עמותת אדמתי
חסר רכיב

הדיווח למס על הקצאת מגרשים בהרחבת ישוב חקלאי

02/12/2018

קיבוצים מספר: 077-2018

הדיווח למס על הקצאת מגרשים בהרחבת ישוב חקלאי

מיסוי ההמלצה להקצאת מגרשים במסגרת הרחבת יישובים חקלאיים קיבוצים ומושבים נדון לא אחת הן ע"י בתי המשפט והן ע"י רשות המיסים, תוך התייחסות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, אשר הסדירו את אופן ביצועה של ההרחבה.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1547 בעניין הרחבה למגורים

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1547 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית" היא ההחלטה המעודכנת בשרשרת ארוכה של החלטות בעניין הרחבות למגורים. בסעיף 4.9 להחלטה נקבע (כפי שנקבע מהחלטה מס' 1180 ואילך) -

"4.9   המועצה האזורית או האגודה והמתיישב, יעבירו לרשות, כחלק ממסמכי הבקשה להקצאה את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח עליו לרשויות המס. במסגרת ההתקשרות עם המתיישב רשאית המועצה האזורית לבקש ערבות אי גרימת נזקים בעבודות פיתוח אשר גובהה לא יעלה על 5% מהוצאות הפיתוח שאושרו. הרשות תבדוק שאין בחוזה זה תנאים שונים מתנאי החלטה זו. הרשות לא תתיר לגבות במסגרת חוזה זה, סכומים מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על ידה, בהפחתת הסבסוד ותהיה רשאית במקרים אלה לשווק את המגרשים במכרז פומבי או להורות על שינוי תנאי החוזה, לפי שיקול דעתה." (הדגשה שלי – ב.מ)

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 2/2009, מיום 12/1/2009, שעניינה: "הרחבות במושבים וקיבוצים – החלטת מינהל מקרקעי ישראל 959", פרטה את עמדת רשות המיסים למיסוי ההרחבות.

על פי ההוראות אגודת הישוב החקלאי נדרשת לדווח לרשות מיסוי מקרקעין על "החזרת הקרקע שנגרעת ממשבצת הקבע של הישוב החקלאי למינהל מקרקעי ישראל".

כאשר "יום המכירה" הוא "יום אישור תכניות שינוי היעוד של מגרשי ההרחבה מייעוד חקלאי למגורים", על מכירה זו תהא אגודת הישוב החקלאי פטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק "מכירה ללא תמורה לרשויות המדינה"


לפירוט אודות הוראת ביצוע זו ראו חוזרנו מספר 7/2009 
"מיסוי הרחבות ישובים חקלאיים – עמדת רשות המיסים".

 

המלצות מעשיות

מניסיוננו הרב בטיפול בדיווח בהיבטי המס של הקצאת מגרשים למומלצים בהרחבה באגודות של ישובים חקלאיים (קיבוצים ומושבים), אנו ממליצים להמשיך ולדווח בהתאם להסדר שהיה נהוג במשך שנים רבות עם רשות מיסוי מקרקעין דהיינו דווח על ההמלצה מהאגודה למשתכן.

האינטרס בדיווח הוא של המומלצים והאגודה יחדיו מאחר ובהעדר דיווח על ההמלצה, בעת מכירת המגרש (בית המגורים) על ידי המומלץ או בעת הדרישה להמצאת אישורי מיסים לצורך רישום החכירה בלשכת רישום המקרקעין מגיעות בדרך כלל דרישות מרשויות המס לאגודות ולמומלצים להגשת הבהרות ולדיווחים בדיעבד.

מאחר ואין התיישנות במיסוי מקרקעין (כאשר לא מוגשים הדיווחים כנדרש) הדרישות מגיעות לעיתים שנים רבות לאחר מועד ההמלצה.

הטיפול בדרישות אלו לאחר שנים רבות ממועד ההמלצה דורש משאבים רבים מהם ניתן להימנע בדיווח השוטף ועלול להטיל על האגודה חיובים אשר ניתן להימנע מהם בדיווח על פי המלצתנו.

 

מניעת גביית "כספים אסורים"

בסעיף 5.4.4 להחלטה 1547 נקבע כדלקמן:

"הרשות תוודא שהאגודה או מי מטעמה אינם גובים כספים ממומלצי האגודה אלא על פי החלטה זו. במקרים בהם השתכנעה הרשות כי האגודה מתנה את המלצתה בתשלום כספים שלא עפ"י החלטה זו, רשאית הרשות להקצות מגרשים אף ללא המלצת האגודה."

 

בסעיף 9.3 ב"תצהיר מומלץ - נספח ב'" ובסעיף 7.3 ב"תצהיר אגודה – נספח ג'"להוראות אגף חקלאי 101 נקבע בין השאר כדלקמן:

"9.3 ידוע לנו כי אם יתברר לרשות כי האגודה ו/או כל גורם אחר גובים כספים אסורים כתנאי להפניית מועמדים לאגודה ו/או לועדת קבלה ו/או לרשות, הרשות שומרת על זכותה להקפיא את פרויקט ההרחבה או לשווק את מגרשי ההרחבה במכרז פומבי. אנו מתחייבים לא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בגין עיכוב בביצוע פרויקט ההרחבה במקרה זה."

 

לעמידה בתנאים דלעיל אנו ממליצים כי כתנאי להעברת מומלץ למגרש בהרחבה לרשות מקרקעי ישראל, ידרש בעל הנחלה מעביר ההמלצה להצהיר כי קרא בעיון רב את "תצהיר המומלץ" ו"תצהיר האגודה", (נספחים ב' ו-ג' להוראת אגף חקלאי 101) וכי הוא פועל בהתאם, וכי לא נגבו בין במישרין ובין בעקיפין ממי שהמליץ עליו כספים ו/או תמורה כלשהי, עבור זכות ההמלצה.

 

לפרטים ולהבהרות נתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בת"א

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב