עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/חכירה בהן רמ"י צד לשטר

05/12/2018

קיבוצים מספר: 078-2018

הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/חכירה בהן רמ"י צד לשטר

כללי

בהתאם לנהלים שהיו קיימים עד היום באגף לרישום והסדר מקרקעין, נדרש רוכש שרכש מחוכר במקרקעי ישראל שקדם לו, להמציא אישורי מס שבח ורכישה לצורך הרישום.

לפיכך חוכר שרכש זכויות בנכס והיה מעונין לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין היה נדרש להמציא אישורי המיסים בגין כל העסקאות שבוצעו באותו נכס בעבר, דרישה שגרמה לסרבול וקושי רב בהמצאת אישורי מיסים הקשורים לתקופות עבר.


ב- 7.11.2018 יצאה הוראת נוהל משותפת לאגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ורשות המיסים הקובעת פטור מדרישת אישורי מס שבח ומס רכישה מחוכר שרכש זכויות במקרקעין או במקרה בו כבר בוצעה העברת זכויות בנכס ברמ"י.

הוראה מקילה זו שנכנסה לתוקף ב- 1.12.2018 אמורה לחול במקרים הבאים:


1. כאשר רשות מקרקעי ישראל צד לעסקה, נדרשת חתימת רמ"י על שטר החכירה ללא צורך בהצגת אישורי מס שבח ורכישה.

2. כאשר מדובר בנכס שלגביו בוצעו בעבר העברת זכויות שנרשמו ברמ"י.

 

להלן נוסח הנוהל:

"הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/ חכירה בהן רמ"י צד לשטר

האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים, רשות מקרקעי ישראל, ורשות המיסים, שמו לעצמם למטרה להגביר את שיתופי הפעולה לצורך טיוב הרגולציה וייעול תהליכי הרישום ושיפור השירות. בתוך כך, ונוכח העובדה שתנאי להעברת זכויות מרוכש אחד למשנהו ברמ"י או בחברה משכנת הוא הצגת אישורי מס שבח, מס רכישה, ומיסים עירוניים בגין ההעברה, הרי שמתייתר הצורך לדרישת המצאת אישורי מיסים אלו בשנית לצורך רישום העסקה בפנקסי המקרקעין.
לאור זאת סוכם כי יש לפעול כדלקמן:

אישורי מס שבח ומס רכישה:

הוגש לרישום שטר לפעולות מכר/חכירה, אשר רמ"י הינה צד לשטר כמוכרת או כמחכירה, יש לראות בחתימת רמ"י על השטר אישור לכך כי הוצגו בפניה או בפני החברה המשכנת אישורי רשות המיסים המעידים על תשלומי מס השבח ומס הרכישה, הנדרשים לצורך רישום העסקה על פי השטר.

אין באמור כדי לגרוע מתוקפו של שיעבוד שרשום לטובת רשות המסים, וככל שרשום שיעבוד כאמור, לא ניתן יהיה לבצע את העסקה ללא אישור רשות המיסים או מחיקת השעבוד."

אישורי מס רכוש:

בעת ביצוע עסקה בדירה בבית משותף או בדירה שראויה להירשם כדירה בבית משותף אין צורך בהצגת אישורי מס רכוש.
בעת ביצוע עסקה בזכויות במגרש, שלא בוצעה בהן עסקה לאחר 1.1.2000, יש להמציא ללשכת רישום המקרקעין אישור היעדר חובות למס רכוש, כתנאי לביצוע העסקה.

אישורי עירייה:

מאחר שאישורי העירייה מוגבלים בתוקפם, נדרשת המצאת אישור עירייה תקף שבו מצוין שמו של רוכש הזכות בהתאם לשטר.

תחילת יישום הנוהל 1.12.2018."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב