית ערך במקרקעין במחצבות היות ומדובר על מחיר לפי תמלוג).

41.        החלטה מספר 548 מיום 31.8.1992 בדבר קרקע חקלאית שייעודה שונה למטרה אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית מאחר והמדיניות הנוכחית היא לא לתת פיצויים לשוכרים עונתיים למעט השקעות כפי שעוגנה במסגרת החלטת מועצה שמספרה 1297. בותמ"ל ניתן תמריץ מיוחד כמופיע בסעיף 6 להחלטת מועצה מספר 1469).

42.        החלטה מספר 549 מיום 31.8.1992 בדבר הנחות להרחבות בישובים חקלאיים (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה מתייחסת להחלטת מועצה מספר 533 שבוטלה ולהחלטת מעוצה מספר 529 שפג תוקפה. המדיניות המעודכנת ביחס להנחות אזור מפורטת בהחלטת מועצה עדכנית שמספרה 1537).

43.        החלטה מספר 565 מיום 23.12.1992 בדבר  שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל  בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהנחה בדמי הסכמה כתוצאה ממצוקה כלכלית חקלאית שהיתה בתוקף עד ל- 31.12.1994 בלבד).

44.         החלטה מספר 567 מיום 23.18.1992 בעניין תיקון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה. (ההחלטה אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות העוסקות בהעברת זכויות).

45.        החלטה מספר 572 מיום 1.2.1993 בדבר תנאי הקצאת קרקע לעמותות של עולים, זוגות צעירים, חיילים משוחררים ומשרתים בכוחות הביטחון. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה ייעודית להתמודדות עם גל העלייה בשנות ה-90. כמו כן, התקבלו החלטות מועצה עדכניות בנוגע לסיוע לזוגות צעירים וחיילים משוחררים ומשרתים בכוחות הביטחון).

46.        החלטה מספר 592 מיום 21.4.1993 בדבר ועדת ביקורת. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 שמספרה 1533).

47.        החלטה מספר 596 מיום 28.6.1993 בדבר מינוי נציג למועצת הרשות לפיתוח הנגב. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

48.        החלטה מספר 597 מיום 28.6.1993 בדבר מינוי ועדה לפטור. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

49.        החלטה מספר 601 מיום 28.6.1993 בדבר מדיניות הנחות בדמי חכירה (נוסח משולב)  לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

50.        החלטה מספר 615 מיום 8.3.1994 בדבר הודעה על החלטה בדבר שנויים במבנה ארגוני והקצאת קרקע של המושב השיתופי. (אינה רלוונטית מאחר ובוטלה ביום 23.01.1995 עם אישור החלטת מועצה שמספרה 692).

51.        החלטה מספר 618 מיום 13.10.1993 בדבר הודעה בדבר שמושים שאינם חקלאיים בנחלות. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה הצהרתית בנוגע לסמכות הרשות לבצע אכיפה של הפרות בנחלות).

52.        החלטה מספר 625 מיום 12.1.1994 בדבר הקצאת קרקע למגורים בישובי קו העימות בצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

53.        החלטה מספר 626 מיום 12.1.1994 בדבר תשלום עבור שטחי מרעה לבדואים. (אינה רלוונטית מאחר והפיצויים נקבעים על פי החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1546).

54.        החלטה מספר 628 מיום 12.1.1994 בדבר הודעה בדבר מתן הנחות במחירי הקרקע לתעשייה. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

55.        החלטה מספר 640 מיום 6.4.1994 בדבר הודעה על החלטה בדבר קרקע חקלאית שייעודה שונה למטרה אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960. (אינה רלוונטית לאור המדיניות החדשה שנקבעה לגבי פיצויים בעד קרקע חקלאית ששונתה יעודה במסגרת החלטת מועצה מספר 1470).

56.        החלטה מספר 654 מיום 19.7.1994 בדבר הודעה על החלטה בדבר "בנה דירתך" לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך - 1960. (אינה רלוונטית מאחר ובמסגרת מדיניות חדשה הוחלט על סיום המיזם).

57.        החלטה מספר 661 מיום 18.8.1994 בדבר שינוי יעוד של קרקע חקלאית (אינה רלוונטית מאחר ומדובר באימוץ החלטת הממשלה בנוגע לביטול החלטות מספר 533 ו- 611 אשר בוטלו סופית בהחלטת מועצה שמספרה 666).

58.        החלטה מספר 664 מיום 19.9.1994 בדבר מינוי מר ע. וכסלר כחבר בועדות המשנה של המועצה. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

59.        החלטה מספר 665 מיום 19.9.1994 בדבר מינוי ועדה לעדכון ועריכת החלטות מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

60.        החלטה מספר 668 מיום 11.10.1994 בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת הפטור. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

61.        החלטה מספר 670 מיום 11.10.1994 בדבר מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת התקציב. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי פרטני דאז).

62.        החלטה מספר 675 מיום 11.10.1994 בדבר מחירי קרקע ופיצויים לבדואים בדרום. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית בנושא).

63.        החלטה מספר 680 מיום 25.11.1994 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל לשנת 1995 לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך -1960. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

64.        החלטה מספר 694 מיום 23.1.1995 בדבר הודעה על החלטה בדבר מושבות הגליל לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

65.        החלטה מספר 699 מיום 29.3.1995 בדבר תוספת להחלטה בדבר הקצאת קרקע למגורים בישובי קו העימות בצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

66.        החלטה מספר 700 מיום 22.2.1995 בדבר הרכב ועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

67.        החלטה מספר 717 מיום 20.7.1995 בדבר הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים. (אינה רלוונטית מאחר והמדיניות נפסלה בפסק דין מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים: בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00).

68.        החלטה מספר 719 מיום 20.6.1995 בדבר החלטות בעניין קרקע חקלאית שייעודה שונה למטרה אחרת. (אינה רלוונטית מאחר ועניינה הוא מינוי ועדה בעקבות ביטול החלטות מועצה מספר 666 ו- 667 בבג"צ).

69.        החלטה מספר 725 מיום 25.7.1995 בדבר אזורי עדיפות לאומית - שינויים בתחומי האזורים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960. (אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות הדנות באזורי עדיפות לאומית).

70.        החלטה מספר 727 מיום 3.7.1995 בדבר החלטה בדבר קרקע חקלאית שיעודה שונה למטרה אחרת לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית מאחר והמדיניות נפסלה בפסק דין מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים: בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00).

71.        החלטה מספר 728 מיום 14.7.1995 בדבר בנה דירתך - תוספת להחלטת המועצה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית מאחר ובמסגרת מדיניות חדשה הוחלט על סיום המיזם).

72.        החלטה מספר 730 מיום 19.11.1995 בדבר אזורי עדיפות לאומית - שינויים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך – 1960. (אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות הדנות באזורי עדיפות לאומית).

73.        החלטה מספר 737 מיום 17.12.1995 בדבר הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים,  כפר שתופי, מושב שתופי, קבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית. (אינה רלוונטית מאחר והמדיניות נפסלה בפסק דין מיום 29.8.02 בתיקי בג"צ מאוחדים: בג"צ 3939/99, בג"צ 244/00).

74.        החלטה מספר 740 מיום 28.9.1995 בדבר הרכב ועדות מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

75.        החלטה מספר 744 מיום 13.2.1996 בדבר קרקע למטרת תיירות באזורי עדיפות לאומית. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

76.        החלטה מספר 747 מיום 19.12.1995 בדבר הערכות חדשה - קרקע עירונית. (החלטה הצהרתית אשר קיבלה ביטוי במסגרת החלטות מועצה עדכניות).

77.         החלטה מספר 749 מיום 16.3.1996 בעניין החלטה בדבר מבצע היוון דמי חכירה שנתיים ודמי הסכמה בניה נמוכה למגורים (הבהרה). (ההחלטה אינה בתוקף היות ומבצעי ההיוון אינם בתוקף יותר).

78.        החלטה מספר 756 מיום 10.6.1996 בדבר הקצאה לנכים. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה מספר 1467 בדבר פרסום מכרזים המתייחסת, בין היתר, להקצאה לנכים).

79.        החלטה מספר 761 מיום 3.5.1996 בדבר בנה דירתך - נוסח משולב. (אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות הדנות בפרסום מכרזים ובהרשמה והגרלה).

80.        החלטה מספר 763 מיום 24.9.1996 בדבר מינוי לועדת פטור. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

81.        החלטה מספר 764 מיום 24.9.1996 בדבר תיקון החלטה 760. (אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכניות הדנות בפרסום מכרזים ובהרשמה והגרלה).

82.        החלטה מספר 765 מיום 24.9.1996 בדבר קביעת זוכים במכרזי קרקע. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 18.4.16 שמספרה 1467).

83.        החלטה מספר 774 מיום 27.1.1997 בדבר תיקון החלטה 696 - הארכת מועד לדווח על מקבת"ים. (אינה רלוונטית מאחר והמועדים הקבועים בהחלטה חלפו).

84.        החלטה מספר 782 מיום 16.4.1997 בדבר מבצע מכר קרקעות במושעא - הארכת תוקף החלטה  702. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

85.        החלטה מספר 785 מיום 16.4.1997 בדבר תיקון החלטה 565 - הארכת מועדים. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהנחה בדמי הסכמה כתוצאה ממצוקה כלכלית חקלאית שהיתה בתוקף עד ל- 31.3.1997 בלבד).

86.        החלטה מספר 787 מיום 16.4.1997 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל – 1997. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

87.        החלטה מספר 788 מיום 1.4.1997 בדבר הרכב ועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

88.        החלטה מספר 791 מיום 21.8.1997 בדבר אימוץ החלטת הממשלה בדבר עקרונות מדיניות לגבי מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהחלטה הצהרתית בדבר הבאת עקרונות אשר קיבלו ביטוי בהחלטות מועצה פרטניות).

89.        החלטה מספר 797 מיום 24.7.1997 בדבר מינויים לועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

90.        החלטה מספר 808 מיום 10.8.1997 בדבר שיווק תחנות דלק. (אינה רלוונטית מאחר והמועדים בהחלטת המועצה חלפו).

91.        החלטה מספר 821 מיום 10.2.1998 בדבר תקציב המינהל לשנת הכספים 1998. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

92.        החלטה מספר 829 מיום 4.5.1998 בדבר שינויים בהרכב ועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

93.        החלטה מספר 830 מיום 29.6.1998 בדבר החכרת משנה לצרכי מפעל של קיבוצים, מושבים שיתופיים, מושבי עובדים וכפרים שיתופיים - תיקון החלטה 750. (אינה רלוונטית מאחר ונקבעה מדיניות חדשה במסגרת החלטת מועצה מספר 1455 בעניין החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים).

94.        החלטה מספר 831 מיום 10.2.1998 בדבר מכרזי ייזום. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 29.6.15 שמספרה 1423).

95.        החלטה מספר 837 מיום 9.7.1998 בדבר מינוי לועדת המשנה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

96.        החלטה מספר 858 מיום 23.5.1999 בדבר מבצע מכירת קרקעות בבעלות משותפת במושאע עם פרטיים המיועדות לבניה על פי תכנית מיתאר בכפרים ערביים. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

97.        החלטה מספר 862 מיום 23.5.1999 בדבר בנה דירתך - תיקון החלטת המועצה מספר 761. (אינה רלוונטית מאחר והפטור מדמי היתר לדירה ניתן באופן גורף).

98.        החלטה מספר 865 מיום 12.10.2000 בדבר הרכב ועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

99.        החלטה מספר 876 מיום 5.3.2000 בדבר הארכת תוקף החלטת מועצה מספר 699. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

100.    החלטה מספר 887 מיום 8.11.2000 בדבר מבצע מכירת קרקעות בבעלות משותפת במושאע עם פרטיים המיועדים לבניה על פי תכנית מיתאר ברשויות מקומיות ערביות ובכפרים ערביים - תיקון החלטה מספר 702. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

101.    החלטה מספר 893 מיום 12.10.2000 בדבר תקציב המינהל לשנת הכספים 2001. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

102.    החלטה מספר 897 מיום 30.1.2001 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון - הוראת שעה.  (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

103.    החלטה מספר 902 מיום 30.9.2001 בדבר צמצום החלטות מועצת מקרקעי ישראל. (החלטה הצהרתית אשר יושמה במסגרת החלטת מועצה 1099).

104.    החלטה מספר 903 מיום 30.9.2001 בדבר הרכב ועדות מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

105.    החלטה מספר 912 מיום 5.11.2001 בדבר תקציב המינהל לשנת הכספים 2002. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

106.    החלטה מספר 913 מיום 5.11.2001 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

107.    החלטה מספר 917 מיום 5.11.2001 בדבר דרישת החברות כתנאי להיות בעל זכויות בנחלה במושב עובדים. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר על מינוי ועדה שמסקנותיה הובאו במסגרת החלטת מועצה מיום 9.6.2003 שמספרה 970).

108.    החלטה מספר 921 מיום 17.2.2002 בדבר מכר נכסי רשות הפיתוח. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 9.9.2008 שמספרה 1164).

109.    החלטה מספר 927 מיום 8.8.2002 בדבר דחיית תשלום דמי היתר למוסדות המטפלים באוכלוסייה נכה או חריגה. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1550).

110.    החלטה מספר 931 מיום 8.8.2002 בדבר פרויקטים להתחדשות עירונית. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1519 העוסקת בהתחדשות עירונית).

111.    החלטה מספר 936 מיום 18.11.2002 בדבר תקציב המינהל לשנת 2003. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

112.    החלטה מספר 937 מיום 18.11.2002 בדבר הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בלתי מתוכננת. (אינה רלוונטית לאור  החלטת מועצה עדכנית מיום 29.6.2015 שמספרה 1423).

113.    החלטה מספר 943 מיום 18.11.2002 בדבר תנאי הקצאת קרקע במגזר החקלאי. (אינה רלוונטית מדובר בהוראת מעבר בעקבות ביטול החלטות מועצה 717, 727, 737).

114.    החלטה מספר 944 מיום 18.11.2002 בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717, 727, 737. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר במינוי ועדה אשר תדון בהוראות המעבר להחלטות 717, 727, 737).

115.    החלטה מספר 945 מיום 18.11.2002 בדבר הפסקת חכירה בקרקע חקלאית-כללים לקביעת שיעור הפיצויים עבור קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהוראת מעבר בעקבות ביטול החלטת מועצה 727).

116.    החלטה מספר 946 מיום 11.2.2003 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון – הארכת תוקף החלטה מספר 897. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

117.    החלטה מספר 951 מיום 23.3.2003 בדבר הוראות מעבר - מכתב עו"ד משה ניסים מיום 16.1.03. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהוראת מעבר בעקבות ביטול החלטת מועצה 737).

118.    החלטה מספר 952 מיום 23.3.2003 בדבר הנחות בקרקע בנגב ובגליל לחיילים משוחררים. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

119.    החלטה מספר 967 מיום 9.6.2003 בדבר אישור נוהל עבור ועדת חריגים. מדובר בוועדה היסטורית. כיום מרבית הנכסים מהוונים ולא נמצא הצדקה להמשך חלוקת הטבות במקרים המפורטים בהחלטה וכל זאת על רקע התכלית בהחלטות המועצה בדבר מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע ושאר ההחלטות המועצה הקובעות הנחות בקרקע.

120.    החלטה מספר 982 מיום 14.1.2004 בדבר אישור תקציב המינהל לשנת 2004. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

121.    החלטה מספר 983 מיום 28.1.2004 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון-הוראת שעה. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

122.    החלטה מספר 993 מיום 24.12.2003 בדבר הרכב ועדות המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

123.    החלטה מספר 999 מיום 25.4.2004 בדבר מכירת קרקעות בבעלות משותפת במושאע עם פרטיים. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

124.    החלטה מספר 1010 מיום 4.7.2004 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

125.    החלטה מספר 1014 מיום 9.8.2004 בדבר מינוי לועדת משנה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

126.    החלטה מספר 1015 מיום 9.8.2004 בדבר הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאיים ובישובים קהילתיים. (אינה רלוונטית, מדובר בהחלטה בנוגע להליכי המלצה וקבלת מועמדים לישובים שעודכנה מספר פעמים, כיום החלטת מועצה מספר 1547).

127.    החלטה מספר 1017 מיום 1.8.2004 בדבר תקציב 2005. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

128.    החלטה מספר 1034 מיום 2.5.2005 בדבר מינוי יו"ר לועדת משנה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

129.    החלטה מספר 1035 מיום 2.5.2005 בדבר מינוי חבר לועדת תקציב. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

130.    החלטה מספר 1036 מיום 2.5.2005 בדבר מינוי חבר לועדת פטור. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

131.    החלטה מספר 1037 מיום 2.5.2005 בדבר מינוי חבר לועדת משנה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

132.    החלטה מספר 1038 מיום 2.5.2005 בדבר מינוי יו"ר לועדת ערר. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

133.    החלטה מספר 1048 מיום 18.5.2005 בדבר מינוי נציג למועצת הרשות לפיתוח הגליל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

134.    החלטה מספר 1049 מיום 18.5.2005 בדבר ועדה לשימור מבנים ואתרי התיישבות. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

135.    החלטה מספר 1052 מיום 18.5.2005 בדבר השגה על שומות. (אינה רלוונטית לאור החלטות מועצה עדכנית אשר הסדירה את נושא השגה על שומות שמספרה 1304).

136.    החלטה מספר 1057 מיום 16.8.2005 בדבר ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1513).

137.    החלטה מספר 1059 מיום 21.8.2005 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

138.    החלטה מספר 1066 מיום 16.2.2006 בדבר רפורמה במקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית לאור קיומו של חוק רשות מקרקעי ישראל והחלטת מועצה מספר 1549).

139.    החלטה מספר 1067 מיום 11.1.2006 בדבר זכויות בחלקת המגורים בישובים החקלאיים. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה מספר 979 העוסקת בזכויות החקלאים בחלקת המגורים).

140.    החלטה מספר 1068 מיום 11.1.2006 בדבר תקציב 2006. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

141.    החלטה מספר 1089 מיום 16.5.2007 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

142.    החלטה מספר 1098 מיום 27.3.2007 בדבר מינויים לועדות ליד מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

143.    החלטה מספר 1102 מיום 16.5.2007 בדבר הארכת מועד להוראות המעבר עפ"י החלטה 972. (אינה רלוונטית מאחר והארכה הסתיימה בשנת 2007).

144.    החלטה מספר 1112 מיום 30.7.2007 בדבר שדרוג תשתיות בשכונות הותיקות "ישן מול חדש". (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1444).

145.    החלטה מספר 1118 מיום 5.9.2007 בדבר החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצות בישובים חקלאיים. (אינה רלוונטית - הנחייה להכנת הצעה חדשה בנושא מאגרי מים ותשתיות לאומיות – הוכנו ואושרו החלטות מועצה בנושאים אלו).

146.    החלטה מספר 1119 מיום 5.9.2007 בדבר ועדת ביקורת. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1533).

147.    החלטה מספר 1120 מיום 5.9.2007 בדבר מינוי חבר לועדת משנה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

148.    החלטה מספר 1121 מיום 5.9.2007 בדבר פיצוי לישוב חקלאי אשר לו עודף קרקע בחוזה משבצת מתחדש – ועדת משנה. (אינה רלוונטית מאחר ומדובר בהסמכת ועדת המשנה להכנת הצעה בנושא "פיצוי לישוב חקלאי אשר לו עודף קרקע בחוזה משבצת מתחדש").

149.    החלטה מספר 1124 מיום 30.12.2007 בדבר תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון ביישובי מיעוטים. (החלטה הצהרתית אשר יושמה במסגרת החלטות מועצה עדכניות).

150.    החלטה מספר 1128 מיום 30.12.2007 בדבר מינוי יו"ר לועדת ליד מועצת מקרקעי ישראל. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

151.    החלטה מספר 1138 מיום 6.4.2008 בדבר הנחות בהקצאת קרקע ביישובי קו התפר. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

152.    החלטה מספר 1148 מיום 9.3.2008 בדבר הקניית זכויות במקרקעין לזרים וזכאים לעלות לישראל על פי חוק השבות, התש"י 1950. (אינה רלוונטית לאור תיקון מספר 3 לחוק מקרקעי ישראל, התשע"א -2011).

153.    החלטה מספר 1158 מיום 6.7.2008 בדבר נציג משרד האוצר בועדת הפטור – מינוי. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

154.    החלטה מספר 1159 מיום 6.7.2008 בדבר מינוי חבר לועדות שליד המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

155.    החלטה מספר 1171 מיום 5.1.2009 בדבר מכרזים לבניית דירות להשכרה (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1466 הדנה במסלול ייחודי להקצאת קרקע לבנית דירות להשכרה).

156.    החלטה מספר 1173 מיום 15.2.2009 בדבר הנחות בהקצאת קרקע ביישובי קו התפר. (אינה רלוונטית מאחר ותוקפה של ההחלטה חלף).

157.    החלטה מספר 1176 מיום 5.1.2009 בדבר מינוי חבר לועדת תקציב. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

158.    החלטה מספר 1183 מיום 12.3.2009 בדבר תקציב מינהל מקרקעי ישראל 2009. (אינה רלוונטית מאחר והיא עוסקת בשנת התקציב שהסתיימה).

159.    החלטה מספר 1197 מיום 15.3.2010 בדבר פיתוח מערכות ביוב ביישובי הבדואים בדרום. (אינה רלוונטית מאחר והסוגיה הוסדרה בהחלטות מועצה עדכניות).

160.    החלטה מספר 1204 מיום 29.8.2010 בדבר הארכת תקופת התכנון במכרזי קרקע בהליכי תיכנון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1423).

161.    החלטה מספר 1207 מיום 21.7.2010 בדבר הנחות בהקצאת קרקע למגורים ביישובים בגליל ובצפון. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית מיום 26.2.18 הדנה במדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע שמספרה 1537).

162.    החלטה מספר 1211 מיום 5.7.2010 בדבר אי מימוש הקצאות מקרקעין בבנייה רוויה – דיווח. (אינה רלוונטית מאחר ונקבע מנגנון דיווח למועצה במסגרת החלטה מועצה מספר 1513).

163.    החלטה מספר 1255 מיום 1.7.2012 בדבר מינויים לועדות שליד המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

164.    החלטה מספר 1287 מיום 27.7.2013 בדבר מינוי לועדת הפטור ליד המועצה. (אינה רלוונטית מאחר וההחלטה פרטנית ביחס להרכבי הועדות דאז).

165.    החלטה מספר 1291 מיום 21.10.2013 בדבר הקצאת קרקע לבנית דירות להשכרה. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1466 הדנה במסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה).

166.    החלטה מספר 1306 מיום 12.2.2014 בדבר דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לבעלי מוגבלויות בניידות. (אינה רלוונטית לאור החלטת מועצה עדכנית שמספרה 1550).

167.      החלטה מספר 1416 מיום 24.12.2014 בדבר שיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה". (אינה רלוונטית לאור ההחלטה 1538 דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

הוספת דף

אין דפים בתחום זה.

חסר רכיב