עמותת אדמתי
חסר רכיב

חובת הצהרה על מקור כספי רכישת מקרקעין

08/01/2019

קיבוצים מספר: 002-2019

חובת הצהרה על מקור כספי רכישת מקרקעין

ב 01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן "חוק המזומן")

ראו חוזרנו מס' 79/2018 "החוק לצמצום בשימוש במזומן"

 עד כה דיווח על מקור הכספים בעסקאות מקרקעין בוצע במסמך שנקרא "טופס הכרת הלקוח" שנדרש הלקוח למלא בעת חתימת הסכם למכירת/רכישת מקרקעין כחלק מדרישת המסמכים המתבקשים טרם ביצוע שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

מרגע כניסתו לתוקף של חוק המזומן ידרשו רוכשי מקרקעין לפרט בהצהרה למיסוי מקרקעין, על העסקה, גם את אמצעי התשלום בצירוף אסמכתאות.

להלן נוסח סעיף 30 לחוק המזומן:

חובת הצהרה על אמצעי תשלום לעניין זכויות במקרקעין

"30. (א) רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:

(1) פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות, והכול כפי שיורה המנהל;

(2) הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.

(ב) לא ייתן המנהל אישור לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, אם לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) רוכש זכות במקרקעין שהצהיר כי פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ידווח למנהל את פרטי אמצעי התשלום כאמור בסעיף קטן (א)(1), בתוך שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו."

הדיווח על אמצעי התשלום בצירוף האסמכתאות הנדרשות יתבצע באופן מקוון באתר רשות המסים.
רוכש אשר טרם ידועים לו אמצעי התשלום יוכל להצהיר עליהם תוך חצי שנה ממועד קבלת החזקה במקרקעין.
רוכש אשר לא יצהיר אודות אמצעי התשלום כנדרש על פי החוק, לא יהיה זכאי לקבל אישורי מיסים לצורך רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב