עמותת אדמתי
חסר רכיב

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה

01/01/2019

קיבוצים מספר: 084-2018

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה חדשה בעניין "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה"

 

בהצעת החלטת מובאת מדיניות הקצאת קרקעות כדלקמן:

 

סימן ב': הקצאת קרקע חקלאית לזמן קצר.

סימן ג': הקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך - הסכם לעיבוד יעיל.

סימן ד': הקצאת קרקע חקלאית למטרות שונות.

סימן ה': הקצאת קרקע חקלאית שהוקצתה למטרת מטעים לתקופת חכירה נוספת.

סימן ו': תנאים להקצאת קרקע חקלאית שהוקצתה למטרת חוות זרעים לתקופת חכירה נוספת.

 

סימן ג' להצעת החלטה מובא בעקבות המלצות הצוות הבין משרדי שהוקם "לצורך הגדלת הפריון במגזר החקלאי, ניצול יתרונות לגודל בחקלאות ושימוש מיטבי של מקרקעי ישראל המיועדים לשימושים חקלאיים" ואשר פורסם בחודש יוני 2018, ראו חוזרינו מס' 45/2018 "ייעול השימוש בקרקע חקלאית ב"מקרקעי ישראל".

 

הצעה זו מאפשרת בין השאר לאגודות חקלאיות, קיבוצים ומושבים, לחכור קרקע זמנית במסגרת של הסכם לעיבוד יעיל לטווח ארוך (3 תקופות של 7 שנים). הקרקע תעובד במסגרת שותפויות של אגודות חקלאיות באותו אזור למטרת גידולים צמחיים ארוכי טווח כגון שלחין, מטעים ובתי צמיחה.

 

להלן תנאים כלליים להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך - הסכם לעיבוד יעיל - סעיף 12 (א)

 

"א) הקצאת קרקע חקלאית לעיבוד יעיל תתאפשר אך ורק באזורים שאינם מוטי פיתוח, וזאת בהתאם לתמ"א 35, לתוכנית המתאר המחוזית ועל פי שיקול דעת תכנוני של הרשות, לרבות ביחס למטרות נוספות דוגמת תשתיות לאומיות והיוועצות עם משרד החקלאות. (הדגשה שלי - ב.מ)

 

ב) הקצאת קרקע חקלאית לעיבוד יעיל ליישובים חקלאיים תותנה בהגדרת משבצת הקבע.

 

ג) הקצאת קרקע חקלאית לעיבוד יעיל תתאפשר במקרים בהם קיימים פתרונות לאספקה של מים לחקלאות ולהשקיה.

 

ד) הקצאת קרקע חקלאית לעיבוד יעיל לא תקנה לחוכר זכות העברה, הורשה, משכון או שעבוד של הבטח המוקצה.

 

ה) בקרקע חקלאית לעיבוד יעיל יתאפשר עיבוד עצמי בלבד או עיבוד על ידי שותפות שאושרה שהתאם לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967."

 

ובעניין זה ראו סעיף 20(א): "לאור ההחלטה להקצות קרקע במסגרת הסכם לעיבוד יעיל, לא תתאפשר הגדלת תקני משבצות ליישובים חקלאיים."

 

 

להלן הודעת רמ"י שפורסמה לאחר אישור הצעת ההחלטה:

 

"המועצה אישרה: יישום המלצות דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית.

 

בחודש מאי האחרון פורסמו מסקנות הצוות אשר כללו המלצות לקביעת מדיניות חדשה לפיה תוקצה קרקע בהסכם לעיבוד יעיל לתקופה של 21 שנים ונקבעו העקרונות לזכאות ולתנאי ההסכם.
בישיבתה הנוכחית החליטה המועצה לאפשר ולהסדיר את יישום המלצות הדוח."

ההחלטה שהתקבלה מסדירה את הקצאת הקרקע החקלאית שלא בתנאי נחלה ומאגדת את כלל החלטות המועצה בעניין.

בנוסף, במסגרת המלצות הצוות נקבע כי תערך בחינה גם לגבי הליך הקצאת קרקע חקלאית לטווח קצר, תוך שימת דגש על מתן הזדמנויות למעבדים חדשים לקבלת קרקע לעיבוד וניתנה התייחסות גם לכך. "

 

 

בקשות לדחיית הדיון בהצעת ההחלטה:

 

בטרם התכנסה המועצה פנו מזכירי תנועות התיישבות לשר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל משה כחלון ושר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל בבקשה לדחות הדיון בהחלטה, להלן נוסח הפנייה:

 

"...נבקשכם שלא להעלות כרגע את הצעת ההחלטה הנוסחה הנוכחי לדיון במועצה, ולזמן אותנו בדחיפות לדיון ממצה בנוסח הצעת ההחלטה, בטרם שהיא תעלה לדיון במועצה.


הצעת החלטה זו מוצגת כפרי המלצותיו של צוות בין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית לצורך הגדלת הפריון החקלאי, ניצול יתרונות לגודל בחקלאות ושימוש מיטבי של מקרקעי ישראל המיודעים לשימושים חקלאיים, אפשר פרסם המלצותיו בחודש מאי 2018. להזכירכם, הצוות הכלל את נציגי משרדיכם, את מנכ"ל רמ"י ואת נציג משרד המשפטים. ביוני 2018 אושרו המלצות הצוות הבין-משרדי בחתימתכם, וניתנו הנחיות לקבוע כללים ליישומן, והצעה 775 אמורה להעמיד את ההסדרים המיישמים המלצות אלה.


עיון במוצע הצעה 775 מלמד כי ההצעה, שלכאורה באה ליישם את המלצות הצצות החלטת השרים, חורגת מהמלצות הצוות ומהחלטת השרים, ואף מתיימרת לקבוע הסדרים הפוגעים בהן. נפקות אימוץ ההצעה יהא ריקון מתוכן של המלצות הצוות הנ"ל, ויצירה של כשלים ומכשלות שיש לנו הסתייגויות קשות ביחס לחלק ניכר מהן.
אנו סבורים כי הנחת הצעה רחבת יריעה זו על סדר של מועצת מקרקעי ישראל 6 ימים קודם לדיון בה, בלא קיום שימוע מקדים לגורמים הרלוונטיים - החקלאים, תנועות ההתיישבות, וראשי המועצות אזוריות - נבחרי הציבור, היא מהלך לא ראוי, לא סביר, לא מכובד ולא מכבד. לא זה המקום להיכנס לאמירות משפטיות, אבל ספק בעינינו אם מהלך שכזה עומד בחובות המוטלות על מועצת מקרקעי ישראל, באשר לאופן בו נדרשת לפעול רשות מנהלית.


היות ולא ניתן לקיים את הדיון המתחייב בשאלות אקוטיות אלה במסגרת של התכתבות, והיות וברור הוא שבלוח הזמן הקצר שנותר עד לדיון (הקבוע ליום 24.12.2018) לא תיתכן הידברות ממשית, אנו פונים אליכם בבקשה ובדרישה שלא להעלות את הצעת ההחלטה שבנדון לדיון במועצה ולפתוח שהידברות על מנת להביא לגיבושה של הצעה קונסטרוקטיבית, שתשרת את המטרות לשמה נועדה."

 

כמו כן הוגשה בקשת דחייה ע"י ראשי מועצות אזוריות, להלן ציטוט חלקים מהפנייה:

 

"...עיון במוצע בהצעה 775 מלמד כי ההצעה, שלכאורה באה ליישם את המלצות הצוות והחלטת השרים, חורגת מהמלצות הצוות ומהחלטת השרים, וקובעת הסדרים הפוגעים בהן.

כך, למשל, ההצעה מתעלמת לחלוטין מההמלצות בעניין ייעול השימוש בקרקע חקלאית ועידוד ההתארגנויות האזוריות, ואף קובעת הוראות המכשילות במודע התארגנויות אלה. לדוגמה: בסעיף 5(ב) להצעה נקבע כי שימוש בקרקע זמנית במסגרת של שותפות שקיבלה היתר לפי חוק ההתיישבות החקלאית תהווה הפרה של הסכם השכירות. מדובר בהסדר בלתי סביר בעליל, שאי סבירותו גם בכך שלא ניתן יהיה לקיים התארגנויות אזוריות מרכזיות בלי לכלול בהן את הקרקע הזמנית של חבריהן, אך גם בכך שרגולטור אחד רואה הפרה בפעולה שניתן לה היתר על ידי רגולטור אחר..."

 

הצעת ההחלטה אושרה ע"י מועצת מקרקעי ישראל בשינויים מסוימים והנוסח הסופי יהיה זה שיחתם ע"י שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב