עמותת אדמתי
חסר רכיב

ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון - עדכון

26/11/2018


קיבוצים מספר: 076-2018

ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון - עדכון

להלן סעיף 1 לנוסח הצעת ההחלטה:

" 1. לקבוע כי היישובים המפורטים להלן, יוכרזו לצורך פעילות משרד הבינוי והשיכון בתחומי הפעילות שמפורטים בהחלטה זו, כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הדיור והפיתוח (להלן: ״היישובים״), במטרה לקדם את השגת היעדים הבאים:

א. להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.
ב. לחזק את אזורי הפריפריה הגיאוגרפית, ובראשם הגליל והנגב.
ג. לעודד הגירה חיובית ליישובים.
ד. לעודד בנייה ביישובים.
ה. להעצים את חוסנם הכלכלי של היישובים."

ההחלטה מתייחסת לאמות מידה לקביעת הישובים, ההטבות לישובים והוראות מעבר.

תוקף ההחלטה יהיה עד 30.9.2021

להלן ההטבות בתחום התכנון והפיתוח:

ישובים כפרייםשיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א1שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים א2שיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים בשיעור הסבסוד הוצאות הפיתוח בקבוצת הישובים ב1
בנייה רוויה בישובים עירוניים וכפריים50%50%50%50%
בנייה צמודת קרקע בישובים כפריים70% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן50% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלן20% ולא יותר מתקרת הסבסוד כמפורט להלןסבסוד הוצאות תכנון בלבד ולא יותר מ- 10,000 ש"ח ליחידת דיור
שיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסודשיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסודשיפוע מרבי ממוצע באתרתקרת הסבסוד 
עד 12%96,000עד 12%68,200עד 12%27,300 
מעל 12% עד 20%128,000מעל 12% עד 20%91,700מעל 12% עד 20%36,700 
מעל 20%160,000מעל 20%114,100מעל 20%45,600 

לעניין ישובים שירדו לפחות שתי דרגות סבסוד נקבע בהחלטה כי:

- "ד. ישובים שסעיף קטן(ג) לעיל לא חל עליהם, אשר גובה ההטבה לה הם זכאים על פי דירוגם כאמור לעיל נמוך בשתי דרגות לפחות מגובה ההטבה הקודמת – קרי ישובים שירדו מקבוצה א1 לקבוצה ב׳ או ב1 וישובים שירדו מקבוצה א2 לקבוצה ב1, יהיו זכאים, ביחס לבניה צמודת קרקע, להטבה הניתנת לקבוצה העולה בדרגה אחת על קבוצת דירוגם לפי החלטה זו."

ראו פרוט בחוזרנו מס' 74/2018 "אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון- הצעת החלטה חדשה לממשלה"

בעקבות החלטת הממשלה בעניין אזורי עדיפות בתחום ובינוי והשיכון צפוי לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (24.12.2018) תיקון להחלטה 1537 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע", אשר תיתן תוקף להנחות בהקצאת מקרקעין לאזורי העדיפות שנקבעו בהחלטת הממשלה החדשה.

כמו כן להחלטה השפעה ישירה על שעור דמי החכירה המהוונים, ומכסת שטחי התעסוקה בהתאם להחלטה מועצת מקרקעי ישראל 1560.

נדגיש כי ביישובי קו עימות מכסת שטחי התעסוקה תהיה מירבית, 120 דונם נטו ושעור דמי החכירה המהוונים ודמי השימוש יעמדו על 0%.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.

להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לטובה:
מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 11.2018
בני שמעוןחצריםבא2
בני שמעוןשומריה/א2
גליל עליוןאיילת השחרא2א1
גליל תחתוןבית קשתבא2
גליל תחתוןבית רימוןבא2
גליל תחתוןהזורעיםבא2
גליל תחתוןכפר זיתיםבא2
גליל תחתוןכפר חיטיםבא2
גליל תחתוןלביאא2א1
גליל תחתוןשרונהבא2
הגלבועבית אלפאא2א1
הר חברוןבית יתיר/א1
הר חברוןכרמלא2א1
הר חברוןמעוןא2א1
לכישאמציה/א2
מגידוגבעת עוזבא2
מגידוהזורעבא2
מגידומשמר העמקבא2
מגידועין השופטבא2
מטה אשרעמקהבא2
מרחביםתפרחבא2
עמק הירדןאפיקיםא2א1
עמק הירדןגנוסרבא2
עמק יזרעאלגזיתבא2
עמק יזרעאלעין דורבא2
ערבות הירדןמחולהא2א1
ערבות הירדןנירןא2א1
להלן רשימת הישובים שישנו מצבם לרעה:     
מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 11.2018 מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 11.2018
אשכולאוהדא1א2 מטה אשרבוסתן הגלילבב1
אשכולשדה ניצןא1א2 מטה אשרבית העמקא2ב
אשכולתלמי אליהוא1א2 מטה אשרבן עמיא1ב
בני שמעוןבית קמהבב1 מטה אשריסעורבב1
בני שמעוןכרמיםא2ב מטה אשרלוחמי הגטאותא2ב1
בני שמעוןלהבא2ב מטה אשררגבהבב1
בני שמעוןמשמר הנגבבב1 מטה אשרשבי ציוןבב1
בני שמעוןשובלבב1 מטה אשרשמרתא2ב1
גולןגבעת יואבא1א2 מעלה יוסףחוסןא1א2
גולןגשורא1א2 מעלה יוסףלפידותא1א2
גולןמבוא חמהא1א2 מעלה יוסףמעונהא1א2
גולןקדמת צביא2ב מעלה יוסףעין יעקבא1א2
גולןשעלא1א2 מעלה יוסףפקיעין החדשהא1א2
גליל עליוןגדותא1א2 מרום הגלילכלניתא1א2
גליל עליוןמחנייםא2ב מרום הגלילכרם בן זמרהא1א2
גליל עליוןקדריםא2ב1 מרום הגליללבניםא1א2
גליל עליוןשדה נחמיהא1א2 מרום הגלילפרודא2ב
גליל עליוןשמירא1א2 מרחביםניר משהא1א2
הגלבועאביטלא2ב מרחביםפדוייםא1א2
הגלבועברקא1ב מרחביםרנןא2ב
הגלבועדבורהא2ב משגביודפתבב1
הגלבועחפציבהא1ב1 משגביעדבב1
הגלבועמולדתא2ב משגבמורןא2ב
הגלבועמיטבא2ב משגבתובלא1ב
הגלבועמלאהא2ב עמק הירדןאלומותא1א2
הגלבועניר יפהא2ב עמק הירדןאלמגורא2ב
הגלבועפרזוןא2ב עמק הירדןדגניה א'א1א2
הגלבוערם אוןבב1 עמק הירדןעין גבא1א2
הגלבוערמת צביא2ב1 עמק הירדןתל קצירא1א2
מב. חרמוןאליפלטא2ב עמק המעיינותמעלה גלבועא2ב
מב. חרמוןאמנוןא1א2 עמק המעיינותניר דודא1א2
מב. חרמוןבית הללא1א2 עמק המעיינותרוויהא1א2
מב. חרמוןכחלא2ב עמק המעיינותרשפיםא1ב
מב. חרמוןמשמר הירדןא2ב עמק המעיינותשדי תרומותא1א2
מב. חרמוןשאר ישובא1א2 עמק המעיינותשלוחותא1א2
מגידואליקיםבב1 עמק יזרעאלאלון הגלילבב1
מגידויקנעם (מושבה)בב1 עמק יזרעאלאלוני אבאבב1
מגידומגידובב1 עמק יזרעאלאלוניםבב1
מגידומדרך עוזבב1 עמק יזרעאלבית לחם הגליליתבב1
מגידורמות מנשהבב1 עמק יזרעאלבית שעריםבב1
מגידורמת השופטבב1 עמק יזרעאלבלפוריהבב1
מגילותאלמוגא1ב עמק יזרעאלגבתבב1
מגילותבית הערבהא1א2 עמק יזרעאלדברתבב1
מגילותורד יריחוא1א2 עמק יזרעאלהיוגבבב1
מגילותמצפה שלםא1א2 עמק יזרעאלהסולליםבב1
מטה אשראפקבב1 עמק יזרעאלחנתוןבב1
          


מועצהשם הישובעדפ. לאמו. שיכון 1527 6/2016א. עדיפות שיכון 11.2018
עמק יזרעאליפעתבב1
עמק יזרעאלכפר ברוךבב1
עמק יזרעאלכפר החורשבב1
עמק יזרעאלכפר יהושעבב1
עמק יזרעאלמזרעבב1
עמק יזרעאלמרחביה (מ)בב1
עמק יזרעאלציפוריבב1
עמק יזרעאלרמת דודא2ב
עמק יזרעאלשרידבב1
עמק יזרעאלתל עדשיםבב1
ערבות הירדןייטבא1א2
ערבות הירדןמשואהא1א2
ערבות הירדןנתיב הגדודא1א2
ערבות הירדןפצאלא1א2
ערבות הירדןתומרא1א2
רמת נגבטלליםא1ב
רמת נגבמשאבי שדהא1א2
רמת נגברתמיםא1א2
שדות נגבזרועהא1א2
שדות נגבמלילותא1א2
שדות נגבשיבוליםא1ב
שדות נגבשרשרתא2ב

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב