עמותת אדמתי
חסר רכיב

סוגיות במיסוי קיבוץ מתחדש – הבהרות רשות המיסים

10/01/2019

קיבוצים מספר: 003-2019

סוגיות במיסוי קיבוץ מתחדש – הבהרות רשות המיסים

להלן הבהרות שפורסמו לאחרונה על ידי רו"ח ומשפטן רולנד עם שלם סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים לתיקון 236 לפקודת מס הכנסה:

 "1. דיווח - רשות המסים עומדת על דיווח מפורט בטופס אקסל כפי שהועבר לידיכם

סמכות המנהל לקבוע בטופס את הצהרת הקיבוץ המתחדש קבועה בסעיף 60א(ד)(1) לפקודת מס הכנסה ובאופן רחב יותר, קיימת סמכות למנהל לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע הפקודה בהתאם להוראות סעיף 240ב(א) לפקודה. על פי הוראות סעיף 60א(ד) לפקודה, יכלול הטופס את החלק לו זכאי כל חבר קיבוץ בהכנסתו החייבת של הקיבוץ על פי מקורות ההכנסה ואת שיעור המס המיוחס לכל אחד מהם.
מכאן גם סמכותו של המנהל לדרוש את התפלגות ההכנסות על פי מקורות ההכנסה ואת שיעורי הגילום בהתאם, וזאת למשל לצורך הבחנה בשיעורי הגילום השונים בין שכיר לבין עצמאי והתרת ניכויים כנגד הכנסות אלו.
נתונים אלו חיוניים, בין היתר, לצורכי בקרה ובחינה של העברת מלוא ההכנסות שמפיקים חברי הקיבוץ ואשר יש צורך לכלול בהכנסת הקיבוץ. בנוסף, מדובר בנתונים המצויים בידי הקיבוץ: הכנסת החברים (שדות 150,158), הפקדות החבר לקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, זיכוים ועוד, וממילא משמשים את קיבוץ לצורך חישוב המס.
הנתונים נדרשים גם לצרכי המוסד לביטוח לאומי אשר בהתאם לסעיף 304א לחוק הביטוח הלאומי זכאי לקבלם מרשות המסים, בין היתר על מנת לקבוע את ההכנסות החייבות בדיווח, שיעורי דמי הביטוח החלים לגביהם ביתרת רווחי הקיבוץ המחולקת ויתרת רווחי הקיבוץ הבלתי מחולקת וכן קביעת הזכאות לגמלאות השונות.

 

2. ניכויים אישיים בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים

ניכויים אישיים בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים יותרו בניכוי רק כנגד ההכנסה שיוחסה לחבר הקיבוץ בדיווח הקיבוץ. סעיף 60א(א)(3) לפקודת מס הכנסה קובע כי "מההכנסה החייבת של הקיבוץ המתחדש יופחתו ניכויים לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים על פי דין" (ההדגשה אינה במקור).
בהתאם לכך, הניכויים כאמור ייעשו על פי דין, ובהתאם לדין בלבד; דין אשר, כידוע, קובע כי הניכויים הנ"ל הינם אישיים.
כל פרשנות אחרת סותרת את כוונת המחוקק בחקיקת תיקון 236. פרשנות זאת אף באה לידי ביטוי בדיונים המקדימים לחקיקה ובהתאם לפרוטוקולים בוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשיווין חברתי בכנסת.
לפיכך, יש לקבוע את הכנסתו החייבת של כל חבר קיבוץ לאחר הניכויים, הקיזוזים הזיכויים והפטורים שהוא זכאי להם באופן אישי בדומה לחישוב המס אצל שותף בשותפות.
אין מקום אפוא להתיר ניכוי שהוא אישי במהותו כנגד כלל הכנסתו החייבת של הקיבוץ.

 

3. חלוקה של רווחי קיבוץ לחברים או ליורשיהם

חלוקה של רווחי הקיבוץ לחברים או ליורשיהם מתוך רווחים אשר מוסו בשנים קודמות במסגרת מיסוי הקיבוץ אינה מהווה, בעת החלוקה, "תקציב בידי החבר" ובהתאם לכך אינה מהווה בעת החלוקה הכנסה חייבת בידי החבר או היורש.
חלוקה של רווחי הקיבוץ לחברים מתוך רווחים שטרם מוסו תהווה "תקציב בידי החבר" ותמוסה בהתאם. בהתאם לכך, לא ניתן לחלק רווחים שוטפים לידי יורשי חברי הקיבוץ אלא לאחר שרווחים אלו מוסו במישור הקיבוץ."

 

נוכח ההוראות שלעיל יש לשקול את מדיניות ההפקדות לקופות השונות ולהתייחס להיבטי המס בחלוקת כספים ליורשים.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב